Search result for

order book

(6 entries)
(2.1479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -order book-, *order book*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา order book มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *order book*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
order book    [N] บันทึกยอดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsbuch {n}order book [Add to Longdo]
Bestellbuch {n}order book [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Order \Or"der\, n. [OE. ordre, F. ordre, fr. L. ordo, ordinis.
   Cf. {Ordain}, {Ordinal}.]
   [1913 Webster]
   1. Regular arrangement; any methodical or established
    succession or harmonious relation; method; system; as:
    (a) Of material things, like the books in a library.
    (b) Of intellectual notions or ideas, like the topics of a
      discource.
    (c) Of periods of time or occurrences, and the like.
      [1913 Webster]
 
         The side chambers were . . . thirty in order.
                          --Ezek. xli.
                          6.
      [1913 Webster]
 
         Bright-harnessed angels sit in order
         serviceable.           --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Good order is the foundation of all good things.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
 
   2. Right arrangement; a normal, correct, or fit condition;
    as, the house is in order; the machinery is out of order.
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. The customary mode of procedure; established system, as in
    the conduct of debates or the transaction of business;
    usage; custom; fashion. --Dantiel.
    [1913 Webster]
 
       And, pregnant with his grander thought,
       Brought the old order into doubt.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformity with law or decorum; freedom from disturbance;
    general tranquillity; public quiet; as, to preserve order
    in a community or an assembly.
    [1913 Webster]
 
   5. That which prescribes a method of procedure; a rule or
    regulation made by competent authority; as, the rules and
    orders of the senate.
    [1913 Webster]
 
       The church hath authority to establish that for an
       order at one time which at another time it may
       abolish.               --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   6. A command; a mandate; a precept; a direction.
    [1913 Webster]
 
       Upon this new fright, an order was made by both
       houses for disarming all the papists in England.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a
    direction, in writing, to pay money, to furnish supplies,
    to admit to a building, a place of entertainment, or the
    like; as, orders for blankets are large.
    [1913 Webster]
 
       In those days were pit orders -- beshrew the
       uncomfortable manager who abolished them. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   8. A number of things or persons arranged in a fixed or
    suitable place, or relative position; a rank; a row; a
    grade; especially, a rank or class in society; a group or
    division of men in the same social or other position;
    also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher
    or lower orders of society; talent of a high order.
    [1913 Webster]
 
       They are in equal order to their several ends.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Various orders various ensigns bear. --Granville.
    [1913 Webster]
 
       Which, to his order of mind, must have seemed little
       short of crime.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   9. A body of persons having some common honorary distinction
    or rule of obligation; esp., a body of religious persons
    or aggregate of convents living under a common rule; as,
    the Order of the Bath; the Franciscan order.
    [1913 Webster]
 
       Find a barefoot brother out,
       One of our order, to associate me.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The venerable order of the Knights Templars. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   10. An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or
     bishop; the office of the Christian ministry; -- often
     used in the plural; as, to take orders, or to take holy
     orders, that is, to enter some grade of the ministry.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) The disposition of a column and its component
     parts, and of the entablature resting upon it, in
     classical architecture; hence (as the column and
     entablature are the characteristic features of classical
     architecture) a style or manner of architectural
     designing.
     [1913 Webster]
 
   Note: The Greeks used three different orders, easy to
      distinguish, Doric, Ionic, and Corinthian. The Romans
      added the Tuscan, and changed the Doric so that it is
      hardly recognizable, and also used a modified
      Corinthian called Composite. The Renaissance writers on
      architecture recognized five orders as orthodox or
      classical, -- Doric (the Roman sort), Ionic, Tuscan,
      Corinthian, and Composite. See Illust. of {Capital}.
      [1913 Webster]
 
   12. (Nat. Hist.) An assemblage of genera having certain
     important characters in common; as, the Carnivora and
     Insectivora are orders of Mammalia.
     [1913 Webster]
 
   Note: The Linnaean artificial orders of plants rested mainly
      on identity in the numer of pistils, or agreement in
      some one character. Natural orders are groups of genera
      agreeing in the fundamental plan of their flowers and
      fruit. A natural order is usually (in botany)
      equivalent to a family, and may include several tribes.
      [1913 Webster]
 
   13. (Rhet.) The placing of words and members in a sentence in
     such a manner as to contribute to force and beauty or
     clearness of expression.
     [1913 Webster]
 
   14. (Math.) Rank; degree; thus, the order of a curve or
     surface is the same as the degree of its equation.
     [1913 Webster]
 
   {Artificial order} or {Artificial system}. See {Artificial
    classification}, under {Artificial}, and Note to def. 12
    above.
 
   {Close order} (Mil.), the arrangement of the ranks with a
    distance of about half a pace between them; with a
    distance of about three yards the ranks are in {open
    order}.
 
   {The four Orders}, {The Orders four}, the four orders of
    mendicant friars. See {Friar}. --Chaucer.
 
   {General orders} (Mil.), orders issued which concern the
    whole command, or the troops generally, in distinction
    from {special orders}.
 
   {Holy orders}.
     (a) (Eccl.) The different grades of the Christian
       ministry; ordination to the ministry. See def. 10
       above.
     (b) (R. C. Ch.) A sacrament for the purpose of conferring
       a special grace on those ordained.
 
   {In order to}, for the purpose of; to the end; as means to.
 
       The best knowledge is that which is of greatest use
       in order to our eternal happiness.  --Tillotson.
 
   {Minor orders} (R. C. Ch.), orders beneath the diaconate in
    sacramental dignity, as acolyte, exorcist, reader,
    doorkeeper.
 
   {Money order}. See under {Money}.
 
   {Natural order}. (Bot.) See def. 12, Note.
 
   {Order book}.
     (a) A merchant's book in which orders are entered.
     (b) (Mil.) A book kept at headquarters, in which all
       orders are recorded for the information of officers
       and men.
     (c) A book in the House of Commons in which proposed
       orders must be entered. [Eng.]
 
   {Order in Council}, a royal order issued with and by the
    advice of the Privy Council. [Great Britain]
 
   {Order of battle} (Mil.), the particular disposition given to
    the troops of an army on the field of battle.
 
   {Order of the day}, in legislative bodies, the special
    business appointed for a specified day.
 
   {Order of a differential equation} (Math.), the greatest
    index of differentiation in the equation.
 
   {Sailing orders} (Naut.), the final instructions given to the
    commander of a ship of war before a cruise.
 
   {Sealed orders}, orders sealed, and not to be opened until a
    certain time, or arrival at a certain place, as after a
    ship is at sea.
 
   {Standing order}.
     (a) A continuing regulation for the conduct of
       parliamentary business.
     (b) (Mil.) An order not subject to change by an officer
       temporarily in command.
 
   {To give order}, to give command or directions. --Shak.
 
   {To take order for}, to take charge of; to make arrangements
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       Whiles I take order for mine own affairs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Arrangement; management. See {Direction}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 order book
   n 1: a printed copy of the order of the day [syn: {order paper},
      {order book}]
   2: a book in which customers' orders are entered; usually makes
     multiple copies of the order

Are you satisfied with the result?

Go to Top