Search result for

orator

(72 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orator-, *orator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orator[N] ผู้กล่าวคำปราศรัย, See also: นักปราศรัย, Syn. public speaker, rhetorician
oratory[N] ศิลปะในการพูดสุนทรพจน์, See also: ศิลปะในการแสดงคำปราศรัย, Syn. rhetoric, eloquence
oratory[N] ห้องสวดเล็กๆ ในโบสถ์
oratorio[N] เพลงยาวเนื้อหาจากพระคัมภีร์, Syn. hymn, paean
oratorical[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะในการพูดสุนทรพจน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
oratory(ออ'ระโทรี) n. ศิลปะการแสดงสุนทรพจน์,คำสุนทรพจน์,คำโวหาร,คำปราศรัย
commemoratory(คะเมม'เมอระโท'รี) adj. ดูcommemorative
corporator(คอ'พะเรเทอะ) n. สมาชิกของcorporation (ดู)
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
moratorium(มอ'ระโทเรียม,-ทอ'เรียม) n. การอนุญาตของศาลให้เลื่อนการชำระหนี้หรือเลื่อนการกระทำบางอย่าง,ระยะเวลาดังกล่าว,การหยุดการกระทำบางอย่าง pl. moratoria,moratoriums
moratory(มอ'ระโทรี,-ทอรี) adj. ซึ่งอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้, Syn. delaying

English-Thai: Nontri Dictionary
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
oratorical(adj) ในเชิงโวหาร,เกี่ยวกับการแสดงสุนทรพจน์
oratory(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,วาทศิลป์
collaborator(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้ประสานงาน
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน
evaporator(n) สิ่งที่ทำให้ระเหิด,สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไอ
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orator, soapboxนักพูดข้างถนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oratorsนักพูด [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's quite the orator.เขาค่อนข้างจะเป็นนักพูด Mark of the Brotherhood (2010)
I think you may have a collapsed lung. That always impedes the oratory.หมอว่า ซี่โครงหนูหักแล้วนะจ้ะ Batman: Under the Red Hood (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oratorAn oratorical contest will be held next Sunday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาทศิลป์[N] rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศาสตร์[N] rhetoric, See also: oratory, Example: เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
นักพูด[N] orator, See also: expert speaker, Example: งานนี้ได้เชิญนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill   FR: éloquence [f] ; rhétorique [f]
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง [n.] (hǿng thotløng) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument   FR: argument [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū witthayāsāt) EN: laboratory instruments   FR: appareil scientifique [m]
แล็บ[n.] (laep) EN: laboratory   FR: laboratoire [m]
นักพูด[n.] (nakphūt) EN: orator ; expert speaker   FR: orateur [m] ; tribun [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ผู้รู้เห็น[n. exp.] (phūrū hen) EN: witness ; testifier ; corroborator   
วาท[n.] (wātha) EN: words ; statement ; oratory ; speech ; creed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORATOR    AO1 R AH0 T ER0
ORATORS    AO1 R AH0 T ER0 Z
ORATORY    AO1 R AH0 T AO2 R IY0
ORATORIO    AA2 R AH0 T AO1 R IY0 OW0
ORATORICAL    AO2 R AH0 T AO1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orator    (n) (o1 r @ t @ r)
orators    (n) (o1 r @ t @ z)
oratory    (n) (o1 r @ t r ii)
oratorio    (n) (o2 r @ t oo1 r i@ @)
oratories    (n) (o1 r @ t r i z)
oratorios    (n) (o2 r @ t oo1 r i@ u z)
oratorical    (j) (o2 r @ t o1 r i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oratorium {n}oratorio [Add to Longdo]
Redner {m}; Rednerin {f}; Rhetoriker {m}; Rhetorikerin {f} | Redner {pl}orator | orators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
オラトリオ[, oratorio] (n) oratorio (ita [Add to Longdo]
コミュニケーション科学基礎研究所[コミュニケーションかがくきそけんきゅうしょ, komyunike-shon kagakukisokenkyuusho] (n) Communication Science Laboratories [Add to Longdo]
コラボレーター[, korabore-ta-] (n) collaborator [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
スカイラブ[, sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory [Add to Longdo]
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization) [Add to Longdo]
ベル研究所[ベルけんきゅうしょ, beru kenkyuusho] (n) {comp} Bell laboratories [Add to Longdo]
ホットラボ[, hottorabo] (n) (abbr) hot laboratory [Add to Longdo]
ホットラボラトリー[, hottoraboratori-] (n) hot laboratory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演说者[yǎn shuō zhě, ㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ ㄓㄜˇ, / ] orator; speaker, #179,938 [Add to Longdo]
雄辩家[xióng biàn jiā, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] orator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orator \Or"a*tor\, n. [L., fr. orare to speak, utter. See
   {Oration}.]
   1. A public speaker; one who delivers an oration; especially,
    one distinguished for his skill and power as a public
    speaker; one who is eloquent.
    [1913 Webster]
 
       I am no orator, as Brutus is.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some orator renowned
       In Athens or free Rome.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) In equity proceedings, one who prays for relief; a
      petitioner.
    (b) A plaintiff, or complainant, in a bill in chancery.
      --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Universities) An officer who is the voice of the
    university upon all public occasions, who writes, reads,
    and records all letters of a public nature, presents, with
    an appropriate address, those persons on whom honorary
    degrees are to be conferred, and performs other like
    duties; -- called also {public orator}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orator
   n 1: a person who delivers a speech or oration [syn: {orator},
      {speechmaker}, {rhetorician}, {public speaker},
      {speechifier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top