Search result for

orang

(99 entries)
(0.064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orang-, *orang*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
orang-utan (n name) ลิงอูรังอูตัง orang ภาษามาเลย์แปลว่า คน Utan ภาษามาเลย์แปลว่า ลิง
orange blossomดอกส้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orange    [N] ต้นส้ม, Syn. orange tree
orange    [N] ส้ม
orange    [N] ผลส้ม
orange    [N] สีส้ม
orange    [ADJ] ที่มีสีส้ม
orangery    [N] เรือนกระจกสำหรับปลูกส้ม
orangeade    [N] น้ำส้มคั้น
orangutan    [N] ลิงอุรังอุตัง (มักพบตามป่าแถวเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา)
orange squash    [N] เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orange peelลักษณะผิวส้ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orange growersผู้ปลูกส้ม [TU Subject Heading]
Orange industryอุตสาหกรรมส้ม [TU Subject Heading]
Orange juiceน้ำส้ม [TU Subject Heading]
Orangesส้ม [TU Subject Heading]
Orangutanอุรังอุตัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orangDo you like apples or oranges?
orangWhich do you like better, apples or oranges?
orangThat is not an orange, either.
orangYes, orange juice, please.
orangI want an orange juice or something.
orangTwo glasses of orange juice, please.
orangI'd like orange juice.
orangA glass of orange juice refreshed me.
orangThe price of oranges has come down.
orangIt was so sour an orange that I could not eat it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orang(โอแรง'ออแรง) n. =orang-utan (ดู)
orange(ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม., See also: orangy,orangey adj.
orange crushn. น้ำส้มค้น
orangeade(ออรินเจด') n. น้ำส้มคั้น
orangery(ออ'รินเจอรี) n. สวนส้มในเรือนกระชำ,สวนส้ม
orangutan(โอแรงกูแทน,ออแรง'กุแทน) n. ลิงอุรังอุตัง, Syn. oran-utan,orangutang,orang-outang,orang

English-Thai: Nontri Dictionary
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม
orangutan(n) ลิงอุรังอุตัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวน    [N] orange bug, Syn. ตัวมวน, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงหลายชนิด บางชนิดมีปีก 2 คู่ บางชนิดไม่มีปีก ปากเป็นท่อยาวคล้ายเข็ม หลายชนิดปล่อยกลิ่นเหม็นได้และเป็นศัตรูพืช
ส้ม    [ADJ] orange, Syn. สีส้ม, Example: คนขายวางขนมปังนึ่งเนื้อนิ่ม พร้อมจานแบนใบน้อยใส่สังขยาสีส้มหอมกรุ่น, Thai definition: สีเหลืองเจือแดง
ส้ม    [N] orange, See also: orange tree, Genus Citrus, Syn. ต้นส้ม, Example: เงาะ ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า ส้ม เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีมากในภาคกลาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมน้ำมัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้
ลิงอุรังอุตัง    [N] orangutan, See also: Pongo pygmaeus, Syn. อุรังอุตัง, Example: ลิงอุรังอุตังที่สวนสัตว์ลพบุรีตายไป 1 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ลิงขนาดใหญ่ แขนยาว มีในเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา
อุรังอุตัง    [N] orang-utan, See also: orang-utang, orangutan, Syn. ลิงอุรังอุตัง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อลิงขนาดใหญ่ชนิด Pongo pygmaeus ในวงศ์ Pongidae รูปร่างคล้ายคน ขนตามลำตัวยาวสีน้ำตาลแดง แขนยาว ขาสั้นและค่อนข้างเล็ก ใบหูเล็กมาก ตัวผู้จะมีถุงลมขนาดใหญ่ตรงคอหอยและส่วนแก้มจะขยายออกทางด้านข้าง นิ้วตีนนิ้วแรกไม่มีเล็บ ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม้
ตะบัน    [N] orange mangrove, See also: Xylocarpus gangeticus Parkins., Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylocarpus gangeticus Parkins. ในวงศ์ Meliaceae ขึ้นตามโขดหินชายทะเล
เช้ง [N] kind of fruit, See also: orange, Syn. ส้มจีน, ส้มเช้ง, Example: ซิ้มจัดไก่ต้มตัวอ้วน ส้มเช้งและขนมเข่งใส่ถาดวางเอาไว้บนโต๊ะ, Count unit: ผล, ใบ
แก้ว [N] orange jasmine, See also: Murraya paniculata, Syn. ต้นแก้ว, Example: ต้นแก้วส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดกลางชนิด Murraya paniculata (Linn.) Jack ในวงศ์ Rutaceae ขึ้นตามป่าดิบ กิ่งก้านสีขาว ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอกขาวหอม เนื้อไม้แข็งใส เหนียว มีลาย ใช้ทำด้ามมีดและไม้ถือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเหลือง[n. exp.] (fai leūang) EN: yellow light   FR: feu orange [m] ; feu jaune [m]
จำปาทอง[n. exp.] (jampā thøng) EN: Orange Chempaka   
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
คั้นน้ำส้ม[v. exp.] (khan nāmsom ) EN: press juice from an orange   FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
กลีบส้ม[n. exp.] (klīp som) EN: section of an orange   FR: quartier d'orange [m]
ลิงอุรังอุตัง[n.] (ling urang-utang) EN: orang-utang ; orang-utan   FR: orang-outan [m] = orang-outang [m]
น้ำส้ม[n. exp.] (nām som ) EN: orange juice   FR: jus d'orange [m] ; orangeade [f]
น้ำส้มคั้น[n. exp.] (nām som khan) FR: orange pressée [f]
นกเดินดงหัวสีส้ม[n. exp.] (nok doēn dong hūa sī som) EN: Orange-headed Thrush   FR: Grive à tête orange [f] ; Grive orangée [f] ; Grive orange [f] ; Merle orange [m]
นกหัวขวานหลังสีส้ม[n. exp.] (nok hūa khwān lang sī som) EN: Orange-backed Woodpecker   FR: Pic vigoureux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORANGE    AO1 R AH0 N JH
ORANGES    AO1 R AH0 N JH AH0 Z
ORANGINA    AO0 R AE0 N JH IY1 N ER0
ORANGINA    AO0 R AE0 N JH IY1 N AH0
ORANGUTAN    AO0 R AE1 NG AH0 T AA0 N
ORANGUTAN    AO0 R AE1 NG AH0 T AE0 N
ORANGEBURG    AO1 R AH0 N JH B ER0 G
ORANGUTANS    AO0 R AE1 NG AH0 T AE0 N Z
ORANGUTANS    AO0 R AE1 NG AH0 T AA0 N Z
ORANGUTAN'S    AO0 R AE1 NG AH0 T AE0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orange    (n) (o1 r i n jh)
oranges    (n) (o1 r i n jh i z)
Orangeman    (n) (o1 r i n jh m a n)
Orangemen    (n) (o1 r i n jh m e n)
orangeade    (n) (o2 r i n jh ei1 d)
orang-utan    (n) - (oo1 r a2 ng - uu t a1 n)
orang-outan    (n) - (oo1 r a2 ng - uu t a1 n)
orang-utans    (n) - (oo1 r a2 ng - uu t a1 n z)
orang-outang    (n) - (oo1 r a2 ng - uu t a1 ng)
orang-outans    (n) - (oo1 r a2 ng - uu t a1 n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Orange(n) |die, pl. Orangen| ส้ม, See also: die Apfelsine

French-Thai: Longdo Dictionary
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オランウータン[, oran'u-tan] (n) orangutan; (P) [Add to Longdo]
オレカ[, oreka] (n) (abbr) (See オレンジカード) orange card [Add to Longdo]
オレンジ[, orenji] (n) orange; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹桂[dān guì, ㄉㄢ ㄍㄨㄟˋ, ] orange osmanthus [Add to Longdo]
人猿[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, ] orangutan [Add to Longdo]
柳橙[liǔ chéng, ㄌㄧㄡˇ ㄔㄥˊ, ] orange (fruit) [Add to Longdo]
桔子水[jú zi shuǐ, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄕㄨㄟˇ, ] orange juice [Add to Longdo]
橘子汁[jú zi zhī, ㄐㄩˊ ㄗ˙ ㄓ, ] orange juice [Add to Longdo]
橘树[jú shù, ㄐㄩˊ ㄕㄨˋ, / ] orange tree [Add to Longdo]
橘红[jú hóng, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄥˊ, / ] orange (color); orange peel (used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] orange tree; the color orange; orange [Add to Longdo]
橙子[chéng zi, ㄔㄥˊ ㄗ˙, ] orange [Add to Longdo]
猩猩[xīng xing, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙, ] orangutan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orang \O*rang"\, n. (Zool.)
   See {Orang-outang}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orang-outang \O*rang"-ou*tang`\, Orang-utan \O*rang"-u*tan`\, n.
   [Malayan [=o]rang [=u]tan, i. e., man of the woods; [=o]rang
   man + [=u]tan a forest, wood, wild, savage.] (Zool.)
   An arboreal anthropoid ape ({Pongo pygmaeus}, formerly {Simia
   satyrus}), which inhabits Borneo and Sumatra. Often called
   simply {orang}. It is now an endangered species. [Written
   also {orangutan}, {orangutang}, {orang-utan}, {ourang-utang},
   and {oran-utan}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: It is over four feet high, when full grown, and has
      very long arms, which reach nearly or quite to the
      ground when the body is erect. Its color is reddish
      brown. In structure, it closely resembles man in many
      respects.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orang
   n 1: large long-armed ape of Borneo and Sumatra having arboreal
      habits [syn: {orangutan}, {orang}, {orangutang}, {Pongo
      pygmaeus}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top