Search result for

optical

(112 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optical-, *optical*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optical (adj ) เกี่ยวกับแสง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optical    [ADJ] เกี่ยวกับสายตา, Syn. visible, visual
optically    [ADV] เกี่ยวกับสายตา
optical disc    [ADJ] แผ่นเก็บข้อมูล, Syn. optical disk
optical disk    [ADJ] แผ่นเก็บข้อมูล, Syn. optical disc
optical fiber    [N] เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล, Syn. optical fibre
optical fibre    [N] เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล, Syn. optical fiber
optical illusion    [N] ภาพลวงตา
optical character recognition    [N] การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optical-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical aberrationความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ coma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical bar-code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical bar-code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical boosterตัวเพิ่มความเข้มรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
optical character reader (OCR)เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical character recognition (OCR)การรู้จำอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical computerคอมพิวเตอร์เชิงแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical crystallographyผลิกศาสตร์ทางแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
optical diskจานแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Optical artศิลปะลวงตา [TU Subject Heading]
optical character readerเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง, เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical Character Recognitionการรู้จำอักขระด้วยแสง, การรู้จำอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Optical Character Recognition Programโปรแกรมแปลงข้อความบนกระดาษเป็นข้อความในคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และรู้จำตัวพิมพ์หรือตัวเขียน โดยการสแกนตัวอักษรหรือข้อความ ด้วยแสง นำมาวิเคราะห์ภาพตัวอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแปลงมาเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป [Assistive Technology]
Optical characters recognitionการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารด้วยแสง [คอมพิวเตอร์]
Optical communicationsการสื่อสารด้วยแสง [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optical(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
optical diskจานแสงหมายถึง จานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ มีความจุสูงถึงประมาณ 600- 1,300 ล้านตัวอักษร ราคายังค่อนข้างแพงและทำงาน ค่อนข้างช้า โดยปกติ จะต้องเก็บอยู่ในกล่อง หัวอ่านและบันทึกจะต้องเป็นวัตถุที่ใช้แสง
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
optical(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opticalThis looks longer than that, but it is an optical illusion.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I didn't want to give it cerebral contusions. I didn't want to give it optical poptitude, you know.ผมไม่อยากทำให้มัน สมองช้ำหรือตาถลน Punchline (1988)
You know what optical poptitude is? It's bulging eyeballs, so...คุณคงนึกออกใช่มั้ย ว่าตาถลนเป็นยังไง Punchline (1988)
But maybe he saw an optical effect caused by gravitational distortion.มันก็คือภาพที่ถูกแรงโน้มถ่วงบิดเบน Event Horizon (1997)
"An optical effect"? That's fucking poetic. - Where the fuck...-ภาพลวงตาหรอ อธิบายได้เข้าท่าจริง ๆ Event Horizon (1997)
Or some optical illusion It's destinyหรือคิดว่าเป็นภาพลวงตา มันคือชะตา The Legend of 1900 (1998)
They think they have some kind of invisible-shield thing going, l-like an optical illusion.คิดว่ามันคงมีเกราะหักเหแสง Signs (2002)
We were attempting to use concentrated bursts of energy to enhance the sensitivity of optical telescopes.otherwise known as a wormhoIe, suspend it via gravitationaI fieId. -That's what we're Iooking at? -That's it. Deja Vu (2006)
Yeah, and apparently, 60% to 70% of it is used in the electronic and optical lens industry.ใช่, ปัจจุบัน 60-70% ของมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเลนส์ Page Turner (2008)
Well, somebody got their hands on it, so we need to check every medical, optical and technical lab using thallium in New York City.บางคนได้มันมา, ดังนั้นเราต้องตรวจทุกโรงพยาบาล แล็บทางสายตาและทางเทคนิคที่ใช้แธลเลียมในนิวยอร์ก Page Turner (2008)
um, optical coherence tomograph for flesh study.เครืองโอซีทีสำหรับ\ วิเคราะห์ผิวเนื้อ Pilot (2008)
Well, that's an optical illusion.that's an optical illusion. I Love You, Beth Cooper (2009)
ANNOUNCER ON TV Order now, you get the camera, you get the printer, 4x optical zoom,สั่งเดี๋ยวนี้ คุณจะได้รับกล้อง เครื่องพิมพ์ เลนส์ซูมสี่เท่า Up (2009)
Weather balloons, atmospheric effects, optical illusions.บอลลูนตรวจอากาศ, ผลกระทบของชั้นบรรยากาศ ภาพหลอน The Fourth Kind (2009)
The target is distorting any information on its position, so we cannot count on estimates based on optical observations.เราไม่สามารถระบุจุดปะทะที่ชัดเจนได้ เพราะการรบกวนสัญญาณจากดาวเทียม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It's all here, burnt into this diskette by optical lasers.มันอยู่ในนี้หมดแล้ว ถูกเบิร์นเก็บไว้ในแผ่นอย่างดี ด้วยออพติคัลเลเซอร์ Intermediate Documentary Filmmaking (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาทตา    [N] optical nerve, Example: เขาด้รับอุบัติเหตุจนทำให้ประสาทตาเสีย
จักขุสัมผัส    [N] optical contact, See also: consciousness of light through retinal contact, Thai definition: อาการที่ตากับรูปและจักขุวิญญาณประจวบกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū pløm) EN: optical double star   
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū saēng) EN: optical instrument   FR: instrument d'optique [m]
กล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่นแสงสว่าง[n. exp.] (klǿng thōrathat chūang khleūn saēng sawāng) EN: optical telescope   FR: télescope optique [m]
เลนส์ออฟติคอล[n. exp.] (lēn øptikøn) EN: optical lens   FR: lentille optique [f]
ประสาทตา[n. exp.] (prasāt tā) EN: optical nerve   FR: nerf optique
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam saēng) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTICAL    AA1 P T IH0 K AH0 L
OPTICAL'S    AA1 P T IH0 K AH0 L Z
OPTICALLY    AA1 P T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
optical    (j) (o1 p t i k l)
optically    (a) (o1 p t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildplatte {f}optical disk; videodisk [Add to Longdo]
Glasprüfmaß {n}optical flat [Add to Longdo]
Optokoppler {m}optical coupler; optocoupler [Add to Longdo]
Strahlengang {m}optical path [Add to Longdo]
optisch lesbare Schriftoptical font [Add to Longdo]
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology [Add to Longdo]
optische Übertragungssystemeoptical transmission systems [Add to Longdo]
Lichtwellenleitertechnik {f}optical transmission systems [Add to Longdo]
Lichtwellenleiterübertragung {f}optical transmission [Add to Longdo]
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail [Add to Longdo]
optische Infrarot-Nachrichtennetzeoptical infrared communication networks [Add to Longdo]
Lichtwellenleiter {m}; Glasfaserleiter {m}optical fiber; optical fibre; optical cable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
オップアート[, oppua-to] (n) op art; optical art [Add to Longdo]
オプアート[, opua-to] (n) op art; optical art [Add to Longdo]
オプティカル[, oputeikaru] (n) optical [Add to Longdo]
オプティカルアート[, oputeikarua-to] (n) optical art [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
オプティカルプリンタ[, oputeikarupurinta] (n) {comp} optical printer [Add to Longdo]
オプティカルマウス[, oputeikarumausu] (n) {comp} optical mouse [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光信号[guāng xìn hào, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] optical signal [Add to Longdo]
光功率[guāng gōng lǜ, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, ] optical power [Add to Longdo]
光学显微镜[guāng xué xiǎn wēi jìng, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] optical microscope [Add to Longdo]
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] optical fiber [Add to Longdo]
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
光接收器[guāng jiē shōu qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, ] optical receiver [Add to Longdo]
光检测器[guāng jiǎn cè qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] optical detector [Add to Longdo]
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, / ] optical wavelength [Add to Longdo]
光发送器[guāng fā sòng qì, ㄍㄨㄤ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] optical transmitter [Add to Longdo]
光碟[guāng dié, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄝˊ, ] optical disc; compact disc; CD; CD-ROM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光インタフェース[ひかりインタフェース, hikari intafe-su] optical interface [Add to Longdo]
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter [Add to Longdo]
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
光メモリ[ひかりメモリ, hikari memori] optical storage [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Optic \Op"tic\ ([o^]p"t[i^]k), Optical \Op"tic*al\
   ([o^]p"t[i^]*kal), a. [F. optique, Gr. 'optiko`s; akin to
   'o`psis sight, 'o`pwpa I have seen, 'o`psomai I shall see,
   and to 'o`sse the two eyes, 'o`ps face, L. oculus eye. See
   {Ocular}, {Eye}, and cf. {Canopy}, {Ophthalmia}.]
   1. Of, pertaining to, or using vision or sight; as, optical
    illusions. [WordNet sense 2]
 
   Syn: ocular, optic, visual.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        The moon, whose orb
        Through optic glass the Tuscan artist views.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the eye; ocular; as, the optic nerves
    (the first pair of cranial nerves) which are distributed
    to the retina; the optic (or optical) axis of the eye. See
    Illust. of {Brain}, and {Eye}. [WordNet sense 3]
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to the science of optics or to devices designed
    to assist vision; as, optical works; optical equipment.
    [WordNet sense 1]
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Optic angle} (Opt.), the angle included between the optic
    axes of the two eyes when directed to the same point; --
    sometimes called {binocular parallax}.
 
   {Optic axis}. (Opt.)
    (a) A line drawn through the center of the eye
      perpendicular to its anterior and posterior surfaces.
      In a normal eye it is in the direction of the optic
      axis that objects are most distinctly seen.
    (b) The line in a doubly refracting crystal, in the
      direction of which no double refraction occurs. A
      uniaxial crystal has one such line, a biaxial crystal
      has two.
 
   {Optical circle} (Opt.), a graduated circle used for the
    measurement of angles in optical experiments.
 
   {Optical square}, a surveyor's instrument with reflectors for
    laying off right angles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optical
   adj 1: of or relating to or involving light or optics; "optical
       supplies"
   2: relating to or using sight; "ocular inspection"; "an optical
     illusion"; "visual powers"; "visual navigation" [syn:
     {ocular}, {optic}, {optical}, {visual}]
   3: of or relating to or resembling the eye; "ocular muscles";
     "an ocular organ"; "ocular diseases"; "the optic (or optical)
     axis of the eye"; "an ocular spot is a pigmented organ or
     part believed to be sensitive to light" [syn: {ocular},
     {optic}, {optical}, {opthalmic}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top