Search result for

optical

(97 entries)
(0.4469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -optical-, *optical*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optical (adj ) เกี่ยวกับแสง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
optical    [ADJ] เกี่ยวกับสายตา, Syn. visible, visual
optically    [ADV] เกี่ยวกับสายตา
optical disc    [ADJ] แผ่นเก็บข้อมูล, Syn. optical disk
optical disk    [ADJ] แผ่นเก็บข้อมูล, Syn. optical disc
optical fiber    [N] เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล, Syn. optical fibre
optical fibre    [N] เส้นใยแก้วที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูล, Syn. optical fiber
optical illusion    [N] ภาพลวงตา
optical character recognition    [N] การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optical-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical aberrationความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ coma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical bar-code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical bar-code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical boosterตัวเพิ่มความเข้มรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
optical character reader (OCR)เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical character recognition (OCR)การรู้จำอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical computerคอมพิวเตอร์เชิงแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
optical crystallographyผลิกศาสตร์ทางแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
optical diskจานแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Optical artศิลปะลวงตา [TU Subject Heading]
optical character readerเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง, เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical Character Recognitionการรู้จำอักขระด้วยแสง, การรู้จำอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Optical Character Recognition Programโปรแกรมแปลงข้อความบนกระดาษเป็นข้อความในคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และรู้จำตัวพิมพ์หรือตัวเขียน โดยการสแกนตัวอักษรหรือข้อความ ด้วยแสง นำมาวิเคราะห์ภาพตัวอักษรหรือข้อความนั้น เพื่อแปลงมาเป็นรหัสตัวอักษรเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป [Assistive Technology]
Optical characters recognitionการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical communicationการสื่อสารด้วยแสง [คอมพิวเตอร์]
Optical communicationsการสื่อสารด้วยแสง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opticalThis looks longer than that, but it is an optical illusion.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optical(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
optical diskจานแสงหมายถึง จานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ มีความจุสูงถึงประมาณ 600- 1,300 ล้านตัวอักษร ราคายังค่อนข้างแพงและทำงาน ค่อนข้างช้า โดยปกติ จะต้องเก็บอยู่ในกล่อง หัวอ่านและบันทึกจะต้องเป็นวัตถุที่ใช้แสง
optical fibreเส้นใยนำแสงหมายถึงวัสดุที่ทำจากใยแสง หรือพลาสติก ที่สามารถสะท้อนแสง หรือแสงผ่านทะลุได้ ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลแบบหนึ่ง สามารถถ่ายเทข้อมูล ได้ทีละมาก ๆ และทำได้รวดเร็ว เช่น สามารถส่งเอกสาร 2700 หน้าได้ภายในเวลาเพียง 6 วินาที ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า ราคาโดยรวมถูกกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วยวิธีอื่น
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical mouseเมาส์แสงหมายถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนเมาส์ แต่แทนที่จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ อยู่ด้านล่าง กลับใช้ลำแสง
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
optical(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาทตา    [N] optical nerve, Example: เขาด้รับอุบัติเหตุจนทำให้ประสาทตาเสีย
จักขุสัมผัส    [N] optical contact, See also: consciousness of light through retinal contact, Thai definition: อาการที่ตากับรูปและจักขุวิญญาณประจวบกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวคู่ปลอม[n. exp.] (dāo khū pløm) EN: optical double star   
เครื่องมือแสง[n. exp.] (khreūangmeū saēng) EN: optical instrument   FR: instrument d'optique [m]
กล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่นแสงสว่าง[n. exp.] (klǿng thōrathat chūang khleūn saēng sawāng) EN: optical telescope   FR: télescope optique [m]
เลนส์ออฟติคอล[n. exp.] (lēn øptikøn) EN: optical lens   FR: lentille optique [f]
ประสาทตา[n. exp.] (prasāt tā) EN: optical nerve   FR: nerf optique
เส้นใยนำแสง[n. exp.] (senyai nam saēng) EN: optical fibre ; optical fiber (Am.)   FR: fibre de verre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPTICAL    AA1 P T IH0 K AH0 L
OPTICAL'S    AA1 P T IH0 K AH0 L Z
OPTICALLY    AA1 P T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
optical    (j) (o1 p t i k l)
optically    (a) (o1 p t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildplatte {f}optical disk; videodisk [Add to Longdo]
Optokoppler {m}optical coupler; optocoupler [Add to Longdo]
Strahlengang {m}optical path [Add to Longdo]
Glasprüfmaß {n}optical flat [Add to Longdo]
optisch lesbare Schriftoptical font [Add to Longdo]
Glasfaserleitertechnik {f}optical fiber technology [Add to Longdo]
Lichtwellenleitertechnik {f}optical transmission systems [Add to Longdo]
optische Übertragungssystemeoptical transmission systems [Add to Longdo]
Lichtwellenleiterübertragung {f}optical transmission [Add to Longdo]
optische Infrarot-Nachrichtennetzeoptical infrared communication networks [Add to Longdo]
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail [Add to Longdo]
Lichtwellenleiter {m}; Glasfaserleiter {m}optical fiber; optical fibre; optical cable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
オップアート[, oppua-to] (n) op art; optical art [Add to Longdo]
オプアート[, opua-to] (n) op art; optical art [Add to Longdo]
オプティカル[, oputeikaru] (n) optical [Add to Longdo]
オプティカルアート[, oputeikarua-to] (n) optical art [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]
オプティカルプリンタ[, oputeikarupurinta] (n) {comp} optical printer [Add to Longdo]
オプティカルマウス[, oputeikarumausu] (n) {comp} optical mouse [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光信号[guāng xìn hào, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] optical signal [Add to Longdo]
光功率[guāng gōng lǜ, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, ] optical power [Add to Longdo]
光学显微镜[guāng xué xiǎn wēi jìng, ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄢˇ ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, / ] optical microscope [Add to Longdo]
光导纤维[guāng dǎo xiān wéi, ㄍㄨㄤ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] optical fiber [Add to Longdo]
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, ] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction [Add to Longdo]
光接收器[guāng jiē shōu qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, ] optical receiver [Add to Longdo]
光检测器[guāng jiǎn cè qì, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] optical detector [Add to Longdo]
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, / ] optical wavelength [Add to Longdo]
光发送器[guāng fā sòng qì, ㄍㄨㄤ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] optical transmitter [Add to Longdo]
光碟[guāng dié, ㄍㄨㄤ ㄉㄧㄝˊ, ] optical disc; compact disc; CD; CD-ROM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
フロプティカルディスク[ふろぷていかるでいすく, furoputeikarudeisuku] floptical disk [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光インタフェース[ひかりインタフェース, hikari intafe-su] optical interface [Add to Longdo]
光チャネルアダプタ[ひかりチャネルアダプタ, hikari chaneruadaputa] Optical Channel Adapter [Add to Longdo]
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
光ファイバ[ひかりふぁば, hikarifaba] optical fiber [Add to Longdo]
光メモリ[ひかりメモリ, hikari memori] optical storage [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Optic \Op"tic\ ([o^]p"t[i^]k), Optical \Op"tic*al\
   ([o^]p"t[i^]*kal), a. [F. optique, Gr. 'optiko`s; akin to
   'o`psis sight, 'o`pwpa I have seen, 'o`psomai I shall see,
   and to 'o`sse the two eyes, 'o`ps face, L. oculus eye. See
   {Ocular}, {Eye}, and cf. {Canopy}, {Ophthalmia}.]
   1. Of, pertaining to, or using vision or sight; as, optical
    illusions. [WordNet sense 2]
 
   Syn: ocular, optic, visual.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        The moon, whose orb
        Through optic glass the Tuscan artist views.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the eye; ocular; as, the optic nerves
    (the first pair of cranial nerves) which are distributed
    to the retina; the optic (or optical) axis of the eye. See
    Illust. of {Brain}, and {Eye}. [WordNet sense 3]
    [1913 Webster]
 
   3. Relating to the science of optics or to devices designed
    to assist vision; as, optical works; optical equipment.
    [WordNet sense 1]
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Optic angle} (Opt.), the angle included between the optic
    axes of the two eyes when directed to the same point; --
    sometimes called {binocular parallax}.
 
   {Optic axis}. (Opt.)
    (a) A line drawn through the center of the eye
      perpendicular to its anterior and posterior surfaces.
      In a normal eye it is in the direction of the optic
      axis that objects are most distinctly seen.
    (b) The line in a doubly refracting crystal, in the
      direction of which no double refraction occurs. A
      uniaxial crystal has one such line, a biaxial crystal
      has two.
 
   {Optical circle} (Opt.), a graduated circle used for the
    measurement of angles in optical experiments.
 
   {Optical square}, a surveyor's instrument with reflectors for
    laying off right angles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 optical
   adj 1: of or relating to or involving light or optics; "optical
       supplies"
   2: relating to or using sight; "ocular inspection"; "an optical
     illusion"; "visual powers"; "visual navigation" [syn:
     {ocular}, {optic}, {optical}, {visual}]
   3: of or relating to or resembling the eye; "ocular muscles";
     "an ocular organ"; "ocular diseases"; "the optic (or optical)
     axis of the eye"; "an ocular spot is a pigmented organ or
     part believed to be sensitive to light" [syn: {ocular},
     {optic}, {optical}, {opthalmic}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top