หรือคุณหมายถึง oppreß?
Search result for

oppress

(95 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oppress-, *oppress*, oppres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oppress[VT] กดขี่, See also: ปกครองอย่างกดขี่, Syn. depress, tyrannize
oppress[VT] ทำให้ทุกข์ใจ, See also: ทำให้ลำบากใจ, Syn. afflict, harass, Ant. cheer, encourage
oppressed[ADJ] ซึ่งกดขี่, See also: ซึ่งข่มเหง, Syn. enslaved, mistreated
oppressor[N] ผู้กดขี่, Syn. persecutor, tyrant, despot
oppression[N] การกดขี่
oppressive[ADJ] ที่ปกครองอย่างกดขี่, Syn. tyrannical, cruel, unjust
oppressive[ADJ] ซึ่งทำให้ทุกข์ใจ, See also: ซึ่งทำให้สลดใจ, Syn. distressing, grievous
oppressive[ADJ] (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
oppressively[ADV] อย่างกดขี่, Syn. severely, brutally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oppress(อะเพรส') vi. กดขี่,กด,บีบ,บังคับ,เป็นภาระหนัก,ทำให้หนักใจ,ทำให้รู้สึกเป็นทุกข์, See also: oppressor n., Syn. crush,afflict
oppression(อะเพรช'เชิน) n. การกดขี่,การบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกกดขี่,ความรู้สึกที่ถูกกดขี่,เผด็จการ, Syn. persecution
oppressive(อะเพรส'ซิฟว) adj. เป็นการกดขี่,ซึ่งทำให้ลำบากใจ,ซึ่งทำให้เป็นทุกข์หนักอึ้ง., See also: oppressiveness n., Syn. tyrannical

English-Thai: Nontri Dictionary
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
oppressor(n) ผู้กดขี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
Bring down the wrath of the oppressed on this Emperor and all who follow him!วิญญาณโทสะซึ่งเกิดจากการกดขี่ ที่ฮ่องเต้องค์นี้และทุกผู้ที่ติดตาม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I loved you when I sat behind you in Señor Weidner's Spanish... and Ms. Calumet-Hobey's Literature of the Oppressed.ผมรักคุณตอนนั่งข้างหลังคุณ ในวิชาSe๑or Weidner's Spanish... และมิสแคลัมเมท โฮบี้ วรรณกรรมแห่งความกดขี่ I Love You, Beth Cooper (2009)
Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world.และขอให้คำมั่นว่า.. จะไม่มี.. ไม่มีอีกแล้ว Invictus (2009)
He rescues poor, oppressed princesses.เขาช่วยเหลือ เจ้าหญิงที่ตกยาก Princess Protection Program (2009)
Russian farmers who suffered under Napoleon's military oppression... raise a peasant army in an effort to take back their way of life.ชาวนาที่รับแรงกดดันจากกองทัพทหารของนโปเลียน ได้แอบปลุกปั่นกองทัพชาวนาขึ้นมาเพื่อหาอิสรภาพ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Peasants rising up against their oppressors.ชาวนาต่างลุกขึ้นมาประจัญต่อกองทหาร Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Here we will be oppressed no longer.ณ ที่ตรงนี้ เราจะไม่อดทนอดกลั้น กันอีกต่อไปแล้ว Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
- an act clearly meant to send a signal to the government in Saigon that violence and oppression is not the way to peace.กฏหมายฉบับนี้ได้ส่งสัญญาณ อย่างชัดเจนถึงรัฐบาลในไซง่อน ว่าความรุนแรงและการกดขี่ ไม่ใช่หนทางสู่สันติ Watchmen (2009)
And you're walking down the hallway oppressed by the man.และตอนเดินผ่าน เธอโดนดูถูก Funk (2010)
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ The Bishop Revival (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oppressA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
oppressBad weather oppressed me.
oppressEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
oppressFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
oppressHe defies the present government which is no less oppressive than its predecessor.
oppressHe seems to be oppressed by his monotonous daily life.
oppressHe stood for those who were oppressed.
oppressHe will avenge the people on their oppressor.
oppressShe reached against oppression.
oppressThe dictator oppressed the people.
oppressThe government of that country oppresses its people.
oppressThe government oppressed the people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัทนะ[N] oppression, See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing, Syn. การย่ำยี, การบด, การทำลาย, การกดขี่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แอก[N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
บีบคั้น[V] oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบ, Example: ผู้ชุมนุมบีบคั้นให้รัฐบาลมีการกระจายอำนาจ, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบ[V] oppress, See also: press, Syn. บังคับ, กดดัน, บีบบังคับ, บีบคั้น, Example: เงื่อนไขของไอเอ็มเอฟบีบให้เกาหลีใต้เปิดตลาดภายในประเทศ, Thai definition: ใช้อำนาจหรือวิธีการต่างๆ ให้ต้องทำในที่สุด
บีบบังคับ[V] force, See also: oppress, coerce, compel, press, Syn. บีบคั้น, บังคับ, Example: พ่อแม่บีบบังคับให้ลูกสาวจำยอมเข้าสู่อาชีพบริการทางเพศ, Thai definition: ใช้กำลังหรืออำนาจเคี่ยวเข็ญให้ทำ
บีบรัด[V] oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
กดขี่[V] oppress, See also: tyrannize, depress, Syn. ข่มขี่, ข่มเหง, Example: ผู้ปกครองประเทศระบบเผด็จการมักจะกดขี่ประชาชน, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา
ข่ม[V] oppress, See also: bear down on, force, bully, coerce, press, Example: เจ้านายทำท่าข่มลูกน้องมาก จนลูกน้องไม่กล้าออกความเห็น, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่า เหนือกว่า หรือ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าด้อยกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press   FR: forcer
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press   
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: oppress ; bully   
การย่ำยี[n.] (kān yamyī) EN: oppression   
คับ[v.] (khap) EN: close ; firm ; compact ; restrict ; crowd ; oppress ; confine   FR: serrer
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press   FR: dominer ; soumettre

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPRESS    AH0 P R EH1 S
OPPRESSED    AH0 P R EH1 S T
OPPRESSOR    AH0 P R EH1 S ER0
OPPRESSING    AH0 P R EH1 S IH0 NG
OPPRESSION    AH0 P R EH1 SH AH0 N
OPPRESSIVE    AH0 P R EH1 S IH0 V
OPPRESSORS    AH0 P R EH1 S ER0 Z
OPPRESSIONS    AH0 P R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oppress    (v) (@1 p r e1 s)
oppressed    (v) (@1 p r e1 s t)
oppresses    (v) (@1 p r e1 s i z)
oppressor    (n) (@1 p r e1 s @ r)
oppressing    (v) (@1 p r e1 s i ng)
oppression    (n) (@1 p r e1 sh @ n)
oppressive    (j) (@1 p r e1 s i v)
oppressors    (n) (@1 p r e1 s @ z)
oppressions    (n) (@1 p r e1 sh @ n z)
oppressively    (a) (@1 p r e1 s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧す[へす, hesu] (v5s,vt) (1) (See 圧する) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧する[あっする, assuru] (vs-s) (1) to press; (2) to oppress; to dominate; to overwhelm [Add to Longdo]
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant [Add to Longdo]
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P) [Add to Longdo]
圧迫感[あっぱくかん, appakukan] (n) feeling of oppression [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]
苛斂[かれん, karen] (n) oppression (e.g. taxation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压迫[yā pò, ㄧㄚ ㄆㄛˋ, / ] oppress; oppression [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] oppress; to extract [Add to Longdo]
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, / ] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy [Add to Longdo]
[nu:è, ㄜˋ, ] oppressive; tyrannical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oppress \Op*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Oppressed}; p. pr. &
   vb. n. {Oppressing}.] [F. oppresser, LL. oppressare, fr. L.
   oppressus, p. p. of opprimere; ob (see {Ob-}) + premere to
   press. See {Press}.]
   1. To impose excessive burdens upon; to overload; hence, to
    treat with unjust rigor or with cruelty. --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       For thee, oppress[`e]d king, am I cast down. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Behold the kings of the earth; how they oppress
       Thy chosen!              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To ravish; to violate. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To put down; to crush out; to suppress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The mutiny he there hastes to oppress. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To produce a sensation of weight in (some part of the
    body); as, my lungs are oppressed by the damp air; excess
    of food oppresses the stomach.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oppress
   v 1: come down on or keep down by unjust use of one's authority;
      "The government oppresses political activists" [syn:
      {oppress}, {suppress}, {crush}]
   2: cause to suffer; "Jews were persecuted in the former Soviet
     Union" [syn: {persecute}, {oppress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top