Search result for

operation

(129 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operation-, *operation*
English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operation[N] การดำเนินการ, Syn. procedure, performance, Ant. inaction
operation[N] การผ่าตัด, See also: การศัลยกรรม
operation[N] การใช้ (เครื่องจักร), See also: การเดินเครื่อง
operation[N] กิจการทางธุรกิจ, See also: กิจการ, Syn. business
operational[ADJ] ที่สามารถใช้งานได้, Syn. functional, working
operations research[N] การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operational research[N] การศึกษาเชิงปฎิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver
operation codeใช้ตัวย่อว่า op code (อ่านว่า ออป โคด) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้,ใช้ได้,เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity

English-Thai: Nontri Dictionary
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
cooperation(n) ความร่วมมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operationการดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operationการดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operation and maintenance (O&M)การปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation and maintenance center (OMC)ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอเอ็มซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation code; op codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation of law, byโดยผลบังคับแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operation, flapการผ่าตัดเปิดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation, radicalการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operation Effects ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ
เป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ด้วยกรรมวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การเปิดหน้าดิน ซึ่งก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย น้ำขุ่นข้นในทะเลบริเวณใกล้เคียงกับการขุดแร่ในทะเล ชายหาดเกิดความเสียหาย ลักษณะภูมิทัศน์ถูกทำลายลง เช่นการเปิดเหมืองหินปูน ก่อให้เกิด ฝุ่น ควัน ในอากาศ การขุดแร่ถ่านหินลิกไนต์ลงไปลึกมาก ๆ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทิศทางและระดับขแงน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีการแต่งแร่หรือลอยแร่ จะเป็นตัวการปลดปล่อยเศษแร่ต่าง ๆ หากมีวิธีการจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะทำให้แพร่กระจายไปสู่ระบบนิเวศน์ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Operation other than warปฏิบัติการที่มิใช่การรบ [TU Subject Heading]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Operational auditการตรวจสอบการดำเนินงาน [การบัญชี]
Operations researchวิจัยปฏิบัติการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
operation (n vi vt adj adv conj abbrev name org ) ผ่าตัด
operation of law (n ) ผลบังคัีบแห่งกฎหมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've got a whole operation waiting on this thing.พวกเราจะต้องมีภาระกิจที่จะต้องทำอีกเยอะ Dead Space: Downfall (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We'll wake her from the coma after the operation.เราปลุกเธอจากโคม่าหลังการผ่าตัด Birthmarks (2008)
Owns both buildings where they run their dope operations.เป็นเจ้าของอาคารทั้งสอง เป็นจุดที่พวกเขาใช้ปฎิบัติการยาเสพติด Pilot (2008)
Every operation needs a backup, Anakin.ทุกปฏิบัติการ จำเป็นต้องมีแผนสำรอง อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
The tracking station in Pastil is fully operational.สถานีตรวจการณ์ที่พาสติล ปฏิบัติหน้าที่กันแข้มแข็งดีครับ Rookies (2008)
Everything is fine and fully operational.ทุกอย่างเรีบยร้อยดี และทุกคนทำงานกันแข็งขัน Rookies (2008)
Look, she's already tied to the bank operation.คือเธอมีกิจกรรมธุรกิจกับทางธนาคารอยู่แล้ว The Bank Job (2008)
How could you lose control of the operation?คุณสูญเสียการควบคุม แผนการณ์ได้ยังไงกัน The Bank Job (2008)
This operation is about recovering the photos from Michael X.การปฏิบัติงานครั้งนี้มันเกี่ยวกับ การเอารูปถ่ายจากไมเคิล เอ็กซ์กลับคืนมา The Bank Job (2008)
In this town, the fewer people know something, the safer the operation.ยิ่งคนในเมืองนี้รู้น้อยเท่าไหร่ ปฏิบัติการจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้น The Dark Knight (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
operationAllow us to describe our products and our business operations.
operationAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
operationAt present "consume all consumable resources" is assigned as the operational meaning of TETRA.
operationDoctors refused to perform a second operation.
operationDo I need an operation?
operationFather is going to undergo an operation.
operationFor better or worse, she will have the operation tomorrow.
operationHe had a little operation on his left leg.
operationHe had an injection prior to the operation.
operationHe had an operation on his left leg.
operationHe has submitted to an operation.
operationHer condition is taking a turn for the better after the operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจกรรม[N] activity, See also: operation, Example: ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง, Thai definition: สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)   
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room   FR: salle d'opération [f]
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi prayōt ruam kan) EN: protocooperation   
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khwām ruammeū) EN: cooperation   FR: coopération [f]
การปฏิบัติการ[n.] (kān patibatikān) EN: operating ; actions   FR: opération [f]
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery   FR: opération (chirurgicale) [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
การวางแผนปฏิบัติการ[n. exp.] (kān wāngphaēn patibatkān) EN: operational plan   FR: plan opérationnel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERATION    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N
OPERATIONS    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATION'S    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATIONAL    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
OPERATIONS'    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATIONALLY    AA1 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
OPERATIONALLY    AA1 P ER0 EY1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operation    (n) (o2 p @ r ei1 sh @ n)
operations    (n) (o2 p @ r ei1 sh @ n z)
operational    (j) (o2 p @ r ei1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}operation | operations [Add to Longdo]
Betriebsanzeige {f}operation display [Add to Longdo]
Betriebsbedingungen {pl}operation conditions; service conditions [Add to Longdo]
Betriebsverfahren {n}operation procedure [Add to Longdo]
Betriebszeit {f}operation time [Add to Longdo]
Operation {f}; Arbeitsgang {m}; Verfahren {n} | angeschlossene Operationoperation | connected operation [Add to Longdo]
Operationsbasis {f}base of operations [Add to Longdo]
Operationslinie {f} | Operationslinien {pl}baseline | baselines [Add to Longdo]
Operationsnarbe {f}postoperative scar [Add to Longdo]
Operationsradius {m}operation radius; range [Add to Longdo]
Operationsraum {m}operating room [Add to Longdo]
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.] [Add to Longdo]
Operationsteil {m}operation part [Add to Longdo]
Operationsverstärker {m}; OP-Verstärker {m} [electr.]operational amplifier; op-amp [Add to Longdo]
Operationsverstärker {m}computing amplifier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation [Add to Longdo]
オペ[, ope] (n) (abbr) (See オペレーション) medical operation; (P) [Add to Longdo]
オペアンプ[, opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
运筹学[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] operations research (OR), #74,890 [Add to Longdo]
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] Operations Administration and Maintenance; OAM [Add to Longdo]
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] operational state; running state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation [Add to Longdo]
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手術[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Operation \Op`er*a"tion\, n. [L. operatio: cf. F. op['e]ration.]
   1. The act or process of operating; agency; the exertion of
    power, physical, mechanical, or moral.
    [1913 Webster]
 
       The pain and sickness caused by manna are the
       effects of its operation on the stomach. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Speculative painting, without the assistance of
       manual operation, can never attain to perfection.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The method of working; mode of action.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is operated or accomplished; an effect brought
    about in accordance with a definite plan; as, military or
    naval operations.
    [1913 Webster]
 
   4. Effect produced; influence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bards . . . had great operation on the vulgar.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) Something to be done; some transformation to be
    made upon quantities or mathematical objects, the
    transformation being indicated either by rules or symbols.
    [1913 Webster]
 
   6. (Surg.) Any methodical action of the hand, or of the hand
    with instruments, on the human body, to produce a curative
    or remedial effect, as in amputation, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Calculus of operations}. See under {Calculus}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operation
   n 1: the state of being in effect or being operative; "that rule
      is no longer in operation"
   2: a business especially one run on a large scale; "a large-
     scale farming operation"; "a multinational operation"; "they
     paid taxes on every stage of the operation"; "they had to
     consolidate their operations"
   3: a planned activity involving many people performing various
     actions; "they organized a rescue operation"; "the biggest
     police operation in French history"; "running a restaurant is
     quite an operation"; "consolidate the companies various
     operations"
   4: (computer science) data processing in which the result is
     completely specified by a rule (especially the processing
     that results from a single instruction); "it can perform
     millions of operations per second"
   5: activity by a military or naval force (as a maneuver or
     campaign); "it was a joint operation of the navy and air
     force" [syn: {operation}, {military operation}]
   6: a medical procedure involving an incision with instruments;
     performed to repair damage or arrest disease in a living
     body; "they will schedule the operation as soon as an
     operating room is available"; "he died while undergoing
     surgery" [syn: {operation}, {surgery}, {surgical operation},
     {surgical procedure}, {surgical process}]
   7: a process or series of acts especially of a practical or
     mechanical nature involved in a particular form of work; "the
     operations in building a house"; "certain machine tool
     operations" [syn: {operation}, {procedure}]
   8: process or manner of functioning or operating; "the power of
     its engine determines its operation"; "the plane's operation
     in high winds"; "they compared the cooking performance of
     each oven"; "the jet's performance conformed to high
     standards" [syn: {operation}, {functioning}, {performance}]
   9: (psychology) the performance of some composite cognitive
     activity; an operation that affects mental contents; "the
     process of thinking"; "the cognitive operation of
     remembering" [syn: {process}, {cognitive process}, {mental
     process}, {operation}, {cognitive operation}]
   10: (mathematics) calculation by mathematical methods; "the
     problems at the end of the chapter demonstrated the
     mathematical processes involved in the derivation"; "they
     were learning the basic operations of arithmetic" [syn:
     {mathematical process}, {mathematical operation},
     {operation}]
   11: the activity of operating something (a machine or business
     etc.); "her smooth operation of the vehicle gave us a
     surprisingly comfortable ride"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 operation
   operation; surgicaloperation
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 operation
   operation; surgical operation
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 op
 
 1. (kıs.) opera, operation, opposite, opus.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Operation [oːpəratsiːoːn] (n) , s.(f )
   operation; surgery
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top