Search result for

operating system

(45 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -operating system-, *operating system*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operating system[N] ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์, Syn. operating theatre, theatre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
portable operating systemใช้ตัวย่อว่า POSIX (อ่านว่า โพสซิกส์) เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operating systemระบบปฏิบัติการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
operating system (OS)ระบบปฏิบัติการ (โอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operating system (OS)ระบบปฏิบัติการ (โอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operating system ระบบปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Operating systems (Computers)ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This has made me a experienced in working with several computers, operating systems, technologies.มันทำให้ผมมีประสบการณ์ หลายอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ, เทคโนโลยี Chuck Versus the Dream Job (2009)
Tomorrow there will be 'The Next Technology Expo in Roark and will issue their new operating system to the whole world.พรุ่งนี้จะมีการแสดงสินค้า เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่โร๊ก และจะมีการแสดงระบบใหม่ของทั้งโลก Chuck Versus the Dream Job (2009)
We must take possession of the code source of the new operating system.เราต้องใช้เวลาเพื่อเอารหัสตั้งต้น ของระบบปฏิบัติการใหม่ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Ah, gia ', we have invented the new operating system, that will change 'the world!เราได้คิดค้นระบบปฏิบัติการใหม่ ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ Chuck Versus the Dream Job (2009)
At midnight the 12th version of our flagship operating system will hit the shelves around the world.เที่ยงคืนวันนี้ ระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นที่ 12 ของเรา จะเปิดตัวทั่วโลก TRON: Legacy (2010)
OS-12 is the most secure operating system ever released.OS-12 เป็นระบบปฏิบัติการ ที่มีความปลอดภัยสูงสุด TRON: Legacy (2010)
Our most valuable and most secure operating system is out there for free!และปลอดภัยที่สุดของเรา ถูกแจกออกไปฟรี TRON: Legacy (2010)
Location of the fighter bay, basic operating systems.ตำแหน่งของฐานต่อสู้ ขั้นตอนพื้นฐานของระบบ Space (2010)
I just discovered I don't have enough room on my hard drive for a Linux partition, so you and I are going to perform a full backup, reinitialize and then reinstall all my operating systems. A salute to zoot.ที่ว่างไม่พอสำหรับ Linux ในคอมของฉัน The Psychic Vortex (2010)
Well, I'm going to perform full backup, reinitialize and then reinstall all my operating systems.เอาเถอะ, ฉันจะทำการสำรองข้อมูลทั้งหมด ลบข้อมูลทั้งหมด และลงระบบปฏิบัติการทั้งหมดของฉันใหม่ The Psychic Vortex (2010)
It's taking forever to load the new operating system on my computer.ฉันกำลังลง ระบบปฏิบัติการใหม่บนคอมของฉัน The Psychic Vortex (2010)
The ability to process complex emotions is built into the machine's operating system.ก็จะสามารถสร้างอารมณ์ที่ซับซ้อนอื่นตามมาได้ ซึ่งสร้างขึ้นในเครื่องจักรตัวนี้ยังไงล่ะ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบปฏิบัติการ[N] operating system, Example: ระบบปฏิบัติการเปรียบเสมือนผู้ที่จัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีมีอยู่ ให้ผู้ใช้งานได้ใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม, Thai definition: โปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอเอส[X] (Ō.Ēs.) EN: O.S. (operating system)   FR: O.S.
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān patibatikān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patibatkān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย[n. exp.] (rabop patibatkān khreūakhāi) EN: Network Operating System (NOS)   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebssystem {n} [comp.] | Betriebssysteme {pl}operating system | operating systems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS [Add to Longdo]
ウィンドウズ;ウィンドゥズ;ウインドウズ[, uindouzu ; uindouzu ; uindouzu] (n) {comp} Windows (Microsoft operating system) [Add to Longdo]
オペレーティングシステムイメージ[, opere-teingushisutemuime-ji] (n) {comp} operating system image [Add to Longdo]
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware [Add to Longdo]
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System [Add to Longdo]
ダブルブート[, daburubu-to] (n) {comp} two operating systems on a computer; double-boot [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[, deisukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} disk operating system; DOS [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
ネットワークOS[ネットワークオーエス, nettowa-kuo-esu] (n) {comp} network operating system; NOS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作业系统[zuò yè xì tǒng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]
操作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 operating system
   n 1: (computer science) software that controls the execution of
      computer programs and may provide various services [syn:
      {operating system}, {OS}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 operating system
  n.
 
   [techspeak] (Often abbreviated ?OS?) The foundation software of a machine;
   that which schedules tasks, allocates storage, and presents a default
   interface to the user between applications. The facilities an operating
   system provides and its general design philosophy exert an extremely strong
   influence on programming style and on the technical cultures that grow up
   around its host machines. Hacker folklore has been shaped primarily by the
   {Unix}, {ITS}, {TOPS-10}, {TOPS-20}/{TWENEX}, {WAITS}, {CP/M}, {MS-DOS},
   and {Multics} operating systems (most importantly by ITS and Unix). See
   also {timesharing}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top