Search result for

openly

(48 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -openly-, *openly*, open
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
openly[ADV] อย่างเปิดเผย, See also: ไม่มีความลับ, Syn. candidly, frankly, Ant. insincerely, dishonestly

English-Thai: Nontri Dictionary
openly(adv) อย่างไม่ปิดบัง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And don't be too offended by someone who's openly rude... because they may be that way for the nicest of reasons.และอย่าไปโกรธแค้นคนที่หยาบคายอย่างเปิดเผย เพราะเขาอาจจะทำแบบนั้น เพื่อเหตุผลที่ดีที่สุด Crime Doesn't Pay (2009)
Guys, let's talk about it openly.ลูก มาคุยอย่างเปิดอกกัน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- I'm surprised to hear you talk so openly.ข้ารู้สึกประหลาดใจ ที่ท่านพูดอย่างเปิดใจ ไรสาระน่า Sweet Dreams (2009)
Openly supports the masked poisonous vipers of America.สนับสนุนอย่างเปิดเผยที่คลุมไว้ใต้หน้ากาก เป็นงูพิษของอเมริกา Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Openly and at once.อย่างเปิดเผยสักครั้งเถอะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
General Kenobi, with all due respect... you do not have the resources to engage Trench openly.นายพลเคโนบี ด้วยความเคารพนะ ท่านไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเปิดฉาก ปะทะกับเทรนช์ซึ่งหน้า Cat and Mouse (2010)
And here you are, openly defying us.และลูกก็อยากจะลองดีนักใช่มั้ย My Two Young Men (2010)
Well, not openly. We were hoping to get away with it.ป่าวฮะ เราไม่ได้หวังว่าจะเปิดเผยเรื่องนี้ My Two Young Men (2010)
I am the only openly gay kid at school, in this town.ผมเป็นเกย์ที่เปิดเผยคนเดียวในโรงเรียน และในเมืองนี้ Duets (2010)
Just walk straight in, openly.ก็แค่เดินตรงเข้าไปในบริษัท Finding Mr. Destiny (2010)
He's gone to seek out someone in the Northern Water Tribe, where they have lived beyond our reach and openly practice Waterbending.มันต้องเดินทางค้นหาใครบางคน ที่อยู่ในเผ่า Northern Water แน่ๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถาณที่ ลึกลับ และ เปิดให้เข้าพบได้เฉพาะผู้บงการน้ำ The Last Airbender (2010)
I mean, to be able to talk this openly.ฉันหมายถึงการได้พูดเปิดอกแบบนี้ Critical Film Studies (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
openlyHe openly confessed his faults.
openlySecret gifts are openly reward.
openlyThat country has openly threatened to go nuclear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเปิดเผย[ADV] openly, See also: frankly, Example: นักศึกษาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย, Thai definition: ไม่ปิดบัง
เปิดอก[ADV] openly, See also: to talk frankly, open-hearted, Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, ตรงไปตรงมา, Ant. ปิดปัง, ปกปิด, Example: เขาตัดสินใจพูดอย่างเปิดอกกับภรรยาเพื่อให้ความขัดแย้งหมดไป, Thai definition: อย่างไม่ปิดบัง
ออกหน้าออกตา[ADV] openly, See also: noticeably, Syn. เด่นชัด, Example: เขามิได้เลี้ยงดูเธออย่างออกหน้าออกตา, Thai definition: แสดงให้ปรากฏเปิดเผย
ร่า[ADV] openly (as when smiling), See also: manifestly, Syn. เปิดร่า, Thai definition: เปิดเต็มที่ (ใช้แก่อาการที่เห็นจะแจ้งหรือเปิดเผยเต็มที่)
ซึ่งหน้า[ADV] face to face, See also: openly, directly, straight, Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, Example: เขาคิดว่าถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆ ทำให้มันอ่อนกำลังลง
โจ่งครึ่ม[ADV] openly, See also: flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, Example: ผู้สมัครหาเสียงกันอย่างโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวความผิดที่จะตามมา, Thai definition: อย่างไม่เกรงกลัวใคร
อล่างฉ่าง[ADV] openly, See also: in full view, conspicuously, Example: หล่อนนั่งได้อล่างฉ่างดีจริงๆ, Thai definition: ที่เห็นจะแจ้ง, ที่เห็นเต็มที่, ที่เห็นเด่น
ออกนอกหน้า[ADV] openly, See also: shamelessly, undisguisedly, noticeably, Example: เธอไม่พอใจอย่างออกนอกหน้าไปหน่อย, Thai definition: แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า
โจ่งแจ้ง[ADV] obviously, See also: openly, flagrantly, blatantly, glaringly, conspicuously, brazenly, Syn. โจ๋งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, อย่างเปิดเผย, Ant. ปิดปัง, Example: เขาคัดค้านรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้งโดยไม่กลัวอันตราย
โจ๋งครึ่ม[ADV] openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเปิดเผย[adv.] (dōi poētphoēi) EN: openly ; publicly   FR: ouvertement
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably   FR: ouvertement
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trong pai trong mā) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly   FR: parler ouvertement ; parler franchement
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā thārakamnan) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public   FR: déclarer publiquement
ต่อหน้าธารกำนัล[adv.] (tønā thārakamnan) EN: in public ; before a big crowd ; in front of other people ; publicly ; openly   FR: publiquement ; en public
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitrongmā) EN: frankly ; straightforwardly ; openly   FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour

CMU English Pronouncing Dictionary
OPENLY    OW1 P AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
openly    (a) (ou1 p @ n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P) [Add to Longdo]
晴れて[はれて, harete] (exp) openly; publicly; in public [Add to Longdo]
正面切って[しょうめんきって, shoumenkitte] (exp,adv) openly; squarely; directly; to a person's face [Add to Longdo]
白昼公然[はくちゅうこうぜん, hakuchuukouzen] (adj-t,adv-to) openly and in broad daylight [Add to Longdo]
白昼堂々;白昼堂堂[はくちゅうどうどう, hakuchuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) openly (unashamedly) in broad daylight [Add to Longdo]
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P) [Add to Longdo]
露に;露わに[あらわに, arawani] (adv) (uk) openly; publicly; frankly; expressly; overtly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公然[gōng rán, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ, ] openly; publicly; undisguised, #12,363 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Openly \O"pen*ly\, adv. [AS. openlice.]
   1. In an open manner; publicly; not in private; without
    secrecy.
    [1913 Webster]
 
       How grossly and openly do many of us contradict the
       precepts of the gospel by our ungodliness!
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Without reserve or disguise; plainly; evidently.
    [1913 Webster]
 
       My love . . . shall show itself more openly. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 openly
   adv 1: in an open way; "he openly flaunted his affection for his
       sister"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top