หรือคุณหมายถึง opaqü?
Search result for

opaque

(40 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opaque-, *opaque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opaque[ADJ] มัว, See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง, Syn. dim, cloudy, murky, Ant. transparent, translucent
opaque[ADJ] คลุมเครือ, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. obscure, Ant. clear, lucid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
opaqueทึบแสง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque areaพื้นที่ทึบแสง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
opaque materialวัสดุฝ้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
opaque projectorเครื่องฉายภาพทึบแสง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opaqueness[โอะเพค-เน็ซ] (n ) ขุ่น, ทึบ, มัว, ไม่ใส, อับแสง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Water ain't exactly opaque.ที่จริงน้ำมันไม่มืดเลย Shake and Fingerpop (2009)
IT'S MORE OPAQUE.มันดูยากขึ้น อยู่ในเงามืด Skyfall (2012)
Sheriff Corbin's murder are opaque at best.ในคดีฆาตกรรมนายอำเภอ คอร์บิน มันเป็นเรื่องคลุมเครือที่สุด Blood Moon (2013)
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก The Red Violin (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาถั่ว[N] eye affected by cataract, See also: opaque spot on the cornea, Ant. ตาดี, Example: เขามีตาถั่วทั้งสองข้างทำให้มองอะไรไม่เห็น, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
ทึบแสง[V] opaque, See also: dim
ทึบ[ADJ] opaque (of glass, liquid, etc.), See also: cellophane (paper), Syn. ทึบแสง, Ant. โปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับแสง[adj.] (apsaēng) FR: opaque
ไม่โปร่งแสง[adj.] (mai prōngsaēng) EN: opaque   FR: opaque
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsai) EN: murky ; opaque   
มัว[X] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague   FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
สีทึบ[n. exp.] (sī theup) EN: opaque colour   FR: couleur opaque [f]
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar   FR: minium [m] ; cinabre [m]
ทึบ[adj.] (theup) EN: opaque   FR: opaque

CMU English Pronouncing Dictionary
OPAQUE    OW0 P EY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opaque    (j) (ou1 p ei1 k)
opaquely    (a) (ou1 p ei1 k l ii)
opaqueness    (n) (ou1 p ei1 k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペーク[, ope-ku] (n) opaque [Add to Longdo]
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P) [Add to Longdo]
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain [Add to Longdo]
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white [Add to Longdo]
濃茶[こいちゃ, koicha] (n) exceptionally dark, opaque matcha [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] opaque, #26,332 [Add to Longdo]
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, / ] opaque white [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, ] opaque; white quartz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opaque \O*paque"\, n.
   That which is opaque; opacity. --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opaque \O*paque"\, a. [F., fr. L. opacus. Cf. {Opacous}.]
   [1913 Webster]
   1. Impervious to the rays of light; not transparent; as, an
    opaque substance.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscure; not clear; unintelligible. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opaque
   adj 1: not transmitting or reflecting light or radiant energy;
       impenetrable to sight; "opaque windows of the jail";
       "opaque to X-rays" [ant: {clear}]
   2: not clearly understood or expressed [syn: {opaque},
     {unintelligible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top