Search result for

onanieren

(53 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onanieren-, *onanieren*
Possible hiragana form: おなにえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา onanieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *onanieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shit in the woods, but I can't jerk off.Ich kann scheißen, aber nicht onanierenThe Big Chill (1983)
Because not only have you dropped onanism... which is all right... you can't study, which is bad.Sie hat zwar dein Onanieren beseitigt und das ist gut... aber du lernst nicht und das ist schlecht. Year of Enlightment (1986)
Did I catch you masturbating?Störe ich beim OnanierenMaybe... Maybe Not (1994)
For example, one of them... was caught masturbating in his bathroom, and now he feels super guilty!Einer wurde von seiner Frau beim Onanieren gesehen. Er hat Schuldgefühle. Maybe... Maybe Not (1994)
Fake orgasms masturbating.Wir täuschen uns beim Onanieren 'n Orgasmus vor. Nobody Loves Me (1994)
Tell me the things you like to do... what you think about when you masturbate.Sag mir, was du gerne tust. Sag mir, woran du beim Onanieren denkst. Sag mir, wovon du träumst. Live Flesh (1997)
Masturbation makes one deaf.Onanieren macht taub. Lautrec (1998)
It's for masturbating.Ein Bild zum OnanierenLautrec (1998)
(Warren) He was masturbating!(Warren) Er war beim OnanierenThere's Something About Mary (1998)
(Warren) He was masturbating!(Warren) Er war beim OnanierenThere's Something About Mary (1998)
(Warren) He was masturbating!(Warren) Er war beim OnanierenThere's Something About Mary (1998)
Oh, self-improvement is masturbation.Selbstverbesserung ist OnanierenFight Club (1999)
In the age of AIDS, talk about masturbation advocate learning masturbation, and do away with the guilt associated with it.Jetzt bei Aids muss man über Onanie sprechen, man muss Onanieren wiederentdecken und lehren, und natürlich die damit verbundenen Schuldgefühle abbauen. Les passagers (1999)
It's an erotic technique like hetero and homosexuality.Onanieren ist eine erotische Praxis wie jede andere. Les passagers (1999)
Freud used to say : childhood - masturbation adolescence - homosexuality, adulthood - heterosexuality.Laut Freud onanieren die Kinder, sind Jugendliche homosexuell und Erwachsene heterosexuell. Les passagers (1999)
We invented cold showers to stop people masturbating.Wir haben kalte Duschen erfunden, damit die Leute nicht mehr onanierenGuest House Paradiso (1999)
The mailman, the headmaster. They all whack off.Der Postbote tut es, der Wissenschaftler, sogar der Rektor, alle onanierenDon't Say a Word (2001)
Suppose you're home one night in bed, masturbating, and some guys break in. You need protection.Angenommen, du bist eines Nachts zu Hause, weißt du, im Bett vor dich hin onanierend, und ein paar Kerle versuchen einzubrechen. Anything Else (2003)
Better than sex, head, sixty-nine, orgies, masturbation, tantrism, Kama-Sutra or Thai doggy-style! Better than banana milk-shakes!Als Sex, Onanieren, 69, Gruppensex, als Masturbieren, Tantra, Kamasutra oder Thai von hinten! Love Me If You Dare (2003)
I still masturbate to Pam. Greg.Beim Onanieren denke ich an Pam. Meet the Fockers (2004)
Instead of wanking all the time and disturbing people you don't know.Musst nicht so viel onanieren oder wildfremde Leute besteigen. Ich fass' es nicht! Muxmäuschenstill (2004)
When jacking off?Beim OnanierenSurvive Style 5+ (2004)
Do you jack off?Sie onanierenTres veces dos (2004)
Yes, doctor, you do jack off a lot.Ja, Doktor, Sie onanieren und viel. Tres veces dos (2004)
To tell you the truth, I have more fun jerking off than fucking her.Um Dir die Wahrheit zu sagen, es macht mir mehr Spaß zu Onanieren als sie zu ficken. Home (2006)
No, no, it's not about yanking.Nein, nein, es geht nicht ums onanierenMy Musky, Myself (2007)
Well, today we tried masturbating for money.Heute haben wir versucht, für Geld zu onanierenPilot (2007)
So they jack off in a cup, use the sperm to get a lady friend of theirs pregnant.Also onanieren sie in einen Becher und schwängern mit dem Sperma eine Freundin. Remember When (2007)
Christians don't masturbate?Christen onanieren nicht? Love Exposure (2008)
I pull that out of the spank bank every once in a while.Hin und wieder denke ich beim Onanieren dran. The Raw & the Cooked (2008)
'Cause retarded guys masturbate so much... that they rub the skin off their penises.Weil geistig Behinderte so viel onanieren, dass sie sich die Haut vom Penis abrubbeln. The Promotion (2008)
Cut it out, you sneaky jerk! Saying you're a god...Jetzt reicht es, Du onanierendes Teufelchen! Yatterman (2009)
I lived as their dog my whole life... feeding the idiot, washing him, and even helping him masturbate.Mein ganzes Leben lang habe ich wie ihr Hund gelebt, habe den Idioten gefüttert, gewaschen und ihm sogar beim Onanieren geholfen. Thirst (2009)
...or jerking off, mostly to my English teacher.... oder beim Onanieren, meistens auf meine Englischlehrerin. Kick-Ass (2010)
You can't kill someone for jerking off!Du kannst nicht jemanden wegen Onanierens töten. Veterans (2010)
So Simon chose Jay's advice over mine and as a result was now masturbating into a sink whilst inhaling his girlfriend's sister's knickers.Also, Simon hat lieber Jays Rat als meinen angenommen, und war als Resultat nun dabei, in ein Waschbecken zu onanieren, während er die Unterhosen der Schwester seiner Freundin inhalierte. Trip to Warwick (2010)
But he's on that sex offenders list for jacking off in Sherman Park.Aber er ist auf dieser Sexualstraftäterliste fürs Onanieren im Sherman Park. Daddyz Girl (2011)
She's my last chance at happiness, and that's more important than video games and masturbation, right?Sie ist meine letzte Chance auf Glück, und das ist... wichtiger, als Videospiele und Onanieren, richtig? Frank Gallagher: Loving Husband, Devoted Father (2011)
- He filmed himself masturbating.Er filmte sich beim OnanierenHomevideo (2011)
He filmed himself masturbating.Er filmte sich beim OnanierenHomevideo (2011)
Jakob, all guys masturbate.Jungs onanierenHomevideo (2011)
You can only spank it so much.Sonst kannst du nur soviel onanierenThe Gunfighter (2012)
Were you allowed to masturbate?Durftest du onanieren und so? Sjukdomen (2012)
Doctor says, "Sir, you have to stop masturbating."Sagt der Arzt: "Sie müssen mit dem Onanieren aufhören." Life of Crime (2013)
Okay, firstly, walking in on your son wanking... Hysterical.Okay, erstens, deinen Sohn beim Onanieren zu erwischen... saukomisch. Valentine's Day in July (2013)
Funny I've never seen the harm in chronic masturbation.Ich habe nie verstanden, was am Onanieren schlimm ist. Stonehearst Asylum (2014)
-Oh, my. I've got a soft spot for, you know, the old men who masturbate in the ass-less chaps.Ich habe eine Schwäche für ältere Männer, die in arschlosen Lederhosen onanierenLooking for $220/Hour (2014)
One's real sex, the other's masturbating!Das eine ist richtiger Sex, das andere ist OnanierenMännerhort (2014)
I imagine you know that masturbation is not permitted in the rooms or any other area of the hotel.Sie wissen, dass es nicht erlaubt ist, in den Zimmern... - oder anderswo im Hotel zu onanierenThe Lobster (2015)
Were you looking at a photograph - while you were masturbating?Haben Sie beim Onanieren ein Foto betrachtet? The Lobster (2015)

German-Thai: Longdo Dictionary
onanieren(vi) |onanierte, hat onaniert| สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง แบบผู้ชาย, See also: masturbieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
masturbieren; onanieren | masturbierend | masturbiert | masturbierteto masturbate | masturbating | masturbates | masturbated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top