Search result for

on time

(67 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on time-, *on time*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on time[IDM] ตรงตามกำหนดเวลา, Syn. punctually, Ant. late

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
instruction timeเวลาทำคำสั่งเครื่องหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จ หรือได้รับคำตอบที่ต้องการจากชุดคำสั่งหนึ่ง ๆ โดยปกติ การทำงานของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ1. ช่วงการแปล (compilation time) 2. ช่วงการกระทำการ (execution time) มีความหมายเหมือน execution time

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're popping (going) on time for the islands for a while.เรามีเวลาบนเกาะอังกฤษ แค่ช่วงแป๊ปเดียวเท่านั้น The Bank Job (2008)
Right on time, Saul. Come on in.ได้เวลาพอดี ซูล เข้ามาสิ Bolt (2008)
No, you're just on time.ไม่หรอก มาทันเวลาพอดี Superhero Movie (2008)
If you come on time to the destination.ถ้าแกมาถึงที่หมาย ทันเวลา Episode #1.8 (2008)
I will be there on time.จะไปที่นั่นให้ตรงเวลา Episode #1.9 (2008)
I'm thinking unemployment if you don't finish those cues on time.ฉันว่าคุณจะตกงานเอานะ ถ้าคุณไม่ทำเพลงพวกนั้นให้เสร็จทันเวลาน่ะ New York, I Love You (2008)
It's nice to see you on time for once.แม่ดีใจที่เห็นลูกมาทันเวลานะ 24: Redemption (2008)
Don't be sorry. Be on time.ไม่ต้องขอโทษ ตรงต่อเวลากว่านี้ Bangkok Dangerous (2008)
Arrived on time?มาถึงตามเวลามั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
Is the shipment on time?ของส่งมาทันเวลามั้ย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Is the shipment on time?ของที่ส่งมาตรงตามกำหนดมั้ย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
- Get them there on time.ส่งมันให้ตรงเวลา. Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on timeAll essays must be handed in on time.
on timeAre we arriving on time?
on timeAre you sure of her coming on time?
on timeAs is often the case with her, she didn't show up on time.
on timeAs is often the case with him, he didn't show up on time.
on timeAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
on timeAt times the train doesn't arrive on time.
on timeBill is seldom ever on time.
on timeBuses in the country do not usually come on time.
on timeCan I rely on you to be here on time tomorrow?
on timeCan you make it on time?
on timeEverybody came to the class on time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นเวลา[ADV] on time, See also: according to schedule, Syn. ตรงเวลา, Example: เด็กนักเรียนประจำต้องกินและนอนเป็นเวลาทุกวัน, Thai definition: ถูกต้องตามกำหนดช่วงเวลาที่วางไว้
ตามเวลา[ADV] punctually, See also: on time, according to scheduled time, Syn. ตรงเวลา, Example: รถไฟมาถึงสถานีหัวลำโพงตามเวลาที่กำหนดไว้, Thai definition: ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
ทัน[ADV] in time, See also: on time, Example: สุชาติมาที่ทำงานทันเวลา, Thai definition: เป็นไปตามเวลาที่กำหนด, เป็นไปพอดีกับเวลาที่กำหนด
ทันเวลา[ADV] in time, See also: on time, in good time, timely, still time, Syn. ทันการ, ตรงเวลา, ตามเวลา, ตามกำหนด, Example: อนุสรณ์ไปถึงสถานีรถไฟทันเวลา
ตรงต่อเวลา[ADV] on time, See also: punctually, Syn. ตรงเวลา, ตามเวลา, Example: รถไฟขบวนนี้มาตรงต่อเวลา คือ 7.30 น.
รักษาเวลา[V] keep time, See also: on time, be punctual, Example: การทำงานให้คนอื่นควรมีใจที่ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ไม่ขี้เกียจและรักษาเวลา
ตรงเวลา[ADV] on time, See also: punctually, Syn. ทันเวลา, ตรงเผง, เที่ยงตรง, ตามเวลา, ตามกำหนด, Ant. สาย, Example: เพลงชาติจะดังทุกเช้าตรงเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time   FR: mesurer le temps
ไม่ทัน[v.] (mai than) EN: miss ; not catch up (to/with) ; not be on time (for)   FR: manquer ; rater ; être en retard
ไปทัน[v. exp.] (pai than) EN: be on time ; can make it   FR: être à l'heure
เป็นเวลา[adv.] (pen wēlā) EN: on time ; according to schedule   
ผิดเวลา[adv.] (phit wēlā) EN: not on time ; at the wrong time   
ตามเวลา[adv.] (tām wēlā) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time   FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ทัน[X] (than) EN: in time ; on time   FR: à temps
ทันการ[adv.] (thankān) EN: in time ; promptly; on time   
ตรงเวลา[X] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; accurate   FR: ponctuel ; à l'heure

Japanese-English: EDICT Dictionary
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament) [Add to Longdo]
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] (n) {comp} compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] (n) {comp} compilation time [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) {comp} recognition time [Add to Longdo]
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] (n) {comp} file creation time [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] (n) {comp} program production time [Add to Longdo]
演算時間[えんざんじかん, enzanjikan] (n) {comp} operation time [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] (n) {comp} round-trip propagation time [Add to Longdo]
加速時間[かそくじかん, kasokujikan] (n) {comp} acceleration time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按时[àn shí, ㄢˋ ㄕˊ, / ] on time; before deadline; on schedule [Add to Longdo]
正点[zhèng diǎn, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] on time; punctual (of train etc) [Add to Longdo]
准时[zhǔn shí, ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, / ] on time; punctual; on schedule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイル時[コンパイルじ, konpairu ji] compilation time [Add to Longdo]
コンパイル時間[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time [Add to Longdo]
システム実動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
ファイル作成時[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time [Add to Longdo]
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
プログラム実動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
演算時間[えんざんじかん, enzanjikan] operation time [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
加速時間[かそくじかん, kasokujikan] acceleration time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  on time
      adv 1: at the expected time; "she always arrives on time"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top