Search result for

on par

(43 entries)
(1.9783 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on par-, *on par*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
on par[ออน พาร์] At the same level as

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew, get this to the house on Parkhill Lane.เฮ้ , แมทธิว ได้รับนี้ ไปที่บ้าน บน ถนน พาคฮิล I Spit on Your Grave (1978)
This is the house on Parkhill Lane.นี่คือบ้าน ที่ ParkhiII เลน I Spit on Your Grave (1978)
He's on parole. You can't call the cops on him, man.เขาเป็นคนสาบาน คุณไม่ควรเรียกตำรวจ The Blues Brothers (1980)
As long as he's on parole, he doesn't want anybody doing anything.ตราบใดถ้าเขายังอยู่ในนี้ เขาก็ไม่ให้ใครทำอะไรทั้งนั้น Goodfellas (1990)
The boy who was kidnapped isn't on par with you, but he's another user of the Dark Hadou, isn't he?งั้นแสดงว่าเด็กผู้ชายที่ถูกจับตัวไป เค้าเป็นอีกคนที่ใช้จิตสังหารได้เช่นกันสินะ Street Fighter Alpha (1999)
I'm still on parole for the last one.อันก่อนฉันยังติดทัณฑ์บนอยู่เลย Inspector Gadget 2 (2003)
So any new information that you get on Paretta or Correll you give me a call any time, day or night.และถ้ามีข่าวสารใหม่เกี่ยวกับพาเรทที่หรือคอรเรล... ...ให้โทรหาผมได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน The Forgotten (2004)
And I will hand them outing two weeks based on participation, exercises and je nai sais quoi.ฉันจะบอกให้รู้ในอีกสองสัปดาห์ มันจะขึ้นอยู่กับการเข้าเรียน การฝึกซ้อมและ je nai sais quoi Raise Your Voice (2004)
So you're the reason she's dragging her heels on Parisที่วิเวียนโยกโย้เรื่องปารีส ก็เพราะเธอสินะ Saving Face (2004)
Those are out of commission, sir. They are waiting on parts.มันใช้การไม่ได้ครับท่าน รออะไหล่ซ่อมอยู่... Letters from Iwo Jima (2006)
Paul Bennett, father on parole.พอล เบนเน็ต พ่อผู้ติดฑัณฑ์บน It's Alive! (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on parA lot of their time is spent on part-time jobs.
on parBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
on parShe expends her energy on parties.
on parSome people are killing time relaxing on park benches.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทเรียนพิเศษ[n. exp.] (botrīen phisēt) FR: leçon particulière [f]
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān børihān dōi watthuprasong) EN: management by objectives (MBO)   FR: gestion par objectifs [f]
กางร่ม[v. exp.] (kāng rom) EN: raise an umbrella ; open an umbrella   FR: ouvrir son parapluie
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การคูณด้วย …[n. exp.] (kānkhūn dūay …) FR: multiplication par … [f]
การคูณด้วย 7[n. exp.] (kānkhūn dūay sī) FR: multiplication par 4 [f]
ไหม[X] (mai) EN: not ? ; [question particle]   FR: est-ce que ? ; [particule interrogative]
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit thāng sīeng) EN: noise pollution   FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
พรรคมหาชน[org.] (Phak Mahāchon) EN: Mahachon Party   FR: parti Mahachon [m] ; parti du Peuple [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] (n) {comp} application part [Add to Longdo]
オポジションパーティー[, opojishonpa-tei-] (n) opposition party [Add to Longdo]
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]
パーオン[, pa-on] (n) on par (in golf, meeting par for that hole) [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
演算部[えんざんぶ, enzanbu] (n) {comp} operation part [Add to Longdo]
仮釈放[かりしゃくほう, karishakuhou] (n) release on parole [Add to Longdo]
機能文字識別引数[きのうもじしきべつひきすう, kinoumojishikibetsuhikisuu] (n) {comp} function character identification parameter [Add to Longdo]
午餐会[ごさんかい, gosankai] (n) luncheon party [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临别[lín bié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] on parting; facing separation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
演算部[えんざんぶ, enzanbu] operation part [Add to Longdo]
機能文字識別引数[きのうもじしきべつひきすう, kinoumojishikibetsuhikisuu] function character identification parameter [Add to Longdo]
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter [Add to Longdo]
操作部[そうさぶ, sousabu] operation part [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top