Search result for

on call

(28 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on call-, *on call*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on call[IDM] พร้อมให้บริการเมื่อเรียกหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
on callเผื่อเรียก, เมื่อเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are on call, so hurry back.จะให้เราช่วยเหรอ ได้... รีับกลับมาหล่ะ Baby and I (2008)
Because I'm on call tonight, Jennifer.ฉันชื่อจิล ต่างหาก คุณสกูเตอร์ Bedtime Stories (2008)
I thought you were on call for angel duty.ในรถของผม ระหว่างทางที่จะไปฆ่ายัยนั่น When the Levee Breaks (2009)
I am on call in my car, on my way to murder the bitch.อีกอย่างนะ / อะไร When the Levee Breaks (2009)
We were on call, you junkie.วันหยุดงั้นเหรอ เรากำลังรอสายโทรศัพท์อยู่ ไอ้ขี้ยา Phoenix (2009)
On call for the biggest deal of our lives.รอสายโทรศัพท์การซื้อขายที่สำคัญที่สุด ต่อปากต่อท้องของชีวิตเรา Phoenix (2009)
There'll be agents there on call 24 hours a day.จะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่นั้นตลอด 24 ชั่วโมง Bound (2009)
Dr. Lybrand's on call.คุณหมอไลแบรนด์อยู่เวรแทนตอนนี้ Home Is the Place (2009)
I didn't think you were on call today, Dr. Bartowski.ฉันไม่คิดว่าคุณจะถูกเรียกตัวมาวันนี้นะ ดร. บาทาวสกี้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I don't even want to get married, just so I can keep on calling him it.จนไม่อยากแต่งงานเลยล่ะ จะได้เรียกเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆ Hard-Hearted Hannah (2009)
Okay, from now on call me "Natsuki-chan" instead of "sempai."เอาล่ะ จากนี้ไปเรียกฉันว่า \"นัตสึกิ\" แทน \"พี่\" นะ Summer Wars (2009)
It's 4:00 in the morning. Is everyone on call?นี่มันตอนตี 4 นะ ทุกคนถูกเรียกมาหมดเลยหรอ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on callI'm always on call at home.
on callThe mountain rescue team is on call 24 hours a day.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステーションコール[, sute-shonko-ru] (n) station call [Add to Longdo]
パーソンコール[, pa-sonko-ru] (n) person call [Add to Longdo]
ファンクションコール[, fankushonko-ru] (n) {comp} function call [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] (n) {comp} function call [Add to Longdo]
関数呼出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] (n) function call [Add to Longdo]
検番;見番[けんばん, kenban] (n) (1) geisha call-office; assignation office for geisha; (2) (See 検番芸者) geisha on call [Add to Longdo]
指名通話[しめいつうわ, shimeitsuuwa] (n) person-to-person call; personal call [Add to Longdo]
随時[ずいじ, zuiji] (n-adv,n) at any time; as occasion calls; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call [Add to Longdo]
関数呼び出し[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
指名通話[しめいつうわ, shimeitsuuwa] person-to-person call [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Call \Call\, n.
   1. The act of calling; -- usually with the voice, but often
    otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or
    by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a
    call for help; the bugle's call. "Call of the trumpet."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I rose as at thy call, but found thee not. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A signal, as on a drum, bugle, trumpet, or pipe, to summon
    soldiers or sailors to duty.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) An invitation to take charge of or serve a church
    as its pastor.
    [1913 Webster]
 
   4. A requirement or appeal arising from the circumstances of
    the case; a moral requirement or appeal.
    [1913 Webster]
 
       Dependence is a perpetual call upon humanity.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Running into danger without any call of duty.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. A divine vocation or summons.
    [1913 Webster]
 
       St. Paul himself believed he did well, and that he
       had a call to it, when he persecuted the Christians.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. Vocation; employment.
 
   Note: [In this sense, calling is generally used.]
      [1913 Webster]
 
   7. A short visit; as, to make a call on a neighbor; also, the
    daily coming of a tradesman to solicit orders.
    [1913 Webster]
 
       The baker's punctual call.      --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   8. (Hunting) A note blown on the horn to encourage the
    hounds.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.) A whistle or pipe, used by the boatswain and his
    mate, to summon the sailors to duty.
    [1913 Webster]
 
   10. (Fowling) The cry of a bird; also a noise or cry in
     imitation of a bird; or a pipe to call birds by imitating
     their note or cry.
     [1913 Webster]
 
   11. (Amer. Land Law) A reference to, or statement of, an
     object, course, distance, or other matter of description
     in a survey or grant requiring or calling for a
     corresponding object, etc., on the land.
     [1913 Webster]
 
   12. The privilege to demand the delivery of stock, grain, or
     any commodity, at a fixed, price, at or within a certain
     time agreed on. [Brokers' Cant]
     [1913 Webster]
 
   13. See {Assessment}, 4.
     [1913 Webster]
 
   {At call}, or {On call}, liable to be demanded at any moment
    without previous notice; as money on deposit.
 
   {Call bird}, a bird taught to allure others into a snare.
 
   {Call boy}
     (a) A boy who calls the actors in a theater; a boy who
       transmits the orders of the captain of a vessel to
       the engineer, helmsman, etc.
     (b) A waiting boy who answers a cal, or cames at the
       ringing of a bell; a bell boy.
 
   {Call note}, the note naturally used by the male bird to call
    the female. It is artificially applied by birdcatchers as
    a decoy. --Latham.
 
   {Call of the house} (Legislative Bodies), a calling over the
    names of members, to discover who is absent, or for other
    purposes; a calling of names with a view to obtaining the
    ayes and noes from the persons named.
 
   {Call to the bar}, admission to practice in the courts.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top