Search result for

on account of

(31 entries)
(1.1983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on account of-, *on account of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on account of[IDM] เนื่องจาก, See also: เพราะว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้ The Russia House (1990)
Word 'round the campfire is it was on account of Marsellus Wallace's wife.คำว่า 'รอบแคมป์ไฟที่มันเป็นในบัญชีของภรรยา Marsellus วอลเลซ Pulp Fiction (1994)
- on account of your dumb ass.- ในบัญชีของตูดใบ้ของคุณ Pulp Fiction (1994)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
He's broken his toe three times on account of it.ขนาดหัวแม่เท้าหักตั้ง 3 ครั้ง 3 ครา The Legend of Bagger Vance (2000)
You have the right to call the game on account of darkness.เลื่อนการแข่งขันเพราะมืดได้นะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Please don't put yourself out on account of me.อย่าต้องให้ลำบาก เพราะผมเลย The Dreamers (2003)
You can call me L.J. on account of the informal situation.คุณเรียกผมว่า แอล เจ ก็ได้ เมื่อไม่เป็นทางการ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Yeah, I just hope that you weren't staying away from class on account of me, I'm not mad about you ripping my dress or anything, Seriously, I mean, I know you always wanted to look at my assช่าย เดี๊ยนหวังว่าตัวคงจะไม่ได้ หนีเรียนไปเพราะเดี๊ยนเป็นต้นเหตุนะยะ เดี๊ยนไม่ได้โกรธที่ตัวทำชุดเดี๊ยนขาดนะ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไร เดี๊ยนพูดจริงๆนะยะ เดี๊ยนหมายความว่า เดี๊ยนรู้ว่าตัว อยากจะมองก้นเดี๊ยนย่ะ Shall We Dance (2004)
Well, sure he did, on account of they were armed.เอาล่ะ เเน่นอนเขาต้องถูกฆ่าก่อนสิ พวกเขามีอาวุธติดตัว Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
That's on account of you've never had... your world rocked by Lenny "The World-Rocker" Horton.เพราะคุณไม่เคยโดนเขย่าโลกโดย เลนนี่ ฮอร์ตัน จอมเขย่าโลก The Perfect Man (2005)
I can't do it now, of course, on account of sometimesฉันไม่สามารถทำมันตอนนี้ แน่นอนในบัญชีของบางครั้ง Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on account ofA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
on account ofA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
on account ofDon't put off your departure on account of me.
on account ofHe could not come on account of his illness.
on account ofHe could not come on account of illness.
on account ofHe could not take examination on account of his illness.
on account ofHe gave up taking part in the marathon on account of his cold.
on account ofHe left the company on account of personal reasons.
on account ofHe resigned his post on account of illness.
on account ofHe retired on account of poor health.
on account ofHe was absent from school on account of illness.
on account ofHe was compelled to resign on account of ill health.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of   FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to the fact that ; owing to ; due to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for   FR: par suite de ; dû à ; à cause de

Japanese-English: EDICT Dictionary
許りに[ばかりに, bakarini] (adv) (uk) (simply) because; on account of [Add to Longdo]
就き[つき, tsuki] (exp) concerning; per; on account of [Add to Longdo]
病欠[びょうけつ, byouketsu] (n,vs) absence on account of illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Account \Ac*count"\, n. [OE. acount, account, accompt, OF.
   acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.]
   1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a
    record of some reckoning; as, the Julian account of time.
    [1913 Webster]
 
       A beggarly account of empty boxes.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A registry of pecuniary transactions; a written or printed
    statement of business dealings or debts and credits, and
    also of other things subjected to a reckoning or review;
    as, to keep one's account at the bank.
    [1913 Webster]
 
   3. A statement in general of reasons, causes, grounds, etc.,
    explanatory of some event; as, no satisfactory account has
    been given of these phenomena. Hence, the word is often
    used simply for reason, ground, consideration, motive,
    etc.; as, on no account, on every account, on all
    accounts.
    [1913 Webster]
 
   4. A statement of facts or occurrences; recital of
    transactions; a relation or narrative; a report; a
    description; as, an account of a battle. "A laudable
    account of the city of London." --Howell.
    [1913 Webster]
 
   5. A statement and explanation or vindication of one's
    conduct with reference to judgment thereon.
    [1913 Webster]
 
       Give an account of thy stewardship.  --Luke xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. An estimate or estimation; valuation; judgment. "To stand
    high in your account." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Importance; worth; value; advantage; profit. "Men of
    account." --Pope. "To turn to account." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Account current}, a running or continued account between two
    or more parties, or a statement of the particulars of such
    an account.
 
   {In account with}, in a relation requiring an account to be
    kept.
 
   {On account of}, for the sake of; by reason of; because of.
    
 
   {On one's own account}, for one's own interest or behalf.
 
   {To make account}, to have an opinion or expectation; to
    reckon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This other part . . . makes account to find no
       slender arguments for this assertion out of those
       very scriptures which are commonly urged against it.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To make account of}, to hold in estimation; to esteem; as,
    he makes small account of beauty.
 
   {To take account of}, or {to take into account}, to take into
    consideration; to notice. "Of their doings, God takes no
    account."                  --Milton
    .
 
   {A writ of account} (Law), a writ which the plaintiff brings
    demanding that the defendant shall render his just
    account, or show good cause to the contrary; -- called
    also an {action of account}. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Narrative; narration; relation; recital; description;
     explanation; rehearsal.
 
   Usage: {Account}, {Narrative}, {Narration}, {Recital}. These
      words are applied to different modes of rehearsing a
      series of events. {Account} turns attention not so
      much to the speaker as to the fact related, and more
      properly applies to the report of some single event,
      or a group of incidents taken as whole; as, an
      {account} of a battle, of a shipwreck, etc. A
      {narrative} is a continuous story of connected
      incidents, such as one friend might tell to another;
      as, a {narrative} of the events of a siege, a
      {narrative} of one's life, etc. {Narration} is usually
      the same as {narrative}, but is sometimes used to
      describe the {mode} of relating events; as, his powers
      of {narration} are uncommonly great. {Recital} denotes
      a series of events drawn out into minute particulars,
      usually expressing something which peculiarly
      interests the feelings of the speaker; as, the
      {recital} of one's wrongs, disappointments,
      sufferings, etc.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top