Search result for

oligo

(41 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oligo-, *oligo*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า
oligohydramnios (n ) ถุงน้ำคร่ำแตกตั้งแต่อายุครรภ์อ่อนๆ ทำให้น้ำคร่ำในโพรงมดลูกลดน้อยลง ทารกในครรภ์จะถูกกดทับโดยผนังมดลูกจนทำให้ทารกมีความพิการเกิดขึ้น เช่น เท้าปุก (club foot) บางครั้งทำให้ทารกมีกลุ่มอาการคล้ายกับที่พบใน Potter’s syndrom ซึ่งเรียกกลุ่มอาการดังกล่าวว่า oligohydramnios tetrad
oligopolisticลักษณะทางการตลาดแบบหนึ่งที่มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการจำนวนน้อย ซึ่งทำให้การกระทำการใดๆของบริษัทผู้ให้บริการเพียงบริษัทเดียวอาจมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆในท้องตลาด และอาจรวมถึงส่งผลกระทบถึงคู่แข่งด้วย ตัวอย่าง เช่นธุรกิจสายการบิน ในยุคแรกๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oligo    [PRF] เล็ก, See also: น้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oligoamnios; oligohydramniosน้ำคร่ำน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligocardia; brachycardia; bradycardiaหัวใจเต้นช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Oligocene Epochสมัยโอลิโกซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oligocholiaน้ำดีน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligochromaemia; oligochromemiaเลือดสีจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligochromemia; oligochromaemiaเลือดสีจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligoclaseโอลิโกเคลส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oligocytosisเม็ดเลือดน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligodactylia; oligodactylyสภาพนิ้วไม่ครบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oligodactyly; oligodactyliaสภาพนิ้วไม่ครบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oligopoliesการค้าผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [TU Subject Heading]
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย [เศรษฐศาสตร์]
Oligosaccharidesโอลิโกแซคคาไรด์ [TU Subject Heading]
Oligotrophic Lake ทะเลสาบโอลิโกโทรฟิก
ทะเลสาบหรือ แหล่งน้ำอื่น ๆ ซึ่งมีสารอาหารน้อย ลักษณะที่เห็นได้คือ พบแพลงตอนในปริมาณน้อย น้ำมีความใส และมีออกซิเจนละลายสูงในน้ำชั้นบน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oligopoly(ออลลิกอพ'พะลี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ขายเพียง2-3ราย, See also: oligopsonistic adj.
oligopsony(ออลละกอพ'ซะนี) n. ภาวะการตลาดที่มีผู้ซื้อเพียง 2-3 ราย., See also: oligopsonistic adj.
oligospermiaภาวะอสุจิน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
He had oligodendrogliomas -- they're tiny, little tumors in the brain.เขามี เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา เป็นเนื้องอกเล็กๆในสมอง Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี่แก้ว    [N] kind of small poisonous snake, See also: oligodon cyclurus, simotes cylurus, Syn. งูปี่แก้ว, Example: เจ้าหน้าที่จากสถานเสาวภารีบมาดูอาการผู้ป่วยที่ถูกงูปี่แก้วกัด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูขนาดเล็กในสกุล Oligodon วงศ์ Colubridae หัวหลิมเล็ก คอโต หางสั้น อาศัยอยู่ตามซอกหินซอกดิน หากินตามพื้นดิน ไม่ขึ้นต้นไม้

CMU English Pronouncing Dictionary
OLIGOCENE    AA1 L AH0 G OW0 S IY2 N
OLIGOPOLY    AA2 L IH0 G AA1 P AH0 L IY0
OLIGOPOLISTIC    OW0 L IH2 G AH0 P OW0 L IH1 S T IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
オリゴヌクレオチド[, origonukureochido] (n) oligonucleotide [Add to Longdo]
オリゴポリー[, origopori-] (n) (obsc) (See 寡占) oligopoly [Add to Longdo]
オリゴマー[, origoma-] (n) oligomer; (P) [Add to Longdo]
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
寡占[かせん, kasen] (n,adj-no) oligopoly; (P) [Add to Longdo]
剣先烏賊[けんさきいか, kensakiika] (n) (uk) swordtip squid (Photololigo edulis) [Add to Longdo]
湖沼型[こしょうがた, koshougata] (n) lake type (i.e. eutrophic, dystrophic, oligotrophic) [Add to Longdo]
少糖類[しょうとうるい, shoutourui] (n) (See オリゴ糖) oligosaccharide (sugar polymer containg several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
鞘長[さやなが;サヤナガ, sayanaga ; sayanaga] (n) (uk) (See ヤリイカ) spear squid (Loligo bleekeri) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寡头垄断[guǎ tóu lǒng duàn, ㄍㄨㄚˇ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] oligopoly [Add to Longdo]
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, / ] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]
渐新世[Jiàn xīn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, / ] Oligocene (geological epoch from 34m-24m years ago) [Add to Longdo]
渐新统[jiàn xīn tǒng, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄊㄨㄥˇ, / ] Oligocene system (geol., 34m-24m years ago) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Oligo- \Ol"i*go-\
     A combining form from Gr. 'oli`gos, few, little, small.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top