Search result for

old woman

(41 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old woman-, *old woman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old woman[N] ภรรยา (คำหยาบ), Syn. wife
old woman[N] คนที่จู้จี้, Syn. fussy man

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Benjamin, I'm an old woman now.เบนจามิน ตอนนี้ฉันแก่แล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He had to escort an old woman home who was too fat to walk.เขาไปช่วยส่งผู้หญิงแก่ที่บ้าน คนที่อ้วนมากเกินไปที่จะเดิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Why, by what happened to that old woman?ทำไมเหรอ เพราะเรื่องที่เกิดกับผู้หญิงคนนั้นรึเปล่า Drag Me to Hell (2009)
Clay, which was very strange, the old woman pulled a button from my sleeve.ทำไมคุณถึงบอกว่าเธอกระดุมหายล่ะ แล้วหมายความว่าไง เคลย์ นี่มันแปลกมากนะ ผู้หญิงแก่ที่ฉันเจอน่ะ เธอเอากระดุมเสื้อฉันไป Drag Me to Hell (2009)
I think you will be haunted by Alamia. That is the word that the old woman used.คิดว่าคำสาปแช่งคุณเป็น ลาเมีย Drag Me to Hell (2009)
I'm an angry old woman, lynette!แม่เป็นแค่หญิงแก่ที่กราดเกรี้ยว Connect! Connect! (2009)
on this street, The bargaining begins at sunrise... an old woman offers a paperboy a generous tipบนถนนสายนี้ การต่อรองเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ผู้หญิงแก่เสนอเงินค่่าเสียเวลาให้กับเด็กส่งหนังสือพิมพ์ถ้าเขาโยนหนังสือพิมพ์ไปที่ประตูหน้าบ้านเธอ Bargaining (2009)
And the thought occurred to one old woman-- the days ahead could be worse.และความคิดนึงก็ปรากฏขึ้นแก่หญิงชราคนหนึ่ง วันหลังจากนั้นอาจแย่ยิ่งกว่า Being Alive (2009)
Don't call me sensei, just listen to an old woman's request.ไม่ต้องเรียกคุณครูหรอกจ่ะ แค่ยอมฟังคำขอของยายแก่คนนี้ก็พอ Summer Wars (2009)
Are you saying I am an old woman with lots of white hair?เธอจะบอกว่าฉันเป็น หญิงแก่หัวหงอกล่ะสิ? Shining Inheritance (2009)
Because of an old woman's nonsense, you want to live with someone like that girl?เป็นเพราะความคิดเหลวไหลของคนแก่, เธออยากจะอยู่กับเด็กคนนั้นหรือไง? Shining Inheritance (2009)
Oh, professor, you are testing an old woman's memory.โอ,ศจ. ,คุณกำลังทดสอบความจำหญิงชรา Knowing (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old womanAn old woman is walking across the road.
old womanAn old woman limped along the street.
old womanAn old woman was burnt to death.
old womanA young man robbed an old woman of her handbag.
old womanBob made room for an old woman in the bus.
old womanHe got money from the old woman by a trick.
old womanHe offered his seat to an old woman.
old womanI helped an old woman across the street.
old womanI met an old woman.
old womanIn the bus, boy made room for an old woman.
old womanI saw an old woman cross the street.
old womanI see an old woman under the tree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่แก่[N] grandmother, See also: old woman, Syn. แม่เฒ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีกระสือ[n. exp.] (phī kraseū) EN: spirit of an old woman   FR: esprit des vieilles dames [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman [Add to Longdo]
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides) [Add to Longdo]
悪婆[あくば, akuba] (n) mean old woman [Add to Longdo]
姥;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman [Add to Longdo]
雲雀骨[ひばりぼね, hibaribone] (n) (1) (arch) being thin and bony; bony body; (2) (derog) (arch) bony old man; bony old woman [Add to Longdo]
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago [Add to Longdo]
九十九髪[つくもがみ, tsukumogami] (n) (1) an old woman's gray hair; (2) old woman with white hair [Add to Longdo]
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch [Add to Longdo]
糞婆;糞婆あ[くそばばあ, kusobabaa] (n) (uk) (derog) old woman; old bat [Add to Longdo]
箕借り婆[みかりばば, mikaribaba] (n) old woman ghost from the Kanto region [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, ] old woman (often contemptuous); one's own wife, #21,100 [Add to Longdo]
[ǎo, ㄠˇ, / ] old woman, #40,806 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old woman
   n 1: a woman who is old
   2: herb with greyish leaves found along the east coast of North
     America; used as an ornamental plant [syn: {dusty miller},
     {beach wormwood}, {old woman}, {Artemisia stelleriana}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top