Search result for

old man

(54 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old man-, *old man*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old man[N] สามีหรือบิดา
old man[SL] เพื่อนหนุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My old man always said I was chicken shit.พ่อบอกผมว่าขี้ขลาด Dead Space: Downfall (2008)
It wasn't until all this shit went down that I realized it ain't like my old man says.ผมพึงรู้ก็คราวนี่นี้เอง พ่อผมพูดผิด Dead Space: Downfall (2008)
This is about business, old man.นี่เป็นเรื่องธุรกิจ ตาแก่ Pilot (2008)
I nearly flattened old man Simmons.กับตาแก่ซิมม่อน The Moment of Truth (2008)
You're not much, old man-ลุงเองก็ไม่เท่าไหร่นี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Oh, you crazy old man. I'm gonna...หา, ตาแก่บ้า ตายแน่... Baby and I (2008)
Where are you going, old man, eh?แกจะไปไหน ไอ้แก่ The Bank Job (2008)
Hey, old man!นี่! ตาแก่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You know, for an old man, you ain't bad in a fight.รู้ไหม วัยขนาดคุณเนี่ย บู๊ใช้ได้เลยนะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You are one crazy old man.คุณมันคนแกที่บ้า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
An old man in a twilight of his life.เป็นคนชราในวัยใกล้อัสดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And what's this old man's irrediction?แล้วมีอะไรผิดปกติกับชายชราผู้นี้ล่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
old manA group of youths attacked the old man.
old manA humble-looking old man was presented to the king.
old manA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
old manAmazingly, the old man recovered his health.
old manAn old man broke into our conversation.
old manAn old man came along.
old manAn old man came tottering along.
old manAn old man indulges in drinking.
old manAn old man lay dead on the road.
old manAn old man sat next to me on the bus.
old manAn old man sat surrounded by his grandchildren.
old manAn old man spoke to me on the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อเฒ่า[N] old man, See also: grandpa, aged man, Ant. แม่เฒ่า, Example: ผมโตขึ้น แต่พ่อเฒ่าเหมือนเท่าเดิม ไม่แก่ไปกว่าเมื่อผมยังเล็กๆ, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามที่ใช้เรียกชายชรา, Notes: (ถิ่นอีสาน)
ตาแก่[N] old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
ตาแก่[N] old man, See also: aged person, old fellow, Syn. คนแก่, Example: ตาแก่ที่ยืนหันหลังออกนอกบ้านเป็นคุณพ่อของเขา, Thai definition: คำเรียกบุคคลเพศชายที่มีอายุมากแล้ว อยู่ในวัยชรา
คนชรา[N] old man, See also: aged, Syn. คนแก่, คนสูงอายุ, Ant. คนหนุ่มสาว, เด็ก, Example: คนชราต้องทำตนให้สมวัย ต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ยอมรับความแก่, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนชรา[n. exp.] (khon charā) EN: old man   
ปะขาว[n.] (pakhāo) EN: old man in white   FR: vieil homme vêtu de blanc [m]
พ่อเฒ่า[n.] (phøthao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man   FR: ancien [m]
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man   FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]
ตา[n.] (tā) EN: maternal grandfather ; grandfather ; old man   FR: grand-père (maternel) [m] ; vieil homme [m] ; papy = papi (inf.) [m] ; pépé (inf.) [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greis {m} | Greise {pl}old man | old men [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじん[, ojin] (n) (See おじさん・2) old man; old-timer; old fogey [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
オヤジギャル;おやじギャル;おやじぎゃる[, oyajigyaru ; oyaji gyaru ; oyajigyaru] (n) (sl) young woman who acts like an old man [Add to Longdo]
バイじい[, bai jii] (n) (abbr) (from Viagra おじいさん) old man who takes Viagra [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) jailer; gaoler; old man; rank; company officer [Add to Longdo]
雲雀骨[ひばりぼね, hibaribone] (n) (1) (arch) being thin and bony; bony body; (2) (derog) (arch) bony old man; bony old woman [Add to Longdo]
猿麻桛(oK)[さるおがせ;サルオガセ, saruogase ; saruogase] (n) (uk) old man's beard (any lichen of genus Usnea) [Add to Longdo]
[おう(P);おきな, ou (P); okina] (n) old man; venerable; (P) [Add to Longdo]
翁の面[おきなのめん, okinanomen] (n) old man's mask [Add to Longdo]
頑固親父[がんこおやじ, gankooyaji] (n) stubborn (obstinate) father; pig-headed old man [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, ] old man's staff [Add to Longdo]
老叟[lǎo sǒu, ㄌㄠˇ ㄙㄡˇ, ] old man [Add to Longdo]
老汉[lǎo hàn, ㄌㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] old man; I (an old man referring to himself) [Add to Longdo]
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, / ] old man (often impolite) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old man
   n 1: a man who is very old [syn: {old man}, {greybeard},
      {graybeard}, {Methuselah}]
   2: a familiar term of address for a man [syn: {old boy}, {old
     man}]
   3: an informal term for your father
   4: aromatic herb of temperate Eurasia and North Africa having a
     bitter taste used in making the liqueur absinthe [syn:
     {common wormwood}, {absinthe}, {old man}, {lad's love},
     {Artemisia absinthium}]
   5: (slang) boss

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top