Search result for

oho

(51 entries)
(0.1411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oho-, *oho*. Possible hiragana form: おほ
English-Thai: Longdo Dictionary
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oho    [INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oho(โอโฮ') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความปีติยินดีหรืออื่น ๆ
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
alcoholise(แอล' คะโฮไลซ) vt. = alcoholize
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช

English-Thai: Nontri Dictionary
oho(int) โอ้โฮ
alcohol(n) แอลกอฮอล์,เหล้า,สุรา,ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์,เกี่ยวกับของมึนเมา
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
โฮ[v.] (hō) EN: cry loudly ; boohoo   
การดื่มเหล้า[n. exp.] (kān deūm lao) EN: drinking alcohol   
การติดสุรา[n. exp.] (kāntit surā) EN: alcoholic ; drunkenness   FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
คอแข็ง[adj.] (khøkhaeng) EN: alcohol-tolerant   
คอทองแดง[adj.] (khø thøngdaēng) EN: alcohol-tolerant   
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
ก๊ง[v.] (kong) EN: drink wine ; drink alcohol ; imbibe   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oho    (uh) (ou1 h ou1)

German-Thai: Longdo Dictionary
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
おほんおっほん[, ohon'ohhon] (int) ahem; harrumph [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
お酒;御酒[おさけ;ごしゅ(御酒), osake ; goshu ( o sake )] (n) (pol) (See 酒) alcohol; sake [Add to Longdo]
ぐる[, guru] (n) accomplice; cohort [Add to Longdo]
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[, kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この方;此の方[このほう, konohou] (n-adv) (1) since; (pn,adj-no) (2) this person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper [Add to Longdo]
クロスプラットホーム[くろすぷらっとほーむ, kurosupurattoho-mu] cross-platform [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイルの保守[ファイルのほしゅ, fairu nohoshu] file maintenance [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
基数―1の補数[きすう―1のほすう, kisuu -1 nohosuu] diminished radix complement, radix-minus-one complement [Add to Longdo]
基数の補数[きすうのほすう, kisuunohosuu] radix complement [Add to Longdo]
記憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Oho \O*ho"\, interj.
     An exclamation of surprise, etc.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top