Search result for

offspring

(45 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offspring-, *offspring*, offspr
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offspring[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. descendants, children, Ant. ancestry, forefathers
offspring[N] ผลที่เกิดขึ้น, Syn. result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offspring(ออฟ'สพริง) n.,ทายาท,บุตร,ผู้สืบเชื้อสาย,ผล,ลูกสัตว์,หน่ออ่อน pl. offspring,offsprings, Syn. descendant

English-Thai: Nontri Dictionary
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offspringบุตร, ผู้สืบสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
offspring of animalลูกของสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You will bear our varied offspring into the net just as humans leave their genetic imprints on their children.س׺ʹѹҹҧ͢, ͹ҧչ١. Ghost in the Shell (1995)
58 offspring, and 10 more on the way.พระโอรสพระธิดา 58 พระองค์ และเจ้านายอื่นๆ อีกจำนวนมาก Anna and the King (1999)
The alumnae, their offspring, the faculty. You name it.ศิษย์เก่า บรรดาลูกหลาน พวกอาจารย์ สารพัด Mona Lisa Smile (2003)
In Kyungsang Province its offspring...ใน Kyungsang ลูกๆ ของมัน... . Oldboy (2003)
Tessa. And the only thing it's gonna produce is dead offspring.แต่ผลลัพธ์สุดท้าย ก็แท้งเสีย The Constant Gardener (2005)
Producing dead offspring.สุดท้ายก็แท้งเสีย The Constant Gardener (2005)
The rest of your offspring, I presume?ฉันเข้าใจว่านี่เป็นธิดาของเธอใช่มั้ย Pride & Prejudice (2005)
For my offspring, she can't be shorter than 173 centimeters.สำหรับทายาทของผม แม่ของเขาน่ะต้องไม่ เตี้ยกว่า 173 เซ็นติเมตร My Boyfriend Is Type-B (2005)
To see my own offspring living this way...จะให้ลูกแท้ๆ มาอยู่ที่อย่างนี้คงไม่ดี Always - Sunset on Third Street (2005)
To assure ourselves of worthy offspring.เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทายาทที่เหมาะสม The Wicker Man (2006)
EXCEPT NOTHING LESS FROM THEIR OFFSPRING.ก็ตั้งความหวังกับลูกๆสูงตามไปด้วย Poison Ivy (2007)
Could their offspring do it?ลูกของพวกนั้นจะทำได้มั๊ย ? Chapter Three 'Kindred' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offspringParents can pass many diseases on to their offspring.
offspringSome animals are producing offspring in zoos.
offspringThe atomic bomb is the offspring of 20th century physics.
offspringThese legends should be handed down to our offspring.
offspringWhat will become of our offspring if a nuclear war breaks out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดเนื้อเชื้อไข[N] flesh and blood, See also: offspring, Syn. ลูกหลาน, บุตร, ลูก, สายเลือด, Example: เด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย
หน่อเนื้อเชื้อไข[N] offspring, See also: progeny, descendants, Syn. ลูกหลานเหลน, Example: เขาเป็นศิลปินหนุ่ม ผู้ที่มีหน่อเนื้อเชื้อไขทางศิลปะมาจากทั้งฝ่ายบิดาและมารดา, Thai definition: ลูกหลานเหลนเป็นต้นที่สืบสายโลหิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
ลูก[n.] (lūk) EN: child ; son ; daughter ; kid ; offspring ; bairn   FR: enfant [m, f] ; rejeton [m] (fam.) ; progéniture [f] (litt.) ; fille [f] ; fils [m]
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classifier : children ; animal offspring ; small round fruit (grapes ...) ; balls ; keys ; hills ; typhoons]   FR: [classificateur : enfants ; jeunes animaux ; petits fruits ronds (raisins ...) ; balles ; buts (football), clés/clefs]
สืบพันธุ์[v.] (seūpphan) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; breed   FR: procréer ; reproduire ; se reproduire

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFSPRING    AO1 F S P R IH2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offspring    (n) (o1 f s p r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイゴン[, taigon] (n) (See ライガー) tigon (offspring of a male tiger and a female lion); tiglon [Add to Longdo]
ライガー[, raiga-] (n) (See タイゴン) liger (offspring of a male lion and a female tiger) [Add to Longdo]
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion) [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) issue; offspring; paternal blood [Add to Longdo]
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity) [Add to Longdo]
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity [Add to Longdo]
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P) [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名门望族[míng mén wàng zú, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄣˊ ㄨㄤˋ ㄗㄨˊ, / ] offspring a famous family (成语 saw); good breeding; blue blood [Add to Longdo]
子代[zǐ dài, ㄗˇ ㄉㄞˋ, ] offspring; child's generation [Add to Longdo]
子孙[zǐ sūn, ㄗˇ ㄙㄨㄣ, / ] offspring; posterity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offspring \Off"spring`\, n. sing. & pl. [Off + spring.]
   [1913 Webster]
   1. The act of production; generation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. That which is produced; a child or children; a descendant
    or descendants, however remote from the stock.
    [1913 Webster]
 
       To the gods alone
       Our future offspring and our wives are known.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Origin; lineage; family. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offspring
   n 1: the immediate descendants of a person; "she was the mother
      of many offspring"; "he died without issue" [syn:
      {offspring}, {progeny}, {issue}]
   2: something that comes into existence as a result;
     "industrialism prepared the way for acceptance of the French
     Revolution's various socialistic offspring"; "this skyscraper
     is the solid materialization of his efforts" [syn:
     {offspring}, {materialization}, {materialisation}]
   3: any immature animal [syn: {young}, {offspring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top