Search result for

offender

(53 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offender-, *offender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offender[N] ผู้กระทำความผิด, Syn. transgressor, lawbreaker

English-Thai: Nontri Dictionary
offender(n) ผู้ละเมิด,ผู้รุกราน,ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenderผู้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, allegedผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, fugitiveผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offender, persistentผู้กระทำความผิดอีก, ผู้กระทำความผิดที่ไม่เข็ดหลาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, sexผู้กระทำความผิดทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
.. And violent offenders of every kind.พวกหัวรุนแรงทุกรูปแบบ Death Race (2008)
Well, Toby, arsony is not something you just pick up like stripper ****. It's usually repeat offenders.โทบี้ คนวางเพลิงไม่ใช่สิ่งที่นายจะหยิบ ขึ้นมาเหมือนสาวเปลื้องผ้า ทีเป็นผู้กระทำผิดเสมอ Emotional Rescue (2009)
We're also going to need a list of registered sex offenders in a 20-mile radius.เราต้องการ รายชื่อของบุลคลที่มีอาชญากรรมทางเพศ ในระยะ 20 ไมล์ Bloodline (2009)
IT COULD BE AN ANGER EXCITATION OFFENDERอาจเป็นอาชญากรรมแสวงหาความตื่นเต้น Zoe's Reprise (2009)
THAT'S HE'S A GEOGRAPHICALLY STABLE OFFENDER.ฆาตกรรายนี้ไม่ใช่พวกชอบย้ายถิ่น Zoe's Reprise (2009)
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG,ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)
WE'RE FOCUSING ON KNOWN OFFENDERSไบรอัน มิลเลอร์ อายุ 18 ปี House on Fire (2009)
After the first two abductions,cherry hill compiled a list of registered sex offenders in Camden county.หลังจากเกิดการลักพาตัวสองครั้งแรก ทางเชอร์รี่ ฮิลล์ก็ รวบรวมรายชื่อคนที่ก่อคดีทางเพศในแคมเดน เคาน์ตี้ A Shade of Gray (2009)
Let's make a special pile for more organized offenders,ทำรายชื่อผู้ต้องหาในคดีประเภทอื่น ๆ ด้วย A Shade of Gray (2009)
Registered sex offender hugh Rollins,43,lived in Camden county his whole life,ผู้ต้องหาคดีกระทำผิดทางเพศ ฮิวจ์ โรลินส์ อายุ 43 อาศัอยู่ที่แคมเดน เคาน์ตี้มาทั้งชีวิต A Shade of Gray (2009)
They're almost always multiple repeat offenders.พวกเขามักจะกระทำความผิดช้ำ ๆ และเพิ่มจำนวนทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ The Eyes Have It (2009)
And if you're a repeat offender, you can forget it.และถ้าคุณป้องกันตัวอีกครั้ง คุณจะลืมมัน Would I Think of Suicide? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenderHe even suspected that the man was the principle offender.
offenderSometimes first offenders are in need of help.
offenderSuch conduct would subject the offender to a heavy penalty.
offenderThe more laws, the more offenders.
offenderThe police spotting him at once as the offender.
offenderThe political offender rebelled against the police authority.
offenderThey discussed the subject of the offender of the meaning of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]
พ้นข้อหา[v. exp.] (phon khøhā) EN: be relieved from being an offender   FR: être acquitté
ผู้กระทำความผิด[n. exp.] (phū kratham khwāmphit) EN: offender   
ผู้กระทำความผิดอีก[n. exp.] (phū kratham khwāmphit īk) EN: recidivist ; repeat offender   FR: récidiviste [m]
ผู้กระทำผิด[n.] (phū kratham phit) EN: wrongdoer ; offender ; culprit ; perpetrator   FR: fautif [m] ; fautive [f]
ผู้ผิด[n.] (phūphit) EN: wrongdoer ; guilty person ; offender ; mistaken person ; person in error   FR: fautif [m] ; coupable [m] ; inculpé [m] ; inculpée [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENDER    AH0 F EH1 N D ER0
OFFENDERS    AH0 F EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offender    (n) (@1 f e1 n d @ r)
offenders    (n) (@1 f e1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}offender | offenders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違反者;違犯者[いはんしゃ, ihansha] (n) violator (of a law); offender [Add to Longdo]
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal [Add to Longdo]
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim [Add to Longdo]
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender [Add to Longdo]
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P) [Add to Longdo]
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender [Add to Longdo]
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, ] offender, #371,863 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offender \Of*fend"er\, n.
   One who offends; one who violates any law, divine or human; a
   wrongdoer.
   [1913 Webster]
 
      I and my son Solomon shall be counted offenders. --1
                          Kings i. 21.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offender
   n 1: a person who transgresses moral or civil law [syn:
      {wrongdoer}, {offender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top