Search result for

ocean

(114 entries)
(0.2158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocean-, *ocean*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Oceanographer[โอ๊เชียนโนกราฟเฟอ] (n ) นักประดาน้ำ, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทะเล
Oceanographer[โอ๊เชี่ยนโนกราฟเฟอ] (n ) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักประดาน้ำ
See also: S. Frogman,
oceanography[โอ-เชีย-นอ-กราฟ-ฟี] (n ) “สมุทรศาสตร์” เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลก (Earth science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรในหัวข้อต่างๆ ที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร, ระบบการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อม, กระแสคลื่นในมหาสมุทร, พฤติกรรมของคลื่น, แผ่นเปลือกโลกที่ก้นมหาสมุทร, ธรณีวิทยาของก้นมหาสมุทร, และความผันผวนของสารเคมีและลักษณะทางฟิสิคส์ของทั้งมหาสมุทรและบริเวณรอบข้าง (ข้อมูลจาก wikipedia.org)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ocean    [N] มหาสมุทร
ocean    [N] จำนวนมาก, Syn. a large amount of, many
Oceania    [N] หมู่เกาะทางแปซิฟิก, See also: ได้แก่ Mironesia, Melanesia, Polynesia และเกาะบางส่วนในออสเตรเลียและมาเลย์, Syn. Oceanica
oceanic    [ADJ] แห่งมหาสมุทร
oceanfront    [ADJ] ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้มหาสมุทร
ocean liner    [N] เรือเดินสมุทร
ocean-going    [ADJ] (เรือ) ซึ่งสร้างเพื่อข้ามทะเลหรือมหาสมุทร
oceanography    [N] การศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทร
ocean greyhound    [N] เรือเดินสมุทรเร็ว, Syn. ocean liner

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oceanมหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ocean marine insuranceการประกันภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ocean thermal energy conversion system; OTEC systemระบบการเปลี่ยนรูปพลังงานอุณหภาพมหาสมุทร, ระบบโอเท็ก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ocean thermal gradientเกรเดียนต์อุณหภาพมหาสมุทร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic islandsหมู่เกาะกลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic trench; sea-floor trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanographyสมุทรศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean bottomพื้นที่ก้นทะเล [TU Subject Heading]
Ocean energy resourcesแหล่งพลังงานจากมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean engineeringวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Ocean freight forwardersผู้รับขนของทางทะเล [TU Subject Heading]
Ocean miningการทำเหมืองแร่ในทะเล [TU Subject Heading]
Ocean Outfall จุดระบายทิ้งทะเล
จุด ตำแหน่ง หรือสถานที่ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมา จากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Ocean thermal power plantsโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean travelการท่องเที่ยวทางมหาสมุทร [TU Subject Heading]
Ocean wave powerพลังงานคลื่นมหาสมุทร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oceanThere are lots of jellyfish in the ocean in September.
oceanYou have to cross the ocean to get to America.
oceanWe can hear the ocean from here.
oceanThis ship is not fit for an ocean voyage.
oceanLook at this grand view of the ocean.
oceanBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
oceanThe boat was drifting in the ocean.
oceanThe room looks out on the ocean.
oceanHawaiian oceans are so beautiful.
oceanThe ocean was calm.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocean(โอ'เชิน) n. มหาสมุทร,ความมหาศาล., See also: oceanic adj.
ocean linern. เรือเดินสมุทร
oceanarium(โอเชินแน'เรียม) n. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่
oceanfront(โอ'เชินฟรันทฺ) n. ที่ดินชายฝั่งมหาสมุทร
oceania(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanica(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
oceanid(โอซี'อะนิด) n. นางเทพธิดาแห่งทะเล pl. Oceanids,Oceanides
oceanograph(โอชินอก'กระฟี) n. มหาสมุทรศาสตร์,สมุทรศาสตร์., See also: oceanographer n.
oceanography(โอชินอกกระฟี) มหาสมุทรศาสตร์., See also: oceanographic,adj.
oceanology(โอซะนอล'ละจี) n. = oceanography (ดู), See also: oceanological adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ocean(n) มหาสมุทร
oceanic(adj) เกี่ยวกับมหาสมุทร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนน้ำ    [N] ocean park
สมุทร    [N] ocean, Syn. มหาสมุทร
มหาสมุทร    [N] ocean, Syn. ห้วงสมุทร, อรรณพ, ห้วงมหาสมุทร, Example: ชายฝั่งนี้มีสันทรายอันยาวเหยียดทอดไปในมหาสมุทร น่าประหลาดมาก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ทะเลที่ลึกและกว้างใหญ่
เรือเดินสมุทร [N] ocean liner, See also: seagoing ship, liner, passenger liner, Example: ในการขนส่งทางน้ำเราสามารถขนส่งได้โดยเรือพาย เรือยนต์ หรือเรือเดินสมุทร, Count unit: ลำ
ทะเลหลวง    [N] high sea, See also: ocean, Example: เรือกำลังปะทะกับคลื่นลมในทะเลหลวง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่นอกน่านน้ำอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของ
มหรณพ    [N] ocean, See also: great sea, Syn. ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, มหาสมุทร, มหรรณพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหรรณพ    [N] ocean, See also: great sea, Syn. มหาสมุทร, ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชลมารค    [N] watercourse, See also: ocean, a river track, river route, Syn. ทางน้ำ, Notes: (สันสกฤต)
ชลาลัย    [N] sea, See also: ocean, river, Syn. ทะเล, แม่น้ำ
อรรณพ    [N] ocean, See also: sea, body of water, Syn. ห้วงน้ำ, ทะเล, มหาสมุทร, มหรรณพ, Example: พระมหาชนกต้องตกอยู่ในห้วงอรรณพนานถึง 7 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean   FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
มหาสมุทร[n.] (mahāsamut) EN: ocean   FR: océan [m]
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut Aētlaēntik) EN: Atlantic Ocean   FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
มหาสมุทรอินเดีย[n. prop.] (Mahāsamut Indīa) EN: Indian Ocean   FR: océan Indien [m]
มหาสมุทรแปซิฟิก = มหาสมุทรแปซิฟิค[n. prop.] (Mahāsamut Paēsifik) EN: Pacific Ocean   FR: océan Pacifique [m] ; Pacifique [m]
เมขลา[n.] (mēkkhalā) EN: goddess of lightning ; goddess of the ocean/sea ; name of goddess   
นกโต้คลื่นสีคล้ำ[n. exp.] (nok tō khleūn sī khlam) EN: Swinhoe's Storm-Petrel   FR: Océanite de Swinhoe [m] ; Pétrel de Swinhoe
เรือเดินสมุทร[n.] (reūadoēnsamut) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner   FR: paquebot [m]
สมุทร[n.] (samut) EN: sea ; ocean   FR: mer [f] ; océan [m]
สยาม โอเชี่ยน เวิลด์[TM] (Sayām Ōchīen Woēl) EN: Siam Ocean World   FR: Siam Ocean World

CMU English Pronouncing Dictionary
OCEAN    OW1 SH AH0 N
OCEANS    OW1 SH AH0 N Z
OCEANIC    OW2 SH IY0 AE1 N IH0 K
OCEAN'S    OW1 SH AH0 N Z
OCEANVIEW    OW1 SH AH0 N V Y UW2
OCEANSIDE    OW1 SH AH0 N S AY2 D
OCEANFRONT    OW2 SH AH0 N F R AH2 N T
OCEANGOING    OW1 SH AH0 N G OW2 IH0 NG
OCEANEERING    OW2 SH AH0 N IH1 R IH0 NG
OCEANOGRAPHY    OW2 SH AH0 N AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ocean    (n) (ou1 sh @ n)
oceans    (n) (ou1 sh @ n z)
oceanic    (j) (ou2 sh i a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea [Add to Longdo]
Meeresströmung {f}ocean current [Add to Longdo]
Ozean {m}; Weltmeer {n}; Meer {n} | Ozeane {pl}; Weltmeere {pl}; Meere {pl} | ökologische Zonen im Ozean | mit auf dem Mererocean | oceans | ocean zones | in mid ocean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
インド洋[インドよう, indo you] (n) Indian Ocean [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大洋[dà yáng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, ] oceans [Add to Longdo]
大洋洲[Dà yáng Zhōu, ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ ㄓㄡ, ] Oceania [Add to Longdo]
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, / ] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon [Add to Longdo]
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 西 / 西] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon [Add to Longdo]
洋底[yáng dǐ, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ, ] ocean floor; bottom of the ocean [Add to Longdo]
洋底地壳[yáng dǐ dì qiào, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] oceanic crust (geol.) [Add to Longdo]
洋壳[yáng qiào, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄠˋ, / ] oceanic crust (geol.) [Add to Longdo]
洋流[yáng liú, ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, ] ocean current [Add to Longdo]
洋面[yáng miàn, ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ, ] ocean surface [Add to Longdo]
浪涛[làng tāo, ㄌㄤˋ ㄊㄠ, / ] ocean wave; billows [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ocean \O"cean\ ([=o]"shan), a.
   Of or pertaining to the main or great sea; as, the ocean
   waves; an ocean stream. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ocean \O"cean\ ([=o]"shan), n. [F. oc['e]an, L. oceanus, Gr.
   'wkeano`s ocean, in Homer, the great river supposed to
   encompass the earth.]
   1. The whole body of salt water which covers more than three
    fifths of the surface of the globe; -- called also the
    {sea}, or {great sea}.
    [1913 Webster]
 
       Like the odor of brine from the ocean
       Comes the thought of other years.   --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the large bodies of water into which the great
    ocean is regarded as divided, as the Atlantic, Pacific,
    Indian, Arctic and Antarctic oceans.
    [1913 Webster]
 
   3. An immense expanse; any vast space or quantity without
    apparent limits; as, the boundless ocean of eternity; an
    ocean of affairs. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       You're gonna need an ocean
       Of calamine lotion.          --Lieber &
                          Stoller
                          (Poison Ivy:
                          song lyrics,
                          1994)
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ocean
   n 1: a large body of water constituting a principal part of the
      hydrosphere
   2: anything apparently limitless in quantity or volume [syn:
     {ocean}, {sea}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ocean
   ocean
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ocean
   ocean
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top