Search result for

occur

(89 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occur-, *occur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occur[VI] เกิดขึ้น, See also: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น, Syn. happen, befall, take place
occur[VI] มีอยู่, Syn. exist, appear
occur[VI] เข้ามาในจิตใจ, Syn. come to mind
occur to[PHRV] ผุดขึ้นในใจของ
occurrence[N] เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น, Syn. incident, happening
occurrence[N] การเกิดขึ้น, See also: การปรากฎขึ้น, Syn. apperance, existence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occur(อะเคอ') vi. ปรากฎขึ้น, Syn. come about
occurrence(อะเคอ'เรินซฺ) n. การปรากฎขึ้น,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,เหตุการณ์,กรณี, See also: occurrent adj., Syn. happening

English-Thai: Nontri Dictionary
occur(vi) เกิดขึ้น,มีขึ้น,ปรากฏขึ้น,บังเกิดขึ้น
occurrence(n) เหตุการณ์,การปรากฏขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occurrenceเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occurrenceการอุบัติ, เหตุที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
occurence (n ) สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นคำ Formal
See also: R. occur

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
Has it occurred to you jokers that whatever did this could still be in here?คิดบ้างรึเปล่าว่าไอ้ตัวการมันยังอยู่ในเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
You know, an ugly thought has just occured.คุณรู้นะ ความคิดที่น่ากลัวมันเกิดขึ้น The Bank Job (2008)
While watching her sleep like a baby, it may be forward, but this occurred to me.ขณะที่มองดูเธอหลับราวกับเด็กๆ มันอาจจะดูเกินเลยไป แต่ผมก็รู้สึกว่า... My Sassy Girl (2008)
When I met you, this occurred to me.ตอนชั้นเจอนาย ชั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรพิเศษ My Sassy Girl (2008)
- No, no, no. I'm not going anywhere. And that's when it occurred to me.ล่องหนมาห้องสมุดทุกที Jumper (2008)
I trust you can tell us how such a tragedy could have occurred.ข้าเชื่อว่ามันจะบอกเหตุผลกับเรา ในเรื่องที่เศร้าโศกที่เกิดขึ้นนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The explosion occurred in one of Manchester's heavily Asian neighborhoods.ได้เกิดระเบิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ ย่านที่อยู่พวกมุสลิม Body of Lies (2008)
In contrast to these recent bombings this is the first attack to occur on American property.ที่แปลกก็คือ นี่เป็นครั้งแรกที่พุ่งเป้าไปยัง ทรัพย์สินของสหรัฐฯ โดยตรง Body of Lies (2008)
Whatever this is, it looks like it's not occurring about 90 miles from here.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร ดูเหมือนว่า มันไม่เกิดขึ้นประมาณ 90 ไมล์จากที่นี่ The Happening (2008)
I think the skeptics would believe that if it had occurred anywhere else.ผมว่าคนที่สงสัยจะเชื่อถ้ามันเกิดขึ้นที่อื่น The Happening (2008)
Yet this is was where the miracle of life occurred.แต่ที่นี่คือที่ซึ่งความมหัศจรรย์ แห่งชีวิตถือกำเนิดขึ้น Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occurA big earthquake occurred in India yesterday.
occurA big earthquake occurred in Tokyo.
occurA bright idea occurred to me.
occurA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
occurAccidents of this kind often occur.
occurAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
occurA good idea occurred to him.
occurA good idea occurred to me.
occurA good idea occurred to me at that time.
occurA good idea occurred to me just then.
occurA good idea occurred to me last night.
occurA good idea occurred to me then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิด[V] happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น[V] happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
เป็นไป[V] happen, See also: occur, take place, Example: การขยายตัวของเขตเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เกิดขึ้น, มีขึ้น
สมภพ[N] happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
อุบาท[N] birth, See also: occurrence, happening, Syn. อุบัติ, การบังเกิด, กำเนิด
บังเกิด[V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
ปรากฏการณ์[N] phenomenon, See also: occurrence, Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น, Thai definition: การสำแดงออกมาให้เห็น
การอุบัติ[N] occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้
ก่อกำเนิด[V] occur, See also: start, Syn. เกิดขึ้น, อุบัติ, Ant. จบสิ้น, สูญสิ้น, อวสาน, มลาย, สูญ, Example: ความรักภูเขาก่อกำเนิดขึ้นในใจของเขา เมื่อครั้งที่เรียนอยู่มัธยมปลาย
เป็นมา[V] happen, See also: occur, arise, Example: กลุ่มม็อบชุมนุมเพื่อหาทางต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลดังที่เคยเป็นมาบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai adit) EN: past event ; past occurrence   FR: vieille affaire [f]
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
เป็นมา[v.] (penmā) EN: happen ; occur ; arise   FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir
เป็นไป[v.] (penpai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move   FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally   FR: coïncider
ปรากฏการณ์[n.] (prākotkān) EN: phenomenon ; occurence ; effect   FR: effet [m] ; phénomène [m]
ปรากฏขึ้น[v.] (prākot kheun) EN: occur   FR: apparaître

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCUR    AH0 K ER1
OCCURS    AH0 K ER1 Z
OCCURED    AH0 K ER1 D
OCCURING    AH0 K ER1 IH0 NG
OCCURRED    AH0 K ER1 D
OCCURRING    AH0 K ER1 IH0 NG
OCCURRENCE    AH0 K ER1 AH0 N S
OCCURRENCES    AH0 K ER1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occur    (v) (@1 k @@1 r)
occurs    (v) (@1 k @@1 z)
occurred    (v) (@1 k @@1 d)
occurring    (v) (@1 k @@1 r i ng)
occurrence    (n) (@1 k uh1 r @ n s)
occurrences    (n) (@1 k uh1 r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交并[jiāo bìng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ, / ] occurring simultaneously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
出現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances [Add to Longdo]
発生頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occur \Oc*cur"\, v. i. [imp. & p. p. {Occurred}; p. pr. & vb. n.
   {Occurring}.] [L. occurrere, occursum; ob (see {Ob-}) +
   currere to run. See {Course}.]
   1. To meet; to clash. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The resistance of the bodies they occur with.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. To go in order to meet; to make reply. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I must occur to one specious objection. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. To meet one's eye; to be found or met with; to present
    itself; to appear.
    [1913 Webster]
 
       In Scripture, though the word heir occur, yet there
       is no such thing as "heir" in our author's sense.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To happen; to take place; as, I will write if opportunity
    occurs.
    [1913 Webster]
 
   5. To come to the mind; to arise in the mind; to suggest
    itself; to be presented to the imagination or memory; --
    of an idea or thought; as, it never occurred to me to call
    John to ask.
    [1913 Webster +PJC]
 
       There doth not occur to me any use of this
       experiment for profit.        --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occur
   v 1: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place
      off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed
      important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off},
      {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}]
   2: come to one's mind; suggest itself; "It occurred to me that
     we should hire another secretary"; "A great idea then came to
     her" [syn: {occur}, {come}]
   3: to be found to exist; "sexism occurs in many workplaces";
     "precious stones occur in a large area in Brazil"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top