Search result for

occupation

(96 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occupation-, *occupation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occupation[N] อาชีพ, See also: งานอาชีพ, งานประจำ, งานหลัก, Syn. job, profession, calling
occupation[N] การยึดครอง, Syn. possession, occupancy
occupational[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับอาชีพ, See also: ซึ่งเป็นอาชีพ, เกี่ยวกับการงานที่ปฏิบัติ, Syn. professional, official
occupationally[ADV] ทางอาชีพ
occupational disease[N] โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
occupational therapy[N] การรักษาโรคโดยการให้ทำกิจกรรมเบาๆ
occupational therapist[N] ผู้รักษาโรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occupation(ออคคิวเพ'เชิน) n. อาชีพ,การงาน,การครอบครอง, Syn. vocation,profession
occupational(ออคคิวเพ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการครอบครอง,เกี่ยวกับอาชีพ
occupational diseaseโรคที่เกิดจากอันตรายของอาชีพ
occupational therapyอาชีวะบำบัด

English-Thai: Nontri Dictionary
occupation(n) อาชีพ,การงาน,การยึดครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occupation๑. การยึดครอง, การครอบครอง๒. อาชีพ, งานอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupationอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occupation๑. การครอบครอง๒. การประกอบอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupation spasm; spasm, professionalภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupation, militaryการยึดครองทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
occupational accidentอุบัติเหตุเนื่องจากอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational classกลุ่มอาชีพ [ดู occupational group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occupational classificationการจำแนกประเภทตามกลุ่มอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occupational classificationการแยกประเภทอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational diseaseโรคภัยเนื่องจากอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Occupational Disease โรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ
โรคที่ทำให้เกิดภาวะการตายจากอันตราย จากการเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นกับคนแต่ละอาชีพ [สิ่งแวดล้อม]
Occupational diseasesโรคเกิดจากอาชีพ [TU Subject Heading]
Occupational exposureการรับรังสีจากอาชีพ, การรับรังสีทุกชนิดที่ผู้ปฏิบัติงานรังสีได้รับจากการทำงาน [นิวเคลียร์]
Occupational health ; Industrial hygieneอาชีวอนามัย [TU Subject Heading]
Occupational health nursingการพยาบาลอาชีวอนามัย [TU Subject Heading]
Occupational health servicesบริการอาชีวอนามัย [TU Subject Heading]
Occupational hygieneอนามัยเกี่ยวกับงานอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]
Occupational medicineอาชีวเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Occupational mobilityการเปลี่ยนอาชีพ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
occupational centreศูนย์ฝึกอาชีพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Northern Italy, during the Nazi-Fascist occupationค.ศ. 1944-45 ทางเหนือของอิตาลี่ ในช่วงที่ถูกยึดโดยลัทธิฟาสซิสต์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This is probably a very debilitating illness. What is your occupation?เป็นการป่วยที่เมื่อยนะ คุณทำอาชีพอะไร Punchline (1988)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
In Belfast, that was a dangerous occupation.ในเบลฟาสที่เป็น อาชีพที่อันตราย In the Name of the Father (1993)
Occupation ?- อาชีพ Schindler's List (1993)
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า Ghost in the Shell (1995)
Occupational hazard. I see a great many in the course of any given day.นี่มันอาชีพผม เห็นเป็นร้อยๆ Gattaca (1997)
Is that a full-time occupation?บอกแบบนี้ประจำ? Dark Harbor (1998)
Occupation, a real hoodlumอาชีพ , อันธพาล Failan (2001)
What's his occupation?อาชีพของเขาหละ? Failan (2001)
Due to the gangsters who fought for us since Japan's occupation,หากไม่มี วีรบุรุษ ผู้เรียกร้องเอกราช จากญี่ป่น My Tutor Friend (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occupationAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
occupationDon't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.
occupationHe is engaged in an occupation of his own choice.
occupationHe maintained that all occupations should be open to women.
occupationHer occupation is teaching.
occupationI cannot afford to leave you idle. You must take up a regular occupation.
occupationIt is now a fully accepted idea that all occupations should be open to women.
occupationMingle your joys sometimes with your earnest occupation.
occupationMy brother has no occupation now.
occupationThe character of men depends more on their occupations than on any teaching we can give them.
occupationYou must take up a regular occupation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่มอาชีพ[N] occupational class, See also: occupational class, Example: สังคมใหญ่ก็จะมีสังคมย่อยๆ อีกมากมาย เช่น สังคมของกลุ่มอาชีพเดียวกัน สังคมชาวพุทธ สังคมของผู้หญิง เป็นต้น, Count unit: กลุ่ม
อาชีวะ[N] occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งานอาชีพ[N] occupation, See also: profession, job, Syn. งานประจำ, งานหลัก, Ant. งานอดิเรก, งานว่าง, Example: นอกจากงานอาชีพที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่หารายได้พิเศษจากงานอดิเรก, Count unit: งาน
การครอบครอง[N] possession, See also: occupation, Example: นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในการครอบครองที่ดินเหนือชาวบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act   FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]
การยึดครอง[n.] (kān yeutkhrøng) EN: occupation   FR: occupation [f]
การยึดครองทางทหาร[n. exp.] (kān yeutkhrøng thāng thahān) EN: military occupation   FR: occupation militaire [f]
ความห่วงใย[n.] (khwām huangyai) EN: worry ; care ; anxiety ; concern   FR: souci [m] ; préoccupation [f]
ความปลอดภัยในการทำงาน[n. exp.] (khwām pløtphai nai kān thamngān) EN: occupational safety   FR: sécurité au travail [f]
กิจกรรม[n.] (kitjakam) EN: activity ; operation ; event ; function   FR: activité [f] ; exercice [m] ; occupation [f]
กิจกรรมบำบัด[n. exp.] (kitjakam bambat) EN: occupational therapy   
กลุ่มอาชีพ[n. exp.] (klum āchīp) EN: occupational class   

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCUPATION    AA2 K Y AH0 P EY1 SH AH0 N
OCCUPATIONS    AA2 K Y AH0 P EY1 SH AH0 N Z
OCCUPATIONAL    AA0 K Y AH0 P EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occupation    (n) (o2 k y u p ei1 sh @ n)
occupations    (n) (o2 k y u p ei1 sh @ n z)
occupational    (j) (o2 k y u p ei1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begehungshorizont {m}occupation layer [Add to Longdo]
Besatzungszone {f} [mil.]occupation zone; zone of occupation [Add to Longdo]
Besetzung {f}; Okkupation {f}; Inbesitznahme {f} | Besetzungen {pl}occupation | occupations [Add to Longdo]
Kulturschicht {f}occupation layer [Add to Longdo]
Laufhorizont {m}occupation layer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails [Add to Longdo]
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
ペアオキュペーション[, peaokyupe-shon] (n) pair occupation [Add to Longdo]
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany) [Add to Longdo]
異業種[いぎょうしゅ, igyoushu] (n) different type of business; different occupation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
职业病[zhí yè bìng, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, / ] occupational disease [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occupation \Oc`cu*pa"tion\, n. [L. occupatio: cf. F.
   occupation.]
   1. The act or process of occupying or taking possession;
    actual possession and control; the state of being
    occupied; a holding or keeping; tenure; use; as, the
    occupation of lands by a tenant.
    [1913 Webster]
 
   2. That which occupies or engages the time and attention.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. Specfically: The principal business of one's life; the
    principal work by which one earns one's livelihood;
    vocation; employment; profession; calling; trade;
    avocation; as, these days many people continue to practice
    their occupation well into their seventies.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Absence of occupation is not rest.  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Occupation bridge} (Engin.), a bridge connecting the parts
    of an estate separated by a railroad, a canal, or an
    ordinary road.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Occupancy; possession; tenure; use; employment;
     avocation; engagement; vocation; calling; office; trade;
     profession.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occupation
   n 1: the principal activity in your life that you do to earn
      money; "he's not in my line of business" [syn:
      {occupation}, {business}, {job}, {line of work}, {line}]
   2: the control of a country by military forces of a foreign
     power [syn: {occupation}, {military control}]
   3: any activity that occupies a person's attention; "he missed
     the bell in his occupation with the computer game"
   4: the act of occupying or taking possession of a building;
     "occupation of a building without a certificate of occupancy
     is illegal" [syn: {occupation}, {occupancy}, {moving in}]
   5: the period of time during which a place or position or nation
     is occupied; "during the German occupation of Paris"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 occupation [okypasjõ]
   occupation
   activity; occupation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top