Search result for

occult

(53 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occult-, *occult*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occult[ADJ] เกี่ยวกับเวทมนตร์, See also: เกี่ยวกับผีเวทมนตร์คาถา, ซึ่งเหนือธรรมชาติ, Syn. magical, supernatural, Ant. natural
occult[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซ่อนเร้น, Syn. mystical, concealed, secret, Ant. clear, manifest
occult[N] เวทมนตร์, See also: หลักเหนือธรรมชาติ, ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา
occult[VT] ซ่อน, See also: ปิดบัง, Syn. hide, Ant. reveal
occultism[N] การใช้เวทมนตร์คาถา, See also: การศึกษาเรื่องเร้นลับ, Syn. mysticism
occultist[N] ผู้ใช้เวทมนตร์, See also: ผู้ลึกลับ
occult science[N] การศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติ, See also: การใช้เวทมนตร์คาถา, การศึกษาเรื่องเร้นลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occult(อะคัลทฺ',ออค'คัลทฺ) adj. ลึกลับ,ลี้ลับ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,เข้าใจยาก, Syn. mysterious
occultation(ออคคัลเท'เชิน) n. การหายไป,การแอบแฝง,การซ่อนเร้น,การปิดบัง
occultism(อะคัล'ทิสซึม) n. ความเชื่อในเรื่องผีสาง,ความเชื่อในเรื่องเวทมนตร์คาถา,ลัทธิลึกลับ, See also: occultist n.,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occultลึกลับ, ซ่อนเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occult bloodเลือดแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occult bloodการตรวจหาเลือดในอุจจาระ [TU Subject Heading]
Occultismไสยศาสตร์นิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just a kooky lady that teaches occult at the university.ยายเป็นแค่ผู้หญิงพิลึก ที่สอนเวทมนต์ในมหาวิทยาลัย Haunted (2009)
American teens are coming down with a serious case of Twilight fever... transformed from normal children into vampires obsessed with the occult.วัยรุ่นอเมริกัน กำลังคลั่ง ทไวไลท์ เปลี่ยนจากเด็กปกติ ไปเป็นแวมไพร์ หลงไหลเรื่องลี้ลับ Theatricality (2010)
Any -- any occult fixations?หลงใหล- - เรื่องเวทมนต์บ้างปะ Swap Meat (2010)
Burgess runs a little occult bookshop. They sell on-line.เบอร์เกสเปิดร้านหนังสือศาสตร์ลึกลับและพยากรณ์เล็กๆ พวกเขาขายหนังสือทางออนไลน์ Episode #1.3 (2010)
He and Hitler share a passion for occult power and Teutonic myth.แม้แต่ฮิตเลอร์ยังแบ่งปันความฝันกับเขา Captain America: The First Avenger (2011)
Pictographs meant to pay homage to Harmonia -- occult talismans, if you will.อักษรภาพแสดงถึงการคารวะต่อฮาร์โมเนีย หรือพวกไสย์เวทย์ ถ้าจะเชื่ออย่างนั้น The Slice Girls (2012)
Fly fishing, stamp collecting, the occult?ตกปลา สะสมสแตมป์ เวทมนต์? Heartache (2012)
The occult?เวทมนต์เหรอ? Heartache (2012)
Based on the dress, there could be more of a connection to history than the occult.ถ้าดูจากการแต่งตัว มันมีบางอย่างที่เชื่อมโยง กับทางประวัติศาสตร์ มากกว่าทางเวทร์มนต์ Heathridge Manor (2012)
To many occultists 11 is symbolic of Lucifer.มีความลึกลับของ 11 ซึ่งหมายถึงซาตาน Heathridge Manor (2012)
It's like a one man traveling occult exhibit to small towns.คือผมเดินทางคนเดียว ก็เลยจัดโชว์นิดหน่อย The Five (2012)
I could have used some of this occult Professor knowledge of yours.ผมอาจจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์ของคุณ The Killer (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขยันต์[N] occult number, See also: figures used in cabalistic signs, Example: ผ้าที่หัวเสานี้ลงเลขยันต์ไว้เพื่อเป็นเครื่องกันเสนียดจัญไร, Thai definition: ตัวเลขที่ประกอบในแผ่นยันต์
ไสย[N] occult, Syn. ไสยดำ, ไสยศาสตร์, คุณไสย, Example: พุทธกับไสยย่อมอาศัยด้วยกันซึ่งไสย ในที่นี้คือไสยศาสตร์, Thai definition: ลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนตร์คาถาซึ่งได้มาจากพราหมณ์
ไสยเวท[N] magic, See also: occultism, Syn. ไสยศาสตร์, Example: เขามีโอกาสหาความรู้ทางวิปัสนากรรมฐาน และไสยเวทวิทยาคมจากอาจารย์หลายท่าน, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
เลขยันต์[n. exp.] (lēk yan) EN: occult number   
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte
วิทยากล[n.] (witthayākon) EN: magic show   FR: magie [f] ; occultisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCULT    AH0 K AH1 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occult    (n) (o1 k uh1 l t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オカルチャー[, okarucha-] (n) (abbr) occult culture [Add to Longdo]
オカルティズム[, okaruteizumu] (n) occultism [Add to Longdo]
オカルティック[, okaruteikku] (adj-na) occult (wasei [Add to Longdo]
オカルト[, okaruto] (adj-na,adj-no) occult; (P) [Add to Longdo]
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
陰陽道[おんみょうどう;おんようどう, onmyoudou ; onyoudou] (n) Onmyoudou; way of Yin and Yang; occult divination system based on the Taoist theory of the five elements [Add to Longdo]
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation [Add to Longdo]
玄妙[げんみょう, genmyou] (adj-na,n) abstruse; occult; mysterious [Add to Longdo]
神秘学[しんひがく, shinhigaku] (n) occultism (Western) [Add to Longdo]
星食[せいしょく, seishoku] (n) occultation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神力[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, ] occult force; the power of a God or spirit, #29,010 [Add to Longdo]
隐血[yǐn xuè, ˇ ㄒㄩㄝˋ, / ] occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occult \Oc*cult"\, v. t.
   To eclipse; to hide from sight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occult \Oc*cult"\, a. [L. occultus, p. p. of occulere to cover
   up, hide; ob (see {Ob-}) + a root prob. akin to E. hell: cf.
   F. occulte.]
   Hidden from the eye or the understanding; invisible; secret;
   concealed; unknown.
   [1913 Webster]
 
      It is of an occult kind, and is so insensible in its
      advances as to escape observation.    --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
   {Occult line} (Geom.), a line drawn as a part of the
    construction of a figure or problem, but not to appear in
    the finished plan.
 
   {Occult qualities}, those qualities whose effects only were
    observed, but the nature and relations of whose productive
    agencies were undetermined; -- so called by the schoolmen.
    
 
   {Occult sciences}, those sciences of the Middle Ages which
    related to the supposed action or influence of occult
    qualities, or supernatural powers, as alchemy, magic,
    necromancy, and astrology.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occult
   adj 1: hidden and difficult to see; "an occult fracture";
       "occult blood in the stool"
   2: having an import not apparent to the senses nor obvious to
     the intelligence; beyond ordinary understanding; "mysterious
     symbols"; "the mystical style of Blake"; "occult lore"; "the
     secret learning of the ancients" [syn: {mysterious},
     {mystic}, {mystical}, {occult}, {secret}, {orphic}]
   n 1: supernatural forces and events and beings collectively;
      "She doesn't believe in the supernatural" [syn:
      {supernatural}, {occult}]
   2: supernatural practices and techniques; "he is a student of
     the occult" [syn: {occult}, {occult arts}]
   v 1: cause an eclipse of (a celestial body) by intervention;
      "The Sun eclipses the moon today"; "Planets and stars often
      are occulted by other celestial bodies" [syn: {eclipse},
      {occult}]
   2: become concealed or hidden from view or have its light
     extinguished; "The beam of light occults every so often"
   3: hide from view; "The lids were occulting her eyes"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 occult [ɔkɵlt]
   occult
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top