Search result for

occasionally

(60 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occasionally-, *occasionally*, occasional
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occasionally[ADV] บางครั้งบางคราว, See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส, Syn. now and then, at times, Ant. frequently, often

English-Thai: Nontri Dictionary
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My parents snog occasionally. Even at their age.พ่อแม่ฉันยังจูบกันอยู่เลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Occasionally.บางโอกาส Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm short and occasionally have dandruff in my beard.ฉันเตี้ย และมีโอกาสที่จะเป็นรังแคที่หนวด Chuck Versus the Best Friend (2009)
Darwin was occasionally a moron.ดาร์วินก็จะเป็นพวกบ้าๆบอได้ในบางครั้ง The No-Brainer (2009)
Will he whistle while he works, or will he just skip around the house occasionally?เขาจะผิวปากเวลาทำงานมั้ยครับ แล้วจะกระโดดโลดเต้นในบ้านเป็นครั้งคราวรึเปล่า Rose's Turn (2009)
Jogging. Which I do, occasionally.แบบที่ฉันทำเป็นบางที ฉันสบายดี Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Occasionally sharp, but that's just because You lack my years of training.แค่ร้องเพี้ยนไปบางครั้ง เพราะเธอไม่ได้ซ้อมต่อเนื่อง Vitamin D (2009)
But I only smoke 'em very, very, very occasionally, And it's only when I know I'm gonna be in trouble, like now.มันไม่สมควรเลย ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง การเปลี่ยนแปลง และความงี่เง่า Good Mourning (2009)
Yes, the suburbs are filled with sinners, some of who occasionally... repent.ใช่ ชานเมืองเต็มไปด้วยคนบาป บ้างก็สำนึกผิด... เป็นครั้งคราว Nice Is Different Than Good (2009)
Occasionally, there are cases that are better left unsolved, aren't there? What do you mean?มีบางคดีนะ ที่เราไม่ควรจะไปสืบจะดีกว่า Episode #1.7 (2009)
Occasionally, there are cases that are better left unsolved, aren't there?บางครั้ง,บางคดีเราก็ไม่ควรจะไป สอบสวนหรือค้นหาคำตอบ จะดีกว่า Episode #1.8 (2009)
She can occasionally be quite sentimental Uh, there were funding cutbacks and you've lt your scholarship, which, of course, means yo internship is canced.บางทีแคมก็คงอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ เอ่อ.. พวกเขาลดจำนวนเงินลง ทำให้คุณเสียทุนการศึกษาไป ซึ่ง.. The Bond in the Boot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occasionallyAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
occasionallyHe occasionally visited me.
occasionallyOne of the politicians attends the televised discussions, and can occasionally be seen trying to oppose the audience.
occasionallyTeachers should occasionally let their students blow off some steam.
occasionallyThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
occasionallyThe speaker occasionally referred to his notes.
occasionallyThe sun is currently in a period of low activity but even so large sunspots occasionally appear.
occasionallyThey visited me occasionally.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
บางหน[ADV] sometimes, See also: occasionally, at times, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที, Example: ฉันจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหม่บางหนเท่านั้น เพราะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางโอกาส[ADV] occasionally, See also: sometimes, Syn. บางคราว, บางหน, Example: แฟนฉันจะให้ของขวัญในบางโอกาสเท่านั้นแหละ
บางครั้ง[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ, Example: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางเวลา[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, บางหน, Example: บางเวลาเขาก็คิดถึงแม่ขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางที[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา, Example: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางครั้งบางคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที, Example: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[adv.] (bāngkhrāo) EN: occasionally   FR: de temps en temps ; occasionnellement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
ครั้งคราว[adv.] (khrang khrāo) EN: occasionally   
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occasionally    (a) (@1 k ei1 zh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time [Add to Longdo]
間々;間間[まま, mama] (adv) occasionally; now and then; sometimes [Add to Longdo]
偶さか[たまさか, tamasaka] (adv) occasionally [Add to Longdo]
偶に(P);適に[たまに, tamani] (adv,suf) (uk) occasionally; once in a while; (P) [Add to Longdo]
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals [Add to Longdo]
時に[ときに, tokini] (exp) (1) by the way; incidentally; (adv) (2) sometimes; occasionally [Add to Longdo]
時には[ときには, tokiniha] (exp,adv) at times; occasionally; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, / ] occasionally; often, but not at fixed times, #10,063 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occasionally \Oc*ca"sion*al*ly\, adv.
   In an occasional manner; on occasion; at times, as
   convenience requires or opportunity offers; not regularly.
   --Stewart.
   [1913 Webster]
 
      The one, Wolsey, directly his subject by birth; the
      other, his subject occasionally by his preferment.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occasionally
   adv 1: now and then or here and there; "he was arrogant and
       occasionally callous"; "open areas are only occasionally
       interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on
       occasion"; "now and again she would take her favorite
       book from the shelf and read to us"; "as we drove along,
       the beautiful scenery now and then attracted his
       attention" [syn: {occasionally}, {on occasion}, {once in
       a while}, {now and then}, {now and again}, {at times},
       {from time to time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top