Search result for

obvious

(75 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obvious-, *obvious*, obviou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obvious[ADJ] ชัดเจน, See also: เด่นชัด, เข้าใจได้ง่าย, Syn. apparent, clear, distinct, Ant. ambiguous, obscure
obviously[ADV] อย่างเห็นชัด, See also: อย่างเด่นชัด, อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. unmistakably, certainly
obviousness[N] ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obvious(ออบ'เวียส) adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ง่าย,เข้าใจได้ง่าย., See also: obviousness n., Syn. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obvious dangerภัยที่ปรากฏชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Obviouslyจริงๆแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, obviously, dan, he's embarrassed.คงเพราะว่าจริงๆแล้ว แดน เขาอาย Chuck in Real Life (2008)
Obviously it was just another one of your games.เห็นได้ชัดเลย ว่ามันเป็นเกมส์อีกเกมส์ ของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
And, obviously, we're not in the same place.และไม่ต้องสงสัย เราไม่ใช่บุพเพสันนิวาส Odyssey (2008)
No, i'm obviously not, but that's rude To make assumptions about people.ไม่ ฉันแน่ใจว่าไม่ แต่นั่นมันหยาบคายที่จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับผู้คน Not Cancer (2008)
You obviously have information we don't have.หรือคุณปกปิดข้อมูลที่เราไม่รู้ Adverse Events (2008)
Obviously the drugs weren't out of his system.มียาตกค้างอยู่ในร่างกาย\ ขับออกจากระบบเค้าไม่ได้ Adverse Events (2008)
You obviously think it is broke.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันพัง Adverse Events (2008)
You obviously think it ain't.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันไม่ Adverse Events (2008)
And since you haven't mentioned it, obviously, you didn't do it.และตั้งแต่นายไม่บ่นถึงมัน.. \ อย่างชัดเจน.. นายไม่ได้ทำมัน Birthmarks (2008)
I'm obviously joking.คุณทำอะไร ฉันพูดเล่น Birthmarks (2008)
He obviously thinks...เขาแสดงที่ทีชัดเจน Lucky Thirteen (2008)
Obviously, his eyes are working too.อย่างชัดเจนที่สุด.. ตาของเขาก็ทำงานด้วย Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obvious"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
obviousA north wind blows, obviously off the icebergs.
obviousBrian is mad because Chris obviously does not intend to return the money.
obviousHe can speak French, and obviously English.
obviousHer implication in the crime was obvious.
obviousHis disappointment was obvious to everyone.
obviousIt is obvious that he is in the wrong.
obviousIt is obvious that he is right.
obviousIt is obvious why you have a stomach-ache.
obviousIt is so obvious we do not need proof.
obviousIt seemed obvious to me that the plan needed a few revisions.
obviousIt seems obvious that he is unable to swim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นได้ชัด[ADV] obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แน่ชัด[ADV] clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
แน่ชัด[ADJ] clear, See also: obvious, explicit, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: การทำงานทางด้านวัฒนธรรมยังขาดเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร, Thai definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดแจ้ง[ADV] obviously, See also: evidently, tangibly, Example: ลวดลายทั้งหลายบนวัตถุเหล่านี้จะแสดงคุณค่าความรู้สึกในเชื้อชาติและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดแจ้ง
อย่างชัดเจน[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
ตำตา[ADV] with one's own eyes, See also: obviously, before one's eyes, noticeably, conspicuously, Syn. ตำหูตำตา, คาตา, ต่อหน้าต่อตา, Ant. ลับตา, ลับหูลับตา, Example: เขาเห็นตำตาว่าเธอกำลังขโมยเงินจากลิ้นชักของเขาไป, Thai definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ถนัดตา[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ทนโท่[ADV] obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ชัด[ADV] clearly, See also: obviously, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Example: การกระทำของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่จริงใจ
ชัดแจ้ง[ADV] clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear   FR: évident ; clair
เห็นได้[adj.] (hendāi) EN: obviously seen ; clearly seen   FR: perceptible
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement

CMU English Pronouncing Dictionary
OBVIOUS    AA1 B V IY0 AH0 S
OBVIOUSLY    AA1 B V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obvious    (j) (o1 b v i@ s)
obviously    (a) (o1 b v i@ s l ii)
obviousness    (n) (o1 b v i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
augenscheinlich; auf der Hand liegend; nahe liegend; naheliegend [alt] | nicht augescheinlich; nicht nahe liegendobvious | non-obvious [Add to Longdo]
deutlich; offensichtlich; unübersehbar; klar {adj} | nicht offensichtlich; übersehbarobvious | non-obvious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
モロバレ;もろばれ[, morobare ; morobare] (adj-na) (id) (from もろに and ばれる) obviously known; open secret [Add to Longdo]
一目瞭然[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na,n,adj-no) apparent; obvious; very clear [Add to Longdo]
引っ提げる;ひっ提げる;提げる[ひっさげる, hissageru] (v1) (uk) (col) (See 提げる・さげる) to carry in one's own hands; to carry in a manner that is obvious to others [Add to Longdo]
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
決まりきった;極り切った;決まり切った;決り切った[きまりきった, kimarikitta] (adj-f) fixed; obvious; commonplace [Add to Longdo]
見え見え[みえみえ, miemie] (n,adj-no) obvious; transparent [Add to Longdo]
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一目了然[yī mù liǎo rán, ㄧ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, / ] obvious at a glance (成语 saw) [Add to Longdo]
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ, ] obvious; manifest; clearly visible [Add to Longdo]
彰明较著[zhāng míng jiào zhù, ㄓㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˋ, / ] obvious; clear for all to see [Add to Longdo]
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, ] obviously; plainly; undoubtedly [Add to Longdo]
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] obvious; clearly visible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obvious \Ob"vi*ous\, a. [L. obvius; ob (see {Ob-}) + via way.
   See {Voyage}.]
   1. Opposing; fronting. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To the evil turn
       My obvious breast.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exposed; subject; open; liable. [Obs.] "Obvious to
    dispute." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Easily discovered, seen, or understood; readily perceived
    by the eye or the intellect; plain; evident; apparent; as,
    an obvious meaning; an obvious remark.
    [1913 Webster]
 
       Apart and easy to be known they lie,
       Amidst the heap, and obvious to the eye. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Plain; clear; evident. See {Manifest}.
     [1913 Webster] -- {Ob"vi*ous*ly}, adv. --
     {Ob"vi*ous-ness}, n.
     [1913 Webster] Obvolute

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obvious
   adj 1: easily perceived by the senses or grasped by the mind;
       "obvious errors" [ant: {unobvious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top