Search result for

obtain

(62 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtain-, *obtain*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obtain    [VT] ได้รับ, See also: ได้มา, Syn. gain, get, Ant. lose, forgo
obtain for    [PHRV] จัดหามาให้, Syn. get for, procure for
obtainable    [ADJ] ที่สามารถได้มา, See also: ที่สามารถหามาได้, Syn. available, achievable
obtain from    [PHRV] ได้รับจาก, See also: ผลิตจาก, มาจาก, Syn. get from, get out of

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtainได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obtainYou will obtain your greatest desire.
obtainIt is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.
obtainCan you obtain this rare book for me?
obtainThis was to arrange things so that I obtained the result already written in the textbooks.
obtainHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
obtainBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
obtainThese items are rather hard to obtain.
obtainThat book may be obtained at a moment's notice.
obtainHow did you obtain this painting?
obtainWhere can I obtain a map of Europe?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obtain(อับเทน') {obtained,obtaining,obtains} vt. ได้,ได้มา,ไปถึง,vi. แพร่หลาย,ประสบความสำเร็จ., See also: obtainable adj. obtainer n. obtainment n., Syn. get

English-Thai: Nontri Dictionary
obtain(vi) แพร่หลาย,ประสบผลสำเร็จ
obtain(vt) ได้รับ,เอา,บรรลุ,ได้มา,ไปถึง
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับได้    [V] receive, See also: obtain, get, Example: จอบางรุ่นรับได้เพียงสองความถี่, Thai definition: มีความสามารถหรือประสิทธิภาพในการรับสภาพต่างๆ ได้
เก็บกิน    [V] earn, See also: obtain, deserve, pick up, harvest, reap, Example: ครอบครัวของคนยุคใหม่นิยมฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเก็บกินดอกเบี้ย, Thai definition: เก็บผลประโยชน์
ฟาด    [V] get, See also: obtain, acquire, Example: เขาเขียนนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์ ฟาดค่าเรื่องไปตอนละพันสองพัน, Thai definition: ไดัรับ, Notes: (แสลง)
ได้มา [V] obtain, See also: gain, get, acquire, Syn. ได้รับ, Example: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท, Thai definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตน
ตกเบิก    [V] obtain back-pay, See also: receive overdue money, take remainder receipt, Example: ตกเบิกครั้งนี้ทำให้เขามีเงินก้อนใหญ่, Thai definition: ได้รับเงินที่ค้างจ่ายย้อนหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get   FR: acquérir ; obtenir
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
ได้หย่า[v. exp.] (dāi yā) EN: obtain a divorce   FR: obtenir le divorce
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end   
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail   
ประกันตัว[v. exp.] (prakantūa) EN: bail out ; put up bail for ; go bail for ; obtain the release on bail   FR: cautionner

CMU English Pronouncing Dictionary
OBTAIN    AH0 B T EY1 N
OBTAINS    AH0 B T EY1 N Z
OBTAINED    AH0 B T EY1 N D
OBTAINING    AH0 B T EY1 N IH0 NG
OBTAINABLE    AH0 B T EY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obtain    (v) (@1 b t ei1 n)
obtains    (v) (@1 b t ei1 n z)
obtained    (v) (@1 b t ei1 n d)
obtaining    (v) (@1 b t ei1 n i ng)
obtainable    (j) (@1 b t ei1 n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
カナダバルサム[, kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.) [Add to Longdo]
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) [Add to Longdo]
右四つ[みぎよつ, migiyotsu] (n) sumo hold in which both wrestlers obtain an underarm grip with the right hand and an overarm grip with the left [Add to Longdo]
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得出[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, ] obtain (results); arrive at (a conclusion) [Add to Longdo]
得救[dé jiù, ㄉㄜˊ ㄐㄧㄡˋ, ] obtain salvation [Add to Longdo]
获准[huò zhǔn, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ, / ] obtain permission [Add to Longdo]
获释[huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] obtain release (from prison) [Add to Longdo]
逼供信[bī gòng xìn, ㄅㄧ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄣˋ, ] obtain confessions by compulsion; confession under duress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtain \Ob*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Obtained}; p. pr. & vb.
   n. {Obtaining}.] [F. obtenir, L. obtinere; ob (see {Ob-}) +
   tenere to hold. See {Tenable}.]
   [1913 Webster]
   1. To hold; to keep; to possess. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His mother, then, is mortal, but his Sire
       He who obtains the monarchy of heaven. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To get hold of by effort; to gain possession of; to
    procure; to acquire, in any way.
    [1913 Webster]
 
       Some pray for riches; riches they obtain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       By guileful fair words peace may be obtained.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It may be that I may obtain children by her. --Gen.
                          xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attain; gain; procure; acquire; win; earn.
 
   Usage: See {Attain}. -- To {Obtain}, {Get}, {Gain}, {Earn},
      {Acquire}. The idea of getting is common to all these
      terms. We may, indeed, with only a slight change of
      sense, substitute get for either of them; as, to get
      or to gain a prize; to get or to obtain an employment;
      to get or to earn a living; to get or to acquire a
      language. To gain is to get by striving; and as this
      is often a part of our good fortune, the word gain is
      peculiarly applicable to whatever comes to us
      fortuitously. Thus, we gain a victory, we gain a
      cause, we gain an advantage, etc. To earn is to
      deserve by labor or service; as, to earn good wages;
      to earn a triumph. Unfortunately, one does not always
      get or obtain what he has earned. To obtain implies
      desire for possession, and some effort directed to the
      attainment of that which is not immediately within our
      reach. Whatever we thus seek and get, we obtain,
      whether by our own exertions or those of others;
      whether by good or bad means; whether permanently, or
      only for a time. Thus, a man obtains an employment; he
      obtains an answer to a letter, etc. To acquire is more
      limited and specific. We acquire what comes to us
      gradually in the regular exercise of our abilities,
      while we obtain what comes in any way, provided we
      desire it. Thus, we acquire knowledge, property,
      honor, reputation, etc. What we acquire becomes, to a
      great extent, permanently our own; as, to acquire a
      language; to acquire habits of industry, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtain \Ob*tain"\, v. i.
   1. To gain or have a firm footing; to be recognized or
    established; to become prevalent or general; to prevail;
    as, the custom obtains of going to the seashore in summer.
    [1913 Webster]
 
       Sobriety hath by use obtained to signify temperance
       in drinking.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The Theodosian code, several hundred years after
       Justinian's time, did obtain in the western parts of
       Europe.                --Baker.
    [1913 Webster]
 
   2. To prevail; to succeed. [archaic and Rare] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       So run that ye may obtain.      --1 Cor. ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       There is due from the judge to the advocate, some
       commendation, where causes are fair pleaded;
       especially towards the side which obtaineth not.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtain
   v 1: come into possession of; "How did you obtain the visa?"
   2: receive a specified treatment (abstract); "These aspects of
     civilization do not find expression or receive an
     interpretation"; "His movie received a good review"; "I got
     nothing but trouble for my good intentions" [syn: {receive},
     {get}, {find}, {obtain}, {incur}]
   3: be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
     [syn: {prevail}, {hold}, {obtain}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top