Search result for

obstruction

(63 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstruction-, *obstruction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstruction[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
obstruction[N] การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement
obstructionism[N] การขัดขวาง, See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น, Syn. filibuster
obstructionist[N] ผู้ขัดขวาง, See also: ผู้กีดขวาง, Syn. holdout, resister

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism

English-Thai: Nontri Dictionary
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction of highwayการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction to navigationการกีดขวางการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction, intestinalการอุดกั้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
Partial small bowel obstruction.ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน The Itch (2008)
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง The Dark Knight (2008)
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า The Dark Knight (2008)
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน Episode #1.9 (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
Obstruction, evidence tampering.ขัดขวางการปฎิบัติงานและพยายามทำลายหลักฐาน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I could have you both arrested for obstruction.ชิฟเขาไม่ถูกเสป็คคุณหรือ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
From what I can tell, agent Dunham closed this case in spite of your obstructions.โดยไม่มีกองหนุน แต่ที่ฉันจะบอกได้นั้น เจ้าหน้าที่ดันแนมนั้นปิดคดีนี้ได้ The No-Brainer (2009)
Or i'll arrest you on the spot for obstruction of justice.หรือให้จับคุณฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาร[N] obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai definition: ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียก ว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร[N] obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai definition: ผู้หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การกีดกัน[N] obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต
การขัดขวาง[N] hindrance, See also: obstruction, Example: การที่บุคคลไม่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนับเป็นการขัดขวางความเจริญทางสังคมทางหนึ่ง
เหตุขัดข้อง[N] obstruction, See also: hindrance, obstacle, interference, Example: เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดเหตุขัดข้อง, Thai definition: สิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเกิดติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkān) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation   FR: barrière [f]
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
อุปสรรค[n.] (uppasak) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship   FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTRUCTION    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N
OBSTRUCTIONS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N Z
OBSTRUCTIONISM    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
OBSTRUCTIONIST    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T
OBSTRUCTIONISTS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T S
OBSTRUCTIONISTS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S S
OBSTRUCTIONISTS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstruction    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n)
obstructions    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n z)
obstructionism    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n i z @ m)
obstructionist    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t)
obstructionists    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブストラクション[, obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
交通妨害[こうつうぼうがい, koutsuubougai] (n) traffic obstruction [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
場所塞ぎ[ばしょふさぎ, bashofusagi] (n) obstruction [Add to Longdo]
阻害(P);阻礙;阻碍[そがい, sogai] (n,vs,adj-no) obstruction; inhibition; (P) [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) [Add to Longdo]
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n) intestinal obstruction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] obstruction in the intestine, #120,704 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstruction \Ob*struc"tion\, n. [L. obstructio.]
   1. The act of obstructing, or state of being obstructed.
    [1913 Webster]
 
   2. That which obstructs or impedes; an obstacle; an
    impediment; a hindrance.
    [1913 Webster]
 
       A popular assembly free from obstruction. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. The condition of having the natural powers obstructed in
    their usual course; the arrest of the vital functions;
    death. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       To die, and go we know not where,
       To lie in cold obstruction, and to rot. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Obstacle}; bar; barrier; impediment; clog; check;
     hindrance.
 
   Usage: {Obstruction}, {Obstacle}. The difference between
      these words is that indicated by their etymology; an
      obstacle is something standing in the way; an
      obstruction is something put in the way. Obstacle
      implies more fixedness and is the stronger word. We
      remove obstructions; we surmount obstacles.
      [1913 Webster]
 
         Disparity in age seems a greater obstacle to an
         intimate friendship than inequality of fortune.
                          --Collier.
      [1913 Webster]
 
         The king expected to meet with all the
         obstructions and difficulties his enraged
         enemies could lay in his way.   --Clarendon.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstruction
   n 1: any structure that makes progress difficult [syn:
      {obstruction}, {obstructor}, {obstructer}, {impediment},
      {impedimenta}]
   2: the physical condition of blocking or filling a passage with
     an obstruction [syn: {obstruction}, {blockage}]
   3: something immaterial that stands in the way and must be
     circumvented or surmounted; "lack of imagination is an
     obstacle to one's advancement"; "the poverty of a district is
     an obstacle to good education"; "the filibuster was a major
     obstruction to the success of their plan" [syn: {obstacle},
     {obstruction}]
   4: the act of obstructing; "obstruction of justice"
   5: getting in someone's way

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top