Search result for

obstruct

(106 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstruct-, *obstruct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstruct[VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
obstruct[VT] ขัดขวาง, See also: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ, Syn. stop, hinder, impede, Ant. aid, assist, succor
obstruction[N] สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
obstruction[N] การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement
obstructive[ADJ] ซึ่งกีดขวาง, See also: ซึ่งกั้นขวาง, Syn. impeding, meddlesome
obstructively[ADV] อย่างกีดขวาง, See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค, Syn. adversely, oppositely
obstructionism[N] การขัดขวาง, See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น, Syn. filibuster
obstructionist[N] ผู้ขัดขวาง, See also: ผู้กีดขวาง, Syn. holdout, resister
obstructiveness[N] การกีดขวาง, See also: การคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstruct(อับสทรัคทฺ') vt. ขัดขวาง,กีดขวาง,กีดกั้น., See also: obstructer n. obstructor n. obstructivity n., Syn. choke,stop,shield,bar
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง,อุปสรรค,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง,ผู้กีดขวาง,ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism

English-Thai: Nontri Dictionary
obstruct(vt) ขัดขวาง,ขวางกั้น,กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง,ขวาง,กีดขวาง,เป็นอุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructing a police officerการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction of highwayการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction to navigationการกีดขวางการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction, intestinalการอุดกั้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructive thrombusลิ่มเลือดอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your vehicles were just brought in for obstructing a street cleaner.โทร.จากสน.สมอลวิลล ครับ. , เราได้ยึดรถของโคลอี้ ซัลลิแว Committed (2008)
Suggests a pulmonary obstruction.นำไปสู่การอุดกั้นปอด Lucky Thirteen (2008)
Partial small bowel obstruction.ลำไส้เล็กอุดตันบางส่วน The Itch (2008)
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง The Dark Knight (2008)
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า The Dark Knight (2008)
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน Episode #1.9 (2008)
Now, looking back on your final year in office, do you feel you ever obstructed justice or were part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม? Frost/Nixon (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
Well, I think the record shows, Mr. Frost, that far from obstructing justice,ครับ ผมคิดว่ามีบันทึกแสดงไว้น่ะ คุณฟรอสต์ ซึ่งห่างไกลจากคำว่า ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
That's hardly what you'd call obstructing justice.นั่นไง มันไม่ใกล้เลยกับอะไรที่คุณเรียกว่า ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstructA fallen tree obstructed the road.
obstructA large pillar obstructs the view of the lake.
obstructA snowslide obstructed the road.
obstructIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
obstructMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
obstructOne of the visitors cried out to obstruct the proceedings.
obstructPass on, please, and do not obstruct the way.
obstructThe crowd obstructed the passage.
obstructThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
obstructThe road was obstructed by fallen trees.
obstructThe town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.
obstructThey obstructed our plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น[V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ[ADJ] obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
เป็นก้างขวางคอ[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
ขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา[V] oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
กีด[V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกัน[V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
กีดขวาง[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
ขัดขวาง[V] obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid   
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การกีดกัน[n.] (kān kītkān) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation   FR: barrière [f]
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTRUCT    AH0 B S T R AH1 K T
OBSTRUCTED    AH0 B S T R AH1 K T AH0 D
OBSTRUCTIVE    AH0 B S T R AH1 K T IH0 V
OBSTRUCTION    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N
OBSTRUCTING    AH0 B S T R AH1 K T IH0 NG
OBSTRUCTIONS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N Z
OBSTRUCTIONISM    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
OBSTRUCTIONIST    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T
OBSTRUCTIONISTS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T S
OBSTRUCTIONISTS    AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstruct    (v) (@1 b s t r uh1 k t)
obstructs    (v) (@1 b s t r uh1 k t s)
obstructed    (v) (@1 b s t r uh1 k t i d)
obstructing    (v) (@1 b s t r uh1 k t i ng)
obstruction    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n)
obstructive    (j) (@1 b s t r uh1 k t i v)
obstructions    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n z)
obstructively    (a) (@1 b s t r uh1 k t i v l ii)
obstructionism    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n i z @ m)
obstructionist    (n) (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブストラクション[, obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
交通妨害[こうつうぼうがい, koutsuubougai] (n) traffic obstruction [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
遮る[さえぎる, saegiru] (v5r,vt) to interrupt; to intercept; to obstruct; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] obstruct; stop up, #21,962 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] obstruct; stop up, #40,319 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] obstruct, #43,228 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] obstruction in the intestine, #120,704 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstruct \Ob*struct"\, v. t. [imp. & p. p. {Obstructed}; p. pr.
   & vb. n. {Obstructing}.] [L. obstructus, p. p. of obstruere
   to build up before or against, to obstruct; ob (see {Ob-}) +
   struere to pile up. See {Structure}.]
   [1913 Webster]
   1. To block up; to stop up or close, as a way or passage; to
    place an obstacle in, or fill with obstacles or
    impediments that prevent or hinder passing; as, to
    obstruct a street; to obstruct the channels of the body.
    [1913 Webster]
 
       'T is the obstructed paths of sound shall clear.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To be, or come, in the way of; to hinder from passing; to
    stop; to impede; to retard; as, the bar in the harbor
    obstructs the passage of ships; clouds obstruct the light
    of the sun; unwise rules obstruct legislation. "Th'
    impatience of obstructed love." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bar; barricade; stop; arrest; check; interrupt; clog;
     choke; impede; retard; embarrass; oppose.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstruct
   v 1: hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His
      brother blocked him at every turn" [syn: {obstruct},
      {blockade}, {block}, {hinder}, {stymie}, {stymy},
      {embarrass}]
   2: block passage through; "obstruct the path" [syn: {obstruct},
     {obturate}, {impede}, {occlude}, {jam}, {block}, {close up}]
     [ant: {disengage}, {free}]
   3: shut out from view or get in the way so as to hide from
     sight; "The thick curtain blocked the action on the stage";
     "The trees obstruct my view of the mountains" [syn:
     {obstruct}, {block}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top