หรือคุณหมายถึง obsoleteneß?
Search result for

obsoleteness

(5 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsoleteness-, *obsoleteness*, obsoletenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsoleteness[N] ความโบราณ, See also: ความเก่า, การพ้นสมัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความล้าสมัย[N] obsoleteness, See also: antiquatedness, Syn. ความเก่า, ความโบราณ, Ant. ความทันสมัย, ความนำสมัย, Example: ความล้าสมัยของกฏหมายฉบับที่ใช้อยู่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของประเทศ, Thai definition: ความไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามสมัยที่กำหนดนิยมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความล้าสมัย[n.] (khwām lāsamai) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness   FR: obsolescence [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obsoleteness \Ob"so*lete*ness\, n.
   1. The state of being obsolete, or no longer used; a state of
    desuetude.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Indistinctness; want of development.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsoleteness
   n 1: the property of being out of date and not current [syn:
      {obsoleteness}, {superannuation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top