หรือคุณหมายถึง obseß?
Search result for

obsess

(69 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsess-, *obsess*, obses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsess[VT] ครอบงำ, See also: ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. possess, haunt
obsession[N] ความหลงใหล, Syn. infatuation
obsession[N] การครอบงำจิตใจ, See also: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. preoccupation
obsessive[ADJ] ที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป, See also: ที่ถูกครอบงำด้วยความคิดใดความคิดหนึ่ง
obsessive[N] คนที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป, See also: คนที่ถูกครอบงำ
obsessional[ADJ] อย่างหลงใหล
obsessively[ADV] อย่างหมกมุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation

English-Thai: Nontri Dictionary
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsessionการย้ำคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obsessive-compulsive-ย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obsessive-compulsive personalityบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsessive-compulsive disorderโรคย้ำคิดย้ำทำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or how about obsession? I hear his class in murder's an easy "A."แล้วศาสตราจารย์ลูเธอร์ได้สอนคุณเกี่ยวกับการตบตา หร Committed (2008)
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
Your obsession is gonna kill her!ความหมกมุ่นของคุณ จะฆ่าเธอ Last Resort (2008)
Your obsession gave me back the gun!ความหมกมุ่นของคุณ คืนปืนให้ผม Last Resort (2008)
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
It was all an illusion and an obsession.มันคือเรื่องหลอกลวงและทำให้เราว้าวุ่นใจ Heartbreak Library (2008)
So you're telling me you didn't know why King Daeso is obsessed over this?ท่านกำลังจะบอกข้าว่าท่านไม่รู้ว่า\ ทำไมกษัตริย์แทโซหลงใหลเจ้าสิ่งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
The Ox and I were obsessed with the Mitchell-Hedges skull in college.ออกซ์กับฉันศึกษากระโหลกของมิเชล เฮดเกลที่วิทยาลัย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
She says he was obsessed, deranged.เธอบอกว่าเขาหลง ฟั่นเฟือน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
She sensed it. - It only made her more intense, obsessive. - Ben.เธอคงรู้ทุกอย่างเลยยิ่งแย่ลง เธอหลงเบนมากขึ้น Shutter (2008)
She's obsessed with me.เขากำลังมองหาฉันอยู่ Made of Honor (2008)
And became obsessed with this painting... of this woman who had this blue scarf on, holding a baby.และกลายมาเป็นคุณหลงไหล กับภาพวาดนี้ ภาพ ผู้หญิง ผ้าพันคอสีน้ำเงิน อุ้มเด็ก Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obsessAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
obsessCarl, you're obsessed with money.
obsessEverybody blows it once in a while. It's better not to obsess on it.
obsessThe man was obsessed with fear that the secret might be disclosed.
obsessThis problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวาดเกรง [n.] (khwām wātkrēng) FR: hantise [f] ; obsession [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSESS    AH0 B S EH1 S
OBSESSED    AH0 B S EH1 S T
OBSESSING    AH0 B S EH1 S IH0 NG
OBSESSION    AH0 B S EH1 SH AH0 N
OBSESSIVE    AH0 B S EH1 S IH0 V
OBSESSIONS    AH0 B S EH1 SH AH0 N Z
OBSESSIONAL    AH0 B S EH1 SH AH0 N AH0 L
OBSESSIVELY    AA0 B S EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsess    (v) (@1 b s e1 s)
obsessed    (v) (@1 b s e1 s t)
obsesses    (v) (@1 b s e1 s i z)
obsessing    (v) (@1 b s e1 s i ng)
obsession    (n) (@1 b s e1 sh @ n)
obsessive    (j) (@1 b s e1 s i v)
obsessions    (n) (@1 b s e1 sh @ n z)
obsessional    (j) (@1 b s e1 sh @ n l)
obsessively    (a) (@1 b s e1 s i v l ii)
obsessionally    (a) (@1 b s e1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obsessiv; zwanghaft; besessen {adj} | von etws besessen seinobsessive | to be obsessive about sth. [Add to Longdo]
obsessiv {adv}obsessively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession [Add to Longdo]
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys) [Add to Longdo]
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強迫神経症[きょうはくしんけいしょう, kyouhakushinkeishou] (n) obsessional neurosis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫症[qiáng pò zhèng, ㄑㄧㄤˊ ㄆㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] obsessive-compulsive disorder [Add to Longdo]
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed [Add to Longdo]
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] obsession; excessive concern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obsess \ob*sess"\, v. t. [L. obsessus, p. p. of obsidere to
   besiege; ob (see {Ob-}) + sedere to sit.]
   1. To besiege; to beset. [archaic] --Sir T. Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. To excessively preoccupy the thoughts or feelings of; to
    haunt the mind persistently.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obsess \ob*sess"\, v. i.
   To be excessively or persistently preoccupied with something;
   -- usually used with on or over; as, to obsess over an
   imagined insult.
   [PJC]
 
      At all ages children are driven to figure out what it
      takes to succeed among their peers and to give these
      strategies precedence over anything their parents foist
      on them. Weary parents know they are no match for a
      child's peers, and rightly obsess over the best
      neighborhood in which to bring their children up.
                          --Steven
                          Pinker (How
                          the Mind
                          Works, p.
                          449-450
                          [1997]).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsess
   v 1: haunt like a ghost; pursue; "Fear of illness haunts her"
      [syn: {haunt}, {obsess}, {ghost}]
   2: be preoccupied with something; "She is obsessing over her
     weight"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top