หรือคุณหมายถึง obnoxiousneß?
Search result for

obnoxiousness

(7 entries)
(2.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obnoxiousness-, *obnoxiousness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา obnoxiousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *obnoxiousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obnoxiousness    [N] ความน่าขยะแขยง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obnoxiousness    (n) (@1 b n o1 k sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstößigkeit {f}obnoxiousness; objectionableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Obnoxious \Ob*nox"ious\ ([o^]b*n[o^]k"sh[u^]s), a. [L. obnoxius;
     ob (see {Ob-}) + noxius hurtful. See {Noxious}.]
     1. Subject; liable; exposed; answerable; amenable; -- with
        to.
        [1913 Webster]
  
              The writings of lawyers, which are tied obnoxious to
              their particular laws.                --Bacon.
        [1913 Webster]
  
              Esteeming it more honorable to live on the public
              than to be obnoxious to any private purse. --Milton.
        [1913 Webster]
  
              Obnoxious, first or last,
              To basest things                      --Milton.
        [1913 Webster]
  
     2. Liable to censure; exposed to punishment; reprehensible;
        blameworthy. "The contrived and interested schemes of . .
        . obnoxious authors." --Bp. Fell.
        [1913 Webster]
  
              All are obnoxious, and this faulty land,
              Like fainting Hester, does before you stand
              Watching your scepter.                --Waller.
        [1913 Webster]
  
     3. Very offensive; odious; hateful; as, an obnoxious
        statesman; a minister obnoxious to the Whigs. --Burke.
        [1913 Webster] -- {Ob*nox"ious*ly}, adv. --
        {Ob*nox"ious*ness}, n. --South.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  obnoxiousness
      n 1: the quality of being hateful [syn: {hatefulness},
           {obnoxiousness}, {objectionableness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top