Search result for

oblivion

(26 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oblivion-, *oblivion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblivion[N] การลืม, Syn. disregard, forgetfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblivion(อับลิฟ'เวียน) n. การถูกลืม,การสูญจากความทรงจำ,การให้อภัย, Syn. eclipse,extinction

English-Thai: Nontri Dictionary
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oblivionการไม่เอาโทษ, การยกโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
in hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป Frenzy (2009)
If I activate this control, the outside air lock will open, and she will be sucked into oblivion.ถ้าข้ากดปุ่มควบคุมนี่ ประตูข้างนอกก็จะเปิด แล้วเธอก็จะถูกดูดหายไปตลอดกาล Holocron Heist (2009)
She can threaten me all she wants, I'm not going back to social oblivion.ฉันจะไม่กลับไปใ้ห้สังคมเมินหรอก They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
How we arrange these tables can be the difference between a day to cherish and a hellish oblivion.[ตาของผู้สูงวัย] โอ้ ฉันมึน Our Family Wedding (2010)
Throughout history, I have aligned myself with or destroyed humans in power hoping to make a dent in mankind's race to oblivion.ตลอดประวัติศาสตร์ ผมหาทางที่จะ ทำลายมนุษย์ด้วยพลัง หวังว่ารอยเขี้ยว จะทำให้มวลนุษย์ถูกลืมเลือน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
And your little glee club is annihilated into oblivion.และชมรมประสานเสียงน้อยๆของเธอ ก็จะถูกทำลายล้างจนมอด Hell-O (2010)
And you're gonna go willy-nilly, tie me up again and drink yourself into Guitar Hero oblivion.. และนายก็ทำแบบว่าจะเกิดเรื่องก็ช่างมัน นายกำลังทำให้ตัวเองมีปัญหาอีกครั้งรู้มั้ย ? และเมื่อเกิดนายก็จะนั่งดื่มเหล้า พร้อมเล่นเกมกีตาร์ฮีโรเพื่อลืมมัน Chuck Versus the Other Guy (2010)
With your indulgence, I will summon the remote back from oblivion.สำหรับความเมตตา ผมจะเรียกรีโมทกลับไปให้ The Quarry (2010)
We must do something before they fandango themselves into oblivion!เราต้องทำอะไรซักอย่าง ก่อนที่พวกเขาจะเต้นจนหายเข้าไปในป่า Shrek Forever After (2010)
I was told you take enough vitamin "A," and you drift off into a blissful oblivion.เขาบอกให้ฉันกินวิตามิน A ให้เพียงพอ และนายก็ทำให้ฉัน ลืมความสุขนั้นไป Comeback (2011)
d it's only half-past the point of oblivion d d the hourglass on the table d d the walk before the run d d the breath before the kiss d d and the fear before the flames d d have you ever dit's only half-past the point of oblivion the hourglass on the table the walk before the run A Person of Interest (2011)
The best way to make sure your book fades into oblivion-- leave it alone.ทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้แน่ใจว่า หนังสือของคุณจะค่อยๆจางหายไป คือปล่อยมันไว้อย่างนั้น The Jewel of Denial (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIVION    AH0 B L IH1 V IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oblivion    (n) (@1 b l i1 v i@ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失念[しつねん, shitsunen] (n,vs) forgetting; lapse of memory; oblivion [Add to Longdo]
葬り去る[ほうむりさる, houmurisaru] (v5r,vt) to consign to oblivion [Add to Longdo]
葬る[ほうむる, houmuru] (v5r,vt) to bury; to inter; to entomb; to consign to oblivion; to shelve; (P) [Add to Longdo]
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P) [Add to Longdo]
埋もれ木[うもれぎ, umoregi] (n) (1) bogwood; bog oak; (2) oblivion; obscurity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埋没[mái mò, ㄇㄞˊ ㄇㄛˋ, / ] oblivion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oblivion \Ob*liv"i*on\, n. [L. oblivio, akin to oblivisci to
   forget: cf. OF. oblivion.]
   1. The act of forgetting, or the state of being forgotten;
    cessation of remembrance; forgetfulness.
    [1913 Webster]
 
       Second childishness and mere oblivion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Among our crimes oblivion may be set. --Dryden
    [1913 Webster]
 
       The origin of our city will be buried in eternal
       oblivion.               --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. Official ignoring of offenses; amnesty, or general pardon;
    as, an act of oblivion. --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Forgetfulness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oblivion
   n 1: the state of being disregarded or forgotten [syn:
      {oblivion}, {limbo}]
   2: total forgetfulness; "he sought the great oblivion of sleep"
     [syn: {obliviousness}, {oblivion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top