Search result for

obedient

(55 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obedient-, *obedient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obedient[ADJ] ที่เชื่อฟัง, See also: ที่อ่อนน้อม, Syn. compliant, submissive, docile, Ant. disobedient, unruly
obediently[ADV] อย่างเชื่อฟัง, Syn. devotedly, loyally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obedient(โอบี'เดียนทฺ) adj. เชื่อฟัง,เชื่อฟังคำสั่ง,อยู่ในโอวาท,
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who gave birth to this wonderful, obedient daughter?ใครให้กำเนิดลูกสาวที่แสนดีเช่นนี้? Iljimae (2008)
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย Beethoven Virus (2008)
Thank you, you obedient doggy!ขอบใจน๊ะ เธอเป็นสุนัขที่อ่อนน้อม The Secret of Moonacre (2008)
I'm totally OK, but you should be obedient to man.สำหรับชั้นน่ะไม่เป็นไร แต่เธอควรจะให้เกียรติผู้ชายหน่อย My Sassy Girl (2008)
I have been a true, obedient wife.หม่อมชั้นได้เป็นภรรยาที่เชื่อฟัง The Other Boleyn Girl (2008)
And they're completely obedient?พวกมันว่านอนสอนง่ายรึเปล่า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You swear to follow his will and his word as swiftly and obediently as you did your own father's?นายสาบานที่จะทำตามพระประสงค์และบัญชา อย่างเคร่งครัดและเชื่อฟัง อย่างที่นายเคยทำกับพ่อ When the Levee Breaks (2009)
It's so hard finding obedient minions.มันค่อนข้างอย่างที่จะควบคุมให้พวกลูกสมุนเชื่อฟัง Gone with the Will (2009)
I'm Nodame... the obedient wife.โนดาเมะค่ะ เป็นศรีภรรเมีย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Obediently taking shoes off!หันไปซิเอ้อ ถอดออกมา! My Fair Lady (2009)
- Yeah, and an obedient Catholic.และคาทอลิก obediential ไม่ศรัทธา ที่คริสตจักรและวิทยาศาสตร์เป็นศัตรู Angels & Demons (2009)
Makes the patients much more obedient.ทำให้คนไข้ อยู่ในโอวาท Shutter Island (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obedientAll things are obedient to money.
obedientChildren aren't naturally obedient any more than they're naturally well mannered.
obedientShe is obedient to her parents.
obedientThe boy is obedient to his parents.
obedientThe idea that Japanese women are submissive and always obedient to their husbands is a lie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่านอนสอนง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
สุวินัย[ADJ] teachable, See also: obedient, trainable, Thai definition: ที่ว่านอนสอนง่ายหรือดัดนิสัยได้ง่าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เบาไม้[ADJ] obedient, Thai definition: ที่ว่านอนสอนง่าย ไม่ค่อยถูกเฆี่ยนถูกตีนัก (ใช้แก่เด็ก)
หัวอ่อน[ADJ] obedient, See also: docile, tractable, pliable, submissive, Syn. ว่าง่าย, สอนง่าย, ว่านอนสอนง่าย, Ant. หัวแข็ง, รั้น, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อนมักเชื่อคนง่ายๆ, Thai definition: ที่ยอมทำตามโดยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อฟัง [adj.] (cheūafang) EN: obedient   
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate   FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient   FR: obstiné
เกะกะ[v.] (keka) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy   
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous   FR: se conduire mal
ไม่เชื่อฟัง [adj.] (mai cheūafang) EN: disobedient   FR: désobéissant
ว่านอนสอนง่าย[v.] (wānønsønngāi) EN: be obedient   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBEDIENT    OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T
OBEDIENTLY    OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T L IY0
OBEDIENTLY    OW0 B IY1 D Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obedient    (j) (@1 b ii1 d i@ n t)
obediently    (a) (@1 b ii1 d i@ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgsam {adj} | folgsamer | am folgsamstenobedient | more obedient | most obedient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花虎の尾[はなとらのお;ハナトラノオ, hanatoranoo ; hanatoranoo] (n) (uk) false dragonhead (Physostegia virginiana); obedient plant [Add to Longdo]
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp,adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]
尊下[そんか, sonka] (n) Obediently yours [Add to Longdo]
大人しい[おとなしい, otonashii] (adj-i) (uk) obedient; docile; quiet; (P) [Add to Longdo]
諾諾;諾々[だくだく, dakudaku] (adj-na,n) obediently; yes, yes! [Add to Longdo]
直直;直々[なおなお, naonao] (adj-na) (1) (arch) straight; (2) ordinary; common; (3) obedient; meek; gentle; calm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺从[shùn cóng, ㄕㄨㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] obedient; to comply; to submit, #23,267 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obedient \O*be"di*ent\, a. [OF. obedient, L. obediens,
   oboediens, -entis. p. pr. of obedire, oboedire, to obey. See
   {Obey}.]
   Subject in will or act to authority; willing to obey;
   submissive to restraint, control, or command.
   [1913 Webster]
 
      And floating straight, obedient to the stream. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The chief his orders gives; the obedient band,
      With due observance, wait the chief's command. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Dutiful; respectful; compliant; submissive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obedient
   adj 1: dutifully complying with the commands or instructions of
       those in authority; "an obedient soldier"; "obedient
       children"; "a little man obedient to his wife"; "the
       obedient colonies...are heavily taxed; the refractory
       remain unburdened"- Edmund Burke [ant: {disobedient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top