Search result for

oar

(97 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oar-, *oar*
English-Thai: Longdo Dictionary
baseboard(n) บัวเชิงผนัง เช่น Changing the look of a room can be as simple as some changes in the trim work. Replacing baseboard is one easy place to start.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oar[N] ไม้พาย, Syn. paddle
oar[N] คนพายเรือ, Syn. oarsman, rower
oar[VT] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oar[VI] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oarlock[N] เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง, Syn. rowlock
oarsman[N] คนพายเรือ, See also: คนกรรเชียงเรือ, Syn. rower
oarsmen[N] คำนามพหูพจน์ของ oarsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ
oarsman(ออร์ซ'เมิน) n. คนพายเรือ, See also: oarsmanship n. pl. oarsmen
aboard(อะบอร์ด') adv. ,prep. บนเรือ,บนเครื่องบิน,บนรถ,ไปทางข้าง, Syn. on board, on aboard
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
across-the-boardadj. ทั่วทั้งหมด, ทั่วไปตลอดแนว, ทั่วทุกส่วน, Syn. blanket
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
billboard(บิล'บอร์ด) n. กระดานป้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
oar(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
oar(n) ไม้พาย,ใบแจว,ไม้กรรเชียง
oar(vt) พายเรือ,กรรเชียงเรือ
oarlock(n) หูพาย
oarsman(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
aboard(adv,pre) บนเรือ,บนรถ,บนรถไฟ,บนเครื่องบิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
billboard(n) บอร์ด,กระดานปิดประกาศ
boar(n) หมี,หมูป่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One run. They couldn't hit a ball with an oar. Listen, this is on the house.ตีสักลูกยังไม่ได้เลย ดูสิ นี่มันในบ้านเลยนะ New York, I Love You (2008)
Give me those oars! I'll show you some real seamanship, laddie.ส่งพายมา ฉันจะให้เธอรู้ว่าลูกทะเลตัวจริงเค้าทำกันยังไง The Adventures of Tintin (2011)
No! Those are our oars! We need those oars!ไม่นะ นั่นมันไม้พาย เราต้องใช้มันนะ The Adventures of Tintin (2011)
GUARD: What is this for? - It's to cut the oars for my trireme.นี่ใช้ทำอะไร ตัดมาทำไม้พายเรือรบ Wrath of the Titans (2012)
I need 170 oars for the three rows one oar per man.ข้าต้องการไม้พาย170อัน เพื่อเรือสามตอน หนึ่งคนหนึ่งฝีพาย Wrath of the Titans (2012)
Joe! Joe, we're sorry we took your oars now, all right?โจ เราขอโทษ ที่เอาพายของนายไป The Grand Seduction (2013)
Take the oars, lads!ใช้ไม้พาย, เด็ก! In the Heart of the Sea (2015)
Pull those oars up!ดึงผู้พายขึ้น! In the Heart of the Sea (2015)
Mind your oars!ใจพายของคุณ! In the Heart of the Sea (2015)
Don't let him chew the oars, Boys.อย่าปล่อยให้เขาเคี้ยวพายเด็ก In the Heart of the Sea (2015)
And I'm not here so you can sign my oar!และข้าไม่ได้มาเพื่อให้เจ้าเซ็นใบพาย Moana (2016)
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oarThe boat pulls six oars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีพาย[N] oarsman, See also: crew, paddler, rower, Example: การแข่งเรือพายโดยใช้ฝีพายจำนวนมากในลำน้ำต่างๆ ทุกวันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พลพาย[N] rower, See also: oarsman, Syn. ฝีพาย, Example: คืนนั้น เรือของสุนทรภู่ถูกปล้นเพราะพลพายขึ่นฝั่งไปเที่ยวกันหมด, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พาย[N] paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
กรรเชียง[N] oar, See also: scull, paddle, Syn. กระเชียง, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาด ใช้เหนี่ยว
กระเชียง[N] oar, See also: row, Syn. แจว, พาย, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาดใช้เหนี่ยว
แจว[N] oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board   
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: exchange ; switched boartd   
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thōrasap) EN: telephone exchange ; switched board   
โด่ง[v.] (dong) EN: rise high ; soar ; high up   
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OAR    AO1 R
OARS    AO1 R Z
OARED    AO1 R D
OARLOCK    AO1 R L AA2 K
OARSMAN    AO1 R Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oar    (n) (oo1 r)
oars    (n) (oo1 z)
oarsman    (n) (oo1 z m @ n)
oarsmen    (n) (oo1 z m @ n)
oarswoman    (n) (oo1 z w u m @ n)
oarswomen    (n) (oo1 z w i m i n)
oarsmanship    (n) (oo1 z m @ n sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruder {n}; Riemen {m} (Boot) | Ruder {pl}oar | oars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] oar; paddle, #14,599 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] oar; to row, #91,780 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] oar, scull, paddle; row, #231,370 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] oar; stand for correcting a bow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard [Add to Longdo]
ゲートアレイ[げーとあれい, ge-toarei] gate array [Add to Longdo]
システムボード[しすてむぼーど, shisutemubo-do] system board [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oar \Oar\ ([=o]r), n [AS. [=a]r; akin to Icel. [=a]r, Dan. aare,
   Sw. [*a]ra; perh. akin to E. row, v. Cf. {Rowlock}.]
   [1913 Webster]
   1. An implement for impelling a boat, being a slender piece
    of timber, usually ash or spruce, with a grip or handle at
    one end and a broad blade at the other. The part which
    rests in the rowlock is called the loom.
    [1913 Webster]
 
   Note: An oar is a kind of long paddle, which swings about a
      kind of fulcrum, called a rowlock, fixed to the side of
      the boat.
      [1913 Webster]
 
   2. An oarsman; a rower; as, he is a good oar.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) An oarlike swimming organ of various
    invertebrates.
    [1913 Webster]
 
   {Oar cock}
    (Zool.), the water rail. [Prov. Eng.]
 
   {Spoon oar}, an oar having the blade so curved as to afford a
    better hold upon the water in rowing.
 
   {To boat the oars}, to cease rowing, and lay the oars in the
    boat.
 
   {To feather the oars}. See under {Feather}., v. t.
 
   {To lie on the oars}, to cease pulling, raising the oars out
    of water, but not boating them; to cease from work of any
    kind; to be idle; to rest.
 
   {To muffle the oars}, to put something round that part which
    rests in the rowlock, to prevent noise in rowing.
 
   {To put in one's oar}, to give aid or advice; -- commonly
    used of a person who obtrudes aid or counsel not invited.
    
 
   {To ship the oars}, to place them in the rowlocks.
 
   {To toss the oars}, To peak the oars, to lift them from the
    rowlocks and hold them perpendicularly, the handle resting
    on the bottom of the boat.
 
   {To trail oars}, to allow them to trail in the water
    alongside of the boat.
 
   {To unship the oars}, to take them out of the rowlocks.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oar \Oar\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Oared}; p. pr. & vb. n.
   {Oaring}.]
   To row. "Oared himself." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Oared with laboring arms.        --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oar
   n 1: an implement used to propel or steer a boat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top