Search result for

nursing

(68 entries)
(0.9578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nursing-, *nursing*, nurs
English-Thai: Longdo Dictionary
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nursing[N] การพยาบาล, Syn. fostering, attending
nursing home[N] สถานดูแลคนชราหรือคนไม่แข็งแรง, See also: บ้านพักคนชรา, Syn. sanitarium
nursing bottle[N] ขวดนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nursing bottlen. ขวดนม
nursing homen. สถานที่ดูแลรักษาคนสูงอายุหรือคนที่ไม่แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nursing๑. การพยาบาล๒. วิชาการพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing anaesthesiaการพยาบาลวิสัญญี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing scienceพยาบาลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursing specialtyการพยาบาลเฉพาะทาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nursingการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing assessmentการประเมินทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing careการดูแลด้านการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing diagnosisการวินิจฉัยทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing ethicsจรรยาบรรณทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing homesสถานพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing informaticsสารสนเทศศาสตร์ทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing librariesห้องสมุดการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing processกระบวนการทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nursing recordsบันทึกการพยาบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's been in the nursing home for six months.เธอได้รับในบ้านพักคนชรา เป็นเวลาหกเดือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
While you're nursing your boyfriend ask him what he was doing before the big game.ตอนที่เธอไปเยี่ยมแฟนเธอ... ได้ถามหรือเปล่าว่าเขาทำอะไรอยู่ตอนก่อนเริ่มเกมส์แข่งน่ะ Metamorphosis (2001)
I did, with a little help from my friends on the nursing staff.ผมเอง ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล The Notebook (2004)
Bailey checked out of his hotel after he left the nursing home.เบลีย์ออกจาก\ โรงแรมแล้ว หลังจากที่เขา ออกจากบ้านพักคนชรา Pilot (2004)
Sure you can. There are nursing jobs all over the country.คุณไปได้แน่ งานพยาบาล หาทำได้ทั่วประเทศ Lonesome Jim (2005)
A waitress, want's to go to nursing' school or somethin'.สาวเสิร์ฟน่ะ Brokeback Mountain (2005)
She'd been staying at a nursing home.หล่อนอยู่ที่นอร์สซิ่งโฮม Voice (2005)
When they found out he lied about the discharge,they kicked him out. Soon thereafter,dowd got his nursing license.อยู่บ้านไหม L.D.S.K. (2005)
I didn't want poor aunt lily to spend her final days in a nursing home.ฉันไม่อยากให้ป้าผู้น่าสงสาร ต้องใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านพักคนชรา Now You Know (2007)
IN A NURSING HOME.-ในบ้านพักคนชรา If There's Anything I Can't Stand (2007)
Hey, Hey, I Was Nursing A Rotator Cuff Injury From Aught-5.เฮ้ เฮ้ พี่ต้องปฐมพยาบาลจากการบอดเจ็บตั้งแต่ 5 สิงหาเลยนะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
We are now going through Boston University... which includes a School of Law, a School of Political Science... a School of Philosophy, a School of Accounting... a School of Nursing, a School of Business Administration... a School of Fine Arts, and many others.ตอนนี้เรากำลังจะผ่านมหาวิทยาลัยบอสตัน ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนรัฐศาสตร์ โรงเรียนปรัชญาโรงเรียนบัญชี Sex Trek: Charly XXX (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nursingChronic care beds for patients long stay patients will be drastically cut from July, a state where many people will be cut off from nursing and treatment is feared.
nursingFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
nursingFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
nursingHe fainted from the heat, but his wife's patient nursing brought him to.
nursingNursing insurance covers drawing up the care plan and other work supporting home nursing.
nursingOur daughter is none the better because we've been nursing.
nursingTo make use of the nursing service provided by nurse-care insurance the necessity of nursing has to be recognized (nurse-care requirement authorization).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่ลูกอ่อน[N] mother with her infant, See also: nursing mother, Example: แม่เห็นกวางแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งกำลังกินดินโป่งอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
สถานพยาบาล[n.] (sathān phayāban) EN: nursing home   FR: clinique [f] ; polyclinique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NURSING    N ER1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nursing    (v) (n @@1 s i ng)
nursing-home    (n) - (n @@1 s i ng - h ou m)
nursing-homes    (n) - (n @@1 s i ng - h ou m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altenpflegeheim {n}nursing home for the elderly [Add to Longdo]
Pflegefall {m}nursing case [Add to Longdo]
Pflegeheim {n}nursing home [Add to Longdo]
Pflegeversicherung {f}nursing care insurance [Add to Longdo]
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers [Add to Longdo]
Still-BH {m}nursing bra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケアハウス[, keahausu] (n) nursing care center; nursing care centre [Add to Longdo]
デイサービス[, deisa-bisu] (n) nursing in the home by visiting nurses (wasei [Add to Longdo]
ナーシングホーム[, na-shinguho-mu] (n) nursing home [Add to Longdo]
育児[いくじ, ikuji] (n,vs) childcare; nursing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
育児時間[いくじじかん, ikujijikan] (n) nursing time [Add to Longdo]
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer [Add to Longdo]
家庭看護[かていかんご, kateikango] (n) home nursing [Add to Longdo]
介護[かいご, kaigo] (n,vs,adj-no) nursing; care; caregiving; caring; (P) [Add to Longdo]
介護サービス[かいごサービス, kaigo sa-bisu] (n) nursing-care service [Add to Longdo]
介護施設[かいごしせつ, kaigoshisetsu] (n) nursing home; rest home [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
护理学[hù lǐ xué, ㄏㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] nursing [Add to Longdo]
养老院[yǎng lǎo yuàn, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, / ] nursing home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nurse \Nurse\, v. t. [imp. & p. p. {Nursed}; p. pr. & vb. n.
   {Nursing}.]
   1. To nourish; to cherish; to foster; as:
    (a) To nourish at the breast; to suckle; to feed and tend,
      as an infant.
    (b) To take care of or tend, as a sick person or an
      invalid; to attend upon.
      [1913 Webster]
 
         Sons wont to nurse their parents in old age.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Him in Egerian groves Aricia bore,
         And nursed his youth along the marshy shore.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. To bring up; to raise, by care, from a weak or invalid
    condition; to foster; to cherish; -- applied to plants,
    animals, and to any object that needs, or thrives by,
    attention. "To nurse the saplings tall." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By what hands [has vice] been nursed into so
       uncontrolled a dominion?       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To manage with care and economy, with a view to increase;
    as, to nurse our national resources.
    [1913 Webster]
 
   4. To caress; to fondle, as a nurse does. --A. Trollope.
    [1913 Webster]
 
   {To nurse billiard balls}, to strike them gently and so as to
    keep them in good position during a series of caroms.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nursing \Nurs"ing\, a.
   Supplying or taking nourishment from, or as from, the breast;
   as, a nursing mother; a nursing infant.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nursing
   n 1: the work of caring for the sick or injured or infirm
   2: the profession of a nurse
   3: nourishing at the breast [syn: {nursing}, {breast feeding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top