Search result for

nursery

(65 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nursery-, *nursery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nursery    [N] สถานรับเลี้ยงเด็ก, Syn. day nursery, child's room
nurseryman    [N] คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้, Syn. farmer, gardener
nurseryman    [N] คนเพาะต้นไม้
nursery nurse    [N] พยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nursery rhyme    [N] กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก
nursery slope    [N] ที่ลาดชันสำหรับฝึกเล่นสกี, Syn. bunny slope
nursery-rhyme    [N] เพลงกล่อมเด็ก
nursery school    [N] โรงเรียนสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี, See also: โรงเรียนที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nurseryสถานบริบาลทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursery rhymeบทร้อยกรองสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nursery schoolโรงเรียนเตรียมอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nursery, dayสถานเลี้ยงเด็กอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nursery rhymesเพลงกล่อมเด็ก [TU Subject Heading]
Nursery rhymes, Thaiเพลงกล่อมเด็กไทย [TU Subject Heading]
Nursery schoolsโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
nursery schooln. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nurserymaid (n ) nanny
nurserymaid (n ) nanny , พี่เลี้ยงเด็ก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I was a child, I'd slide down here on a tray from the nursery.เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันเลื่อน ลงมาที่นี่บนถาดจากสถานรับเลี้ยงเด็ก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Nursery days, nursery days.วันที่สถานรับเลี้ยงเด็ก, วันที่สถานรับเลี้ยงเด็ก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Back in the nursery. A lovely slide.ย้อนกลับไปในสถานรับเลี้ยงเด็กสไลด์ที่น่ารัก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Big, little, what? Nursery school, babysitters maybe?โตหรือเล็ก เรียนอนุบาลหรือจ้างคนเลี้ยง Punchline (1988)
- You still at nursery school?เธอยังอยู่อนุบาลรึไง? Show Me Love (1998)
Fire's origin would be a baby's nursery, night of the kid's 6-month birthday.บ้านต้นเพลิงเป็นเเนิร์สเซอรี่ คืนวันเกิดของเด็กอายุ 6 เดือน Simon Said (2006)
Your mom died the same way, didn't she -- the fire in sam's nursery?แม่คุณตายแบบเดียวกัน, ใช่มั๊ย? ไฟไหม้ เนิร์สเซอรี่ แซม Simon Said (2006)
Lost his mother in a nursery fire exactly six months later, also like me.เสียแม่จากไฟไหม้ เนิร์สเซอรี่ 6 เดือนต่อมา เหมือนกับฉันอีก Simon Said (2006)
I was going to say angry, and perhaps that anger began when we exiled you to the nursery.แม่กำลังจะพูดว่าขี้โมโห และบางทีอาจะเป็นเพราะแม่ส่งลูกไปอยู่เนิสเซอรี่ตอนเด็กๆด้วย Distant Past (2007)
We have a nursery that is completely...เราจองเนอร์สเซอรรี่แล้ว ทุกอย่างครบถ้วน Juno (2007)
It's the big room next to the nursery.ห้องใหญ่ถัดจากห้องพยาบาล Atonement (2007)
From saint Geraldine's nursery school.จาก เนอร์เซอรี่เกอร์รัลดีน The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nurseryIt looks like Yokkun's dad ran off with his nursery school teacher.
nurseryI understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
nurseryThe nursery toilet door was shut.
nurseryThe youngest child spent every morning at a nursery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน [N] nursery child
เพลงกล่อมเด็ก [N] lullaby, See also: nursery rhyme, Example: เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทัศนคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท, Count unit: เพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm dek) EN: lullaby ; nursery rhyme   FR: berceuse [f]
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot ; bed ; garden ; nursery   FR: lopin [m]
สถานรับเลี้ยงเด็ก[n.] (sathān rap līeng dek) EN: nursery   FR: nursery [f] ; crèche [f] ; garderie [f]
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก[n. exp.] (sathānthī rap līeng dek) EN: day nursery   

CMU English Pronouncing Dictionary
NURSERY    N ER1 S ER0 IY0
NURSERYMAN    N ER1 S ER0 IY0 M AE2 N
NURSERYMEN    N ER1 S ER0 IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nursery    (n) (n @@1 s @ r ii)
nurseryman    (n) (n @@1 s @ r i m @ n)
nurserymen    (n) (n @@1 s @ r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderlied {n} | Kinderlieder {pl}nursery rhyme | nursery rhymes [Add to Longdo]
Kinderzimmer {n} (für kleine Kinder) | Kinderzimmer {pl}nursery | nurseries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
ナーサリー[, na-sari-] (n) nursery; (P) [Add to Longdo]
ナーサリーテール[, na-sari-te-ru] (n) nursery tale [Add to Longdo]
育児院[いくじいん, ikujiin] (n) orphanage; nursery school [Add to Longdo]
育児園[いくじえん, ikujien] (n) baby nursery; baby-farm [Add to Longdo]
育児室[いくじしつ, ikujishitsu] (n) nursery [Add to Longdo]
育種所[いくしゅじょ, ikushujo] (n) (plant) nursery [Add to Longdo]
伽話[とぎばなし, togibanashi] (n) (See お伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
子供部屋[こどもべや, kodomobeya] (n) child's room; nursery [Add to Longdo]
大寒小寒[おおさむこさむ, oosamukosamu] (exp) first verse of a nursery rhyme sung by children on cold days (similar to "It's Raining, It's Pouring") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, / ] nursery rhyme [Add to Longdo]
托儿所[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, / ] nursery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nursery \Nurs"er*y\, n.; pl. {Nurseries}. [Cf. F. nourricerie.]
   1. The act of nursing. [Obs.] "Her kind nursery." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The place where nursing is carried on; as:
    (a) The place, or apartment, in a house, appropriated to
      the care of children.
    (b) A place where young of any species, plant or animal,
      are nourished preparatory to transfer elsewhere;
      especially a place where young trees, shrubs, vines,
      etc., are propagated for the purpose of transplanting;
      a plantation of young trees.
    (c) The place where anything is fostered and growth
      promoted. "Fair Padua, nursery of arts." --Shak.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Christian families are the nurseries of the
         church on earth, as she is the nursery of the
         church in heaven.         --J. M. Mason.
      [1913 Webster]
    (d) That which forms and educates; as, commerce is the
      nursery of seamen.
      [1913 Webster]
 
   3. That which is nursed. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nursery
   n 1: a child's room for a baby [syn: {nursery}, {baby's room}]
   2: a building with glass walls and roof; for the cultivation and
     exhibition of plants under controlled conditions [syn:
     {greenhouse}, {nursery}, {glasshouse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top