Search result for

numbers

(52 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -numbers-, *numbers*, number
English-Thai: Longdo Dictionary
numbers(n) หนังสือกันดารวิถี หนังสือเล่มที่ 4 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Numbers, Randomเลขสุ่ม [TU Subject Heading]
Numbers, Realจำนวนจริง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
These aren't the phone numbers of bad guys.นี่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของคนร้าย Odyssey (2008)
Just random, unmemorable trial numbers.การสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการบันทึก Adverse Events (2008)
Flight numbers, dates... that doctor that I coughed all over...สายการบิน และวันที่บิน แล้วหมอที่ฉันไอใส่ Birthmarks (2008)
Nords crew up with the Mayans... gives 'em numbers, access to guns.พวกนอร์ดเป็นลูกน้องให้กับพวกมายัน ให้พวกมัน มีส่วนร่วมเรื่องปืน Pilot (2008)
Numbers 2 through 5 are at school.2 - 5 ไปโรงเรียนแล้ว Baby and I (2008)
So if your box is in the 100 to 400 numbers,แล้วถ้าตู้ของคุณ อยู่ระหว่างหมายเลข 100-400 The Bank Job (2008)
I don't know what's going on here but I'm just a little bit concerned about the numbers of lunatics on this trip.ฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น \ แต่ฉันแค่เกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อย กับจำนวนคนที่กำลังวิกลจริต \ ในการเดินทางครั้งนี้ Bolt (2008)
The numbers are solid.ตัวเลข มีเท่านี้ครับ The Dark Knight (2008)
No, not with their numbers, with yours.เปล่าไม่ใช่บริษัทเขา บริืษัทคุณ The Dark Knight (2008)
We have its tracking numbers.เรามีหมายเลขของมัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Do you have the numbers in front of you?มีตัวเลขอยู่ตรงหน้าไหมล่ะ Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
numbersAh, could we swap our mobile numbers next time?
numbersAmong the divisors of 90, how many numbers are not divisible by 9?
numbersAnimals live in many places and in great numbers, too.
numbersArithmetic deals with numbers.
numbersEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
numbersHe was overcome by numbers.
numbersI am awkward with numbers.
numbersI don't have the numbers of my checks.
numbersI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
numbersIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
numbersMany parents are worried their children are not being given a basic understanding of numbers.
numbersNumbers of people came from all over the country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนระบุทิศทาง[n. exp.] (jamnūan rabu thit thāng) EN: directed numbers   
จำนวนถัดไป[n. exp.] (jamnūan thatpai) EN: consecutive numbers   
เลขไฟโบนาชชี่[n. exp.] (lēkFaibōnātchī) EN: Fibonacci numbers   FR: suite de Fibonacci [f]
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chukchoēn) EN: emergency numbers   FR: numéro d'appel d'urgence [m]
เป็นตับ[X] (pen tap) EN: in sets ; in waves ; large groups (of) ; great numbers (of) ; a raft (of)   
เป็นแถว[adv.] (pen thaēo) EN: in rows ; in large numbers   FR: en enfilade ; file de

CMU English Pronouncing Dictionary
NUMBERS    N AH1 M B ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
numbers    (v) (n uh1 m b @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっと[, zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji) [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
圧倒的多数[あっとうてきたすう, attoutekitasuu] (n) overwhelming numbers [Add to Longdo]
員数(P);員數(oK)[いんずう(P);いんず;いんじゅ(ok), inzuu (P); inzu ; inju (ok)] (n) numbers of members (things, people); (P) [Add to Longdo]
概数[がいすう, gaisuu] (n) round numbers [Add to Longdo]
漢数字[かんすうじ, kansuuji] (n) Chinese characters which express numbers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民数记[Mín shù jì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] Numbers; the fourth book of Moses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Numbers \Num"bers\, prop. n.
   pl. of {Number}. The fourth book of the Pentateuch,
   containing the census of the Hebrews.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Numbers
   n 1: the fourth book of the Old Testament; contains a record of
      the number of Israelites who followed Moses out of Egypt
      [syn: {Numbers}, {Book of Numbers}]
   2: an illegal daily lottery [syn: {numbers pool}, {numbers
     game}, {numbers racket}, {numbers}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 numbers
  n.
 
   [scientific computation] Output of a computation that may not be
   significant results but at least indicate that the program is running. May
   be used to placate management, grant sponsors, etc. Making numbers means
   running a program because output ? any output, not necessarily meaningful
   output ? is needed as a demonstration of progress. See {pretty pictures},
   {math-out}, {social science number}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top