Search result for

nuisance

(55 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nuisance-, *nuisance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nuisance[N] การรบกวน, See also: การทำให้รำคาญ, สิ่งที่ก่อความรำคาญ, Syn. annoyance, vexation
nuisance value[N] สิ่งก่อกวนที่สร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nuisance(นิว'เซินซฺ) n. การ (สิ่ง) รบกวน,การ (สิ่ง) ทำให้รำคาญ, Syn. bother
public nuisancen. ผู้ก่อกวนความไม่สงบต่อชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
nuisance(n) ความรำคาญ,สิ่งรบกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nuisanceเหตุรำคาญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuisanceเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisance at law; nuisance per seเหตุรำคาญโดยสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisance in fact; nuisance per accidensเหตุรำคาญตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisance in relation to highwayเหตุรำคาญบนทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisance per accidens; nuisance in factเหตุรำคาญตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisance per se; nuisance at lawเหตุรำคาญโดยสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuisance, publicเหตุรำคาญสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ
ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Nuisances เหตุรำคาญ
เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I decided to stop being a nuisance, and stop burdening my dad!ฉัน ผู้ซึ่งไม่เคยสัมผัสถึงความรักระหว่างพ่อลูกมาก่อน และแทบจะไม่รู้ค่าของเงินเลย ได้ตัสินใจแล้วว่า จะหางานและเลิกเป็นภาระให้พ่อสักที Scandal Makers (2008)
The Nolan Foundation, despite their good intentions, thinks this place is a large nuisance as it is.มูลนิธิโนลัน แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่เขาคิดว่าที่นี่ก็รบกวนมากอยู่แล้ว.. The Curious Case of Benjamin Button (2008)
THAT INCLUDES VANDALISM OR SMALL NUISANCE FIRES.ฉันจะตรวจตั้งแต่ปลั๊กไฟยันเรือกลไฟเลยค่ะ House on Fire (2009)
NUISANCE FIRES, VANDALISM.เขาอาจจะเคยเผาตัวเองมาแล้วก็ได้ House on Fire (2009)
THERE'S BOUND TO BE A CERTAIN PERCENTAGE OF NUISANCE FIRES.เรายังระบุไม่ได้ว่านั่นคือผู้ต้องหาของเราจริง ๆ House on Fire (2009)
YOU TWO LOOK INTO THE NUISANCE FIRES. GARCIA, STAY ON THE RADIO.โบสถ์รอยัล คอร์นเนอร์สโตน 14: House on Fire (2009)
THE NUISANCE FIRES. ROGER THAT.รับทราบ House on Fire (2009)
If you are born that blessed you should shut up and live your lives gratefully, and some one like you who has no common sense is the successor of the Shinhwa Group is a public nuisance to the nation!ถ้าพวกนายมีโชคที่ได้เกิดมา พวกนายควรหุบปากและอยู่อย่างรู้สึกขอบคุณสิ และบางคนที่เหมือนพวกนาย เป็นพวกไม่มีสามัญสำนึก เป็นทายาทของกลุ่มชินฮวา คอยก่อกวนความรำคาญให้กับคนอื่น Episode #1.1 (2009)
You are also a nuisance.เธอก็ก่อกวนคนอื่นเหมือนกัน Episode #1.1 (2009)
Because of you, my inbox is full that it's a nuisance.กล่องข้อความฉันเต็มแล้ว นี่มันน่ารำคาญ รำคาญ! Episode #1.9 (2009)
They're nothing more than a nuisance at this point, Colonel, but we desperately need more ice.พวกเขาจะไม่มีอะไรมากกว่าความรำคาญ ณ จุดนี้ ผู้การ แต่เราหมดท่าต้องการน้ำแข็งมากขึ้น Water (2009)
What a nuisance.น่ารำคาญ Legion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nuisanceBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
nuisanceChicken pox is an itchy nuisance for kids.
nuisanceIt's too much of a nuisance.
nuisanceJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
nuisanceNever make a nuisance of yourself.
nuisanceThe noise was so loud that it was a nuisance to the neighbors.
nuisanceThe telephone can be a nuisance.
nuisanceThey viewed her as a nuisance.
nuisanceWhat a nuisance that child is!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวยุ่ง[N] meddler, See also: nuisance, troublesome person, Syn. ตัวป่วน, ตัวกวน, Example: เลขาคนนี้เป็นตัวยุ่งประจำบริษัทเพราะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น, Thai definition: คนที่ชอบไปวุ่นวาย, คนที่แส่เข้าไปทุกเรื่อง
สิ่งระคายเคือง[N] nuisance, See also: annoyance, pain, Example: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย, Thai definition: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แล้วกัน[interj.] (laēokan) EN: what nuisance! ; really ; for Pete's sake   FR: bah ! ; ha ! ; bon !

CMU English Pronouncing Dictionary
NUISANCE    N UW1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nuisance    (n) (n y uu1 s n s)
nuisances    (n) (n y uu1 s n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missstand {m} | Missstände {pl}nuisance | nuisances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.) [Add to Longdo]
イタ電[イタでん, ita den] (n) (abbr) (from いたずら電話) prank call; nuisance call [Add to Longdo]
ニューサンス[, nyu-sansu] (n) nuisance [Add to Longdo]
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance [Add to Longdo]
近所迷惑[きんじょめいわく, kinjomeiwaku] (n) neighborhood nuisance; neighbourhood nuisance [Add to Longdo]
公害[こうがい, kougai] (n,adj-no) (See 汚染・おせん) pollution; public nuisance; contamination; (P) [Add to Longdo]
公的不法妨害[こうてきふほうぼうがい, koutekifuhoubougai] (n) public nuisance [Add to Longdo]
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble [Add to Longdo]
邪魔っ気;邪魔ッ気[じゃまっけ(邪魔っ気);じゃまッけ(邪魔ッ気), jamakke ( jama tsu ki ); jama tsu ke ( jama tsu ki )] (n) nuisance; obstructive (person); troublesome (person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuisance \Nui"sance\, n. [OE. noisance, OF. noisance, nuisance,
   fr. L. nocentia guilt, fr. nocere to hurt, harm; akin to
   necare to kill. Cf {Necromancy}, {Nocent}, {Noxious},
   {Pernicious}.]
   That which annoys or gives trouble and vexation; that which
   is offensive or noxious.
   [1913 Webster]
 
   Note: Nuisances are public when they annoy citizens in
      general; private, when they affect individuals only.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nuisance
   n 1: (law) a broad legal concept including anything that
      disturbs the reasonable use of your property or endangers
      life and health or is offensive
   2: a bothersome annoying person; "that kid is a terrible pain"
     [syn: {pain}, {pain in the neck}, {nuisance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top