Search result for

nudge

(35 entries)
(0.0976 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nudge-, *nudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nudge[VT] ถอง, See also: ดันหรือผลักด้วยข้อศอก, Syn. bump, poke, tap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nudge(นัดจฺ) v. (การ) ถอง,ดุน,ดัน,เอาศอกดุน., See also: nudger n., Syn. elbow

English-Thai: Nontri Dictionary
nudge(vt) ดัน,ถอง,สะกิด,ดุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
For your first run, I'm just gonna nudge you off.รอบแรก ฉันจะเข็นให้ Cool Runnings (1993)
All I did was give your uncle a little nudge out of the door.แค่สะกิดให้ลุงของเจ้า โผล่หัวออกจากบ้านเท่านั้นเอง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Now, why don't you see if you can't nudge the idea into his head.ลองไปยัดเยียดเรื่องนี้เข้าหัวเขาดูซิ Mona Lisa Smile (2003)
Well, not to be a... nudge, but you do realise how many people we have after us.ดี คงไม่ใช่... . ชงัก, National Treasure (2004)
- Just nudge it over here. - I'm so sorry.- เขี่ยมันมาทางนี้ Monster House (2006)
Alright, they're territorial animals, so... ..if we've stumbled into one's territory it's possible it might've given us a little nudge, just to let us know we're not wanted.จระเข้มันเป็นสัตว์ที่หวงที่หวงทาง ดังนั้น... ...หากเราไปรุกล้ำเขตของมันเข้า มันก็อาจแสดงความเป็นเจ้าของ โดยออกอาการฮึดฮัดนิดหน่อย Rogue (2007)
"A little nudge"? Tell that to whoever was in that boat.ที่พวกเราเจอนั่นเหรอ ที่คุณเรียกว่าฮึดฮัดนิดหน่อย Rogue (2007)
The wind which nudged the sugarcane gradually became pregnant with chill.สายลมหนาวพัดพาต้นไม้ใบหญ้าให้ปลิวไสว 5 Centimeters Per Second (2007)
well, waking up's not gonna be a problem, but thank you for the gentle nudge.ดี,ตื่นอยู่แล้ว คงไม่มีปัญหา แต่ ขอบคุณที่ปลุกอย่างสุภาพ. The Same Old Story (2008)
Nudge, nudge, wink, wink.ฉันคิดว่ายังงั้น The Cornhusker Vortex (2009)
You're always one step from a maybe, a tiny nudge to yes.คุณมักจะถอยหลังไปหนึ่งก้าว ลังเลอย่างมาก ในการตอบว่า "ใช่" The Turning Point (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nudgeHe nudged me to go ahead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุน[V] push, See also: nudge, shove, poke, pod, jog, Syn. ดุน, ไส, Example: แม่หันมารุนหลังโมออกจากห้อง, Thai definition: ใช้มือดันเบาๆ ให้เคลื่อนไป
สะกิด[V] poke, See also: nudge, shove, jab, push, prod, thrust, Syn. สะกิดสะเกา, Example: คุณน่าจะสะกิดให้เขารู้บ้างว่าเขาวางตัวไม่เหมาะ, Thai definition: ทำให้รู้ตัว
ถอง[V] nudge, See also: elbow, Example: เธอใช้ศอกถองสีข้างเขา, Thai definition: กระทุ้งด้วยศอก
ดุน[V] push, See also: nudge, poke, Syn. ดัน, ผลัก, ไส, เข็น, รุน, ขับดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ถอง[v.] (thøng) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow   FR: coudoyer ; bousculer
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust   

CMU English Pronouncing Dictionary
NUDGE    N AH1 JH
NUDGED    N AH1 JH D
NUDGES    N AH1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nudge    (v) (n uh1 jh)
nudged    (v) (n uh1 jh d)
nudges    (v) (n uh1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
突く(P);衝く;撞く;捺く[つく, tsuku] (v5k,vt) (1) to prick; to stab; (2) to poke; to prod; to push; to thrust; to nudge; to hit; to strike; (3) to use (a cane); to prop oneself up with; to press against (the floor, etc.); (4) to attack; (5) to brave (the rain, etc.); (P) [Add to Longdo]
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P) [Add to Longdo]
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nudge \Nudge\ (n[u^]j), v. t. [imp. & p. p. {Nudged} (n[u^]jd);
   p. pr. & vb. n. {Nudging}.] [Cf. Prov. G. kn["u]tschen to
   squeeze, pinch, E. Knock.]
   To touch gently, as with the elbow, in order to call
   attention or convey intimation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nudge \Nudge\, n.
   A gentle push, or jog, as with the elbow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nudge
   n 1: a slight push or shake [syn: {nudge}, {jog}]
   v 1: to push against gently; "She nudged my elbow when she saw
      her friend enter the restaurant" [syn: {nudge}, {poke at},
      {prod}]
   2: push into action by pestering or annoying gently

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top