Search result for

nucleus

(51 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nucleus-, *nucleus*, nucleu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nucleus[N] ใจกลาง, See also: แกนกลาง, ส่วนสำคัญ, Syn. center, core, essence, heart, nub, heart
nucleus[N] ส่วนที่อยู่ตรงกลางของอะตอม (ทางฟิสิกส์), See also: นิวเคลียส
nucleus[N] ส่วนที่อยู่ตรงกลางของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ทางชีววิทยา), See also: ก้อนสารสีเทาในสมองและไขสันหลัง, นิวเคลียส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nucleus(นิว'เคลียส) n. นิวเคลียส ใจกลาง,แก่นกลาง pl. nuclei

English-Thai: Nontri Dictionary
nucleus(n) ใจกลาง,แก่นกลาง,นิวเครียส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nucleusแกน, แกนกลาง, ใจกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nucleusนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nucleus, salivatoryนิวเคลียสเร่งน้ำลาย [มีความหมายเหมือนกับ centre, salivatory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nucleus; kernelใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nucleusนิวเคลียส, แกนกลางของอะตอม มีประจุเป็นบวก และขนาดเล็กประมาณ 10-15 เมตร หรือประมาณ 1 ใน 10,000 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอม เป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม ทุกนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนธรรมดาที่มีเพียงโปรตอนหนึ่งอนุภาค [นิวเคลียร์]
nucleusนิวเคลียส, ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต  มีลักษณะค่อนข้างกลม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ ไปยังลูกหลาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nucleus, nucleiนิวเคลียส, ส่วนที่เป็นแกนกลางของอะตอม ซึ่งเป็นมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม และมีประจุไฟฟ้าบวก นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอน และนิวตรอน  ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนที่ประกอบด้วย โปรตอนเพียงอย่างเดียวและมี 1 โปรตอนเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In which case the nucleus would be here.ไม่ใช่อะตอม แต่ถ้าใช่ นิวเคลียสจะ.. Iron Man 2 (2010)
But many physicists think they're out there -- pieces of high-density vacuum energy left over from the big bang, narrower than an atomic nucleus.แต่นักฟิสิกส์หลายคน คิดว่าพวกเขากำลังออกมี ชิ้นส่วนของพลังงานที่ สูญญากาศมีความหนาแน่นสูง ที่เหลือจากบิ๊กแบง, Is Time Travel Possible? (2010)
They burn hydrogen into helium slowly, and they're getting a lot of energy out of every single hydrogen nucleus they burn.การบริโภคออกซิเจนออกซิเจน และมันก็เป็นเช่นเดียวกันกับดาว The Riddle of Black Holes (2010)
We can build a kind of classical atom out of a big black hole, like a nucleus, and a light black hole, which acts like an electron.และทำวงกลมทั้งหมด เป็นห่วงมันไปรอบ ๆ ก่อนที่จะย้ายออกมาอีกครั้ง ดังนั้นแทนที่จะได้รับรูปไข่, The Riddle of Black Holes (2010)
This is the evidence for a very heavy, very small object at the core of the atom -- the high-density nucleus surrounded by a vastness of empty space.นี่คือหลักฐานสำหรับหนัก มากวัตถุขนาดเล็กมาก ที่เป็นแกนหลักของอะตอม นิวเคลียสมีความหนาแน่นสูง What Are We Really Made Of? (2010)
In fact, the nucleus of an atom is 100,000 times smaller than its radius.ในความเป็นจริง นิวเคลียสของอะตอมเป็น 100,000 ครั้งมีขนาดเล็ก กว่ารัศมีของ What Are We Really Made Of? (2010)
They found that it is built out of three parts -- the protons and neutrons that form the nucleus and the electrons that form the Shell around it.โปรตอนและนิวตรอน ที่ฟอร์มนิวเคลียส และอิเล็กตรอนที่ฟอร์มเชลล์รอบ ๆ What Are We Really Made Of? (2010)
That's the atoms that we're made of have little negatively charged electrons whirling around a big, bulky, positive nucleus.มีอิเล็กตรอนน้อยประจุลบ วงรอบใหญ่เทอะทะ นิวเคลียสบวก และ อะตอมป้องกัน? What Are We Really Made Of? (2010)
Drilling down far enough to detect antimatter requires taking protons from an atom's nucleus, trapping them in a vacuum, then shooting them into a ring of giant electromagnets.ต้องใช้โปรตอนจาก นิวเคลียสของอะตอม, ดักพวกเขาในสูญญากาศ แล้วยิงพวกเขาเข้ามาใน วงของกระจิ๋วหลิวยักษ์ What Are We Really Made Of? (2010)
There's a nucleus in the middle of the atom which we used to believe was made of protons and neutrons.มีนิวเคลียสอยู่ตรง กลางของอะตอมเป็น ที่เราเคยเชื่อที่ทำจาก โปรตอนและนิวตรอน ดีก็เป็น แต่ลึกลง พวกเขาในทางกลับกัน What Are We Really Made Of? (2010)
An up and a down quark joined together in different ways ultimately make the atomic nucleus.ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในที่สุดทำให้นิวเคลียส อิเล็กตรอนหมุนรอบ นอกทำให้อะตอม What Are We Really Made Of? (2010)
I think it's time to face the fact that Leonard is the nucleus of your social group.ฉันว่าถึงเวลาแล้ว ที่เธอต้องยอมรับความจริง ว่าเลนเนิร์ดเป็นนิวเคลียสของกลุ่ม The Toast Derivation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nucleusA great deal of energy is locked up in the nucleus.
nucleusYou two are the nucleus of the team.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนกลาง[N] center, See also: nucleus, heart, core, Syn. ศูนย์กลาง, ศูนย์, ศูนย์รวม, Example: นักศึกษาปัญญาชนเหล่านี้ก็เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวใจ[n.] (hūajai) EN: heart (fig.) ; gist ; core ; nucleus   FR: coeur [m] ; essentiel [m]
แก่น[n.] (kaen) EN: core ; nucleus ; kernel ; heart ; centre = center (Am.)   FR: noyau [m] ; coeur [m] ; centre [m]
แกนกลาง[n.] (kaēnklāng) EN: center ; core ; nucleus ; heart   FR: noyau [m]
นิวเคลียส[n.] (niukhlīes) EN: nucleus   FR: noyau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUCLEUS    N UW1 K L IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nucleus    (n) (n y uu1 k l i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュクリアス[, nyukuriasu] (n) {comp} nucleus [Add to Longdo]
ハイパー核[ハイパーかく, haipa-kaku] (n) hypernucleus [Add to Longdo]
花粉管核[かふんかんかく, kafunkankaku] (n) pollen tube nucleus [Add to Longdo]
[かく, kaku] (n,adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n,n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 核兵器) nuclear weaponry; (P) [Add to Longdo]
核分裂[かくぶんれつ, kakubunretsu] (n) (1) nuclear fission; (2) karyokinesis (division of a cell nucleus during mitosis or meiosis); (P) [Add to Longdo]
核崩壊[かくほうかい, kakuhoukai] (n) disintegration of a cell nucleus [Add to Longdo]
基幹[きかん, kikan] (n) mainstay; nucleus; key; (P) [Add to Longdo]
原子核[げんしかく, genshikaku] (n,adj-no) nucleus (atomic); (P) [Add to Longdo]
細胞核[さいぼうかく, saiboukaku] (n) nucleus (cell, biology) [Add to Longdo]
視床下核[ししょうかかく, shishoukakaku] (n) subthalamic nucleus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细胞核[xì bāo hé, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄏㄜˊ, / ] nucleus (of cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュクリアス[にゅくりあす, nyukuriasu] nucleus [Add to Longdo]
[かく, kaku] kernel, nucleus [Add to Longdo]
常駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nucleus \Nu"cle*us\, n.; pl. E. {Nucleuses}, L. {Nuclei}. [L., a
   kernel, dim. fr. nux, nucis, nut. Cf. {Newel} post.]
   [1913 Webster]
   1. A kernel; hence, a central mass or point about which
    matter is gathered, or to which accretion is made; the
    central or material portion; -- used both literally and
    figuratively.
    [1913 Webster]
 
       It must contain within itself a nucleus of truth.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The body or the head of a comet.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) An incipient ovule of soft cellular tissue.
    (b) A whole seed, as contained within the seed coats.
      [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) A body, usually spheroidal, in a eukaryotic cell,
    distinguished from the surrounding protoplasm by a
    difference in refrangibility and in behavior towards
    chemical reagents, which contains the chromosomal genetic
    material, including the chromosomal DNA. It is more or
    less protoplasmic, and consists of a clear fluid
    (achromatin) through which extends a network of fibers
    (chromatin) in which may be suspended a second rounded
    body, the nucleolus (see {Nucleoplasm}). See {Cell
    division}, under {Division}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The nucleus is sometimes termed the endoplast or
      endoblast, and in the protozoa is supposed to be
      concerned in the female part of the reproductive
      process. See {Karyokinesis}.
      [1913 Webster]
 
   5. (Zool.)
    (a) The tip, or earliest part, of a univalve or bivalve
      shell.
    (b) The central part around which additional growths are
      added, as of an operculum.
    (c) A visceral mass, containing the stomach and other
      organs, in Tunicata and some mollusks.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nucleus
   n 1: a part of the cell containing DNA and RNA and responsible
      for growth and reproduction [syn: {nucleus}, {cell
      nucleus}, {karyon}]
   2: the positively charged dense center of an atom
   3: a small group of indispensable persons or things; "five
     periodicals make up the core of their publishing program"
     [syn: {core}, {nucleus}, {core group}]
   4: (astronomy) the center of the head of a comet; consists of
     small solid particles of ice and frozen gas that vaporizes on
     approaching the sun to form the coma and tail
   5: any histologically identifiable mass of neural cell bodies in
     the brain or spinal cord
   6: the central structure of the lens that is surrounded by the
     cortex [syn: {lens nucleus}, {nucleus}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nucleus [nyklejəs]
   nucleus
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top