Search result for

noun

(87 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noun-, *noun*
Possible hiragana form: のうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noun[N] นาม, See also: คำนาม, Syn. nominal, substantive
nounal[ADJ] เกี่ยวกับคำนาม
noun phrase[N] นามวลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noun(เนานฺ) n.,adj. คำนาม., See also: nounal adj.
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
commmon nounn. สามานยนาม
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
indefinite pronounสรรพนามที่ไม่กำหนดแน่ชัดเช่น any, some, somebody

English-Thai: Nontri Dictionary
noun(n) คำนาม
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
COUNT count noun(n) สามานยนาม
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
mispronounce(vi) ออกเสียงผิด
pronoun(n) คำสรรพนาม
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nounคำนาม [TU Subject Heading]
Noun phraseนามวลี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน Birthmarks (2008)
- Noun, adjective or verb?- คำนาม ขยาย หรือ กริยาจ้ะ? Easy A (2010)
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้ Easy A (2010)
It can be used as either a noun or a verb.สามารถใช้ได้ ทั้งที่เป็น คำนามหรือคำกริยา Revelation Zero: Part 1 (2010)
I, however, prefer the Greek noun form thusia, to indicate the object itself that is sacrificed...- หรือคำสุภาษิต ที่เกี่ยวกับคำว่า "ศพ" อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า Revelation Zero: Part 1 (2010)
And you didn't gesture enough. You were kind of mumbly on your nouns but on verbs, you were even shakier.และไม่ค่อยออกท่าทาง แถมยังอู้อี้คำนาม Royal Wedding (2011)
individual entities, two proper nouns separated by a conjunction.คำนามสองคำแยกกันด้วยคำเชื่อม Empire of the Son (2011)
- It's a noun.มันเป็นคำนาม Creed (2015)
That noun has no gender in High Valyrian, so the proper translation for that prophecy would be,คำนั้นเป็นนามไม่ระบุเพศ ในภาษาไฮวาลีเรียน ดังนั้นถ้าจะแปลคำทำนายให้ถูกต้อง Stormborn (2017)
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์ Contact (1997)
Remember invert your nouns and your verbs.จำไว้ให้ดี... ถึงวิธีเปลี่ยนรูปนามและกริยา Mona Lisa Smile (2003)
- No, actually it's a noun.- เปล่า คำนาม The Pursuit of Happyness (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nounAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
nounAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
nounWrite two expressions that are followed by either count or non-count nouns in conversation.
nounSometimes a verb is derived from a noun and sometimes it is the other way around.
nounIt's OK to think of 'five minutes' as a noun phrase, right?
nounSuffixes, 1: "-ion" creates nouns that show the meaning of 'action, state, process, results,' and so on.
noun'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.
nounThings that modify nouns (adjective, or adjectival equivalent).
nounThis type of noun phrase is called a "concealed question".
nounIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำลักษณะนาม[N] noun classifier, Syn. ลักษณนาม, Example: คำว่า ท่าน เป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่สอง คำสรรพนามบุรุษที่สาม หรือคำลักษณนามก็ได้, Thai definition: คำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งต่างๆ
นามานุประโยค[N] noun clause, Thai definition: อนุประโยคที่ทำหน้าที่คล้ายกับนาม อาจเป็นประธาน กรรม หรือขยายก็ได้
คำนาม[N] noun, Example: ไวยากรณ์การกเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของคำกริยากับคำนาม, Thai definition: คำนามคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ
คุณศัพท์[N] adjective, See also: noun modifier, Syn. คำคุณศัพท์, Example: นักเขียนรุ่นใหม่มักจะเผลอใช้คุณศัพท์มากเกินไป, Count unit: คำ, Thai definition: คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำนามเพื่อบอกคุณสมบัติ ลักษณะ เป็นต้น ของคำนาม
นาม[N] noun, Syn. คำนาม, Example: ประโยคนี้คำว่า การออกกำลังกาย ทำหน้าที่เป็นนามของประโยค, Count unit: คำ, Thai definition: คำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ สำหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ
นามวลี[N] noun phrase, Example: ตัวอย่างนามวลีในภาษาไทยได้แก่ กระเป๋าในตู้, Count unit: คำ, Thai definition: คำนามที่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยอื่นๆ ภายในคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าน[v.] (ān) EN: pronounce   FR: prononcer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphiphāksā khadī) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)   
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced   FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
อ่านอย่างไร[v. exp.] (ān yāngrai) EN: how to pronounce ?   FR: comment doit-on prononcer ?
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce   FR: annuler ; décommander ; dénoncer
บุรุษสรรพนาม[n. exp.] (burut sapphanām) EN: personal pronoun   FR: pronom personnel [m]
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
ให้ศีล[v. exp.] (hai sīn) EN: pronounce precepts   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOUN    N AW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noun    (n) (n au1 n)
nouns    (n) (n au1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Substantiv {n}; Nomen {n}; Hauptwort {n} [gramm.] | Substantive {pl}; Hauptwörter {pl}noun | nouns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [Add to Longdo]
なう[, nau] (suf,v5u) (See 荷う,伴う) (after a noun, etc.) to do ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名词[míng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ, / ] noun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noun \Noun\ (noun), n. [OF. noun, nun, num, non, nom, F. nom,
   fr. L. nomen name. See {Name}.] (Gram.)
   A word used as the designation or appellation of a creature
   or thing, existing in fact or in thought; a substantive.
   [1913 Webster]
 
   Note: By some grammarians the term noun is so used as to
      include adjectives, as being descriptive; but in
      general it is limited to substantives.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noun
   n 1: a content word that can be used to refer to a person,
      place, thing, quality, or action
   2: the word class that can serve as the subject or object of a
     verb, the object of a preposition, or in apposition

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top