Search result for

notch

(59 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -notch-, *notch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
notch[N] รอยบาก, See also: รอยตัด, ช่อง, ร่อง, Syn. cleft, groove
notch[VT] ทำรอยบาก, See also: ทำให้เป็นช่องหรือร่อง, Syn. indent, nick
notched[ADJ] ซึ่งทำรอยบาก
notch up[PHRV] บันทึก, See also: จดบันทึก, Syn. chalk up, clock up, log up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
notch(นอทชฺ) n.,v. (ทำ) บาก,รอยบาก,รอยตัด,ช่อง,ร่อง, Syn. cut,nick
topnotchadj. ชั้นหนึ่ง,เด็ด,อันดับหนึ่ง, Syn. first-rate

English-Thai: Nontri Dictionary
notch(n) รอยบาก,รอยเจาะ,ร่อง,ช่อง
notch(vt) เจาะ,ตัด,ทำให้เป็นร่อง,บาก,ทำให้เป็นช่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
notchหยัก, รอยบาก, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notchbackรถเก๋งท้ายหยัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
notched weirnotched weir, ฝายบาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As such, he will be sent to Notched Gap Indian School to board there until the age of 18.เพราะอย่างนั้น เขาจะถูกส่งไป โรงเรียน น็อตช์แก็ปอีนเดียน และอยู่ที่นั่นจนกว่าอายุ 18 The Education of Little Tree (1997)
The politicians came to take me back to Notched Gap.พวกนักการเมืองมา จะส่งผมกลับไป น็อตช์ แก้ป The Education of Little Tree (1997)
Each day, as we progress... we shall push down this little ball notch.แต่ละวันที่เราก้าวหน้าไป เราจะกดลูกกลมนี่ให้ต่ำลงหนึ่งช่อง The Red Violin (1998)
Notched a pair for the reserves Saturday.เขากระทุ้งไป 2 เม็ดเมื่อวันเสาร์ จริงมั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
The system will upgrade our company another notch.ระบบนี้จะเลื่อนขั้นบริษัทของเราไปอีกระดับนึง Super Rookie (2005)
Two more notches.เพิ่มเป็นระดับ2 Dasepo Naughty Girls (2006)
Well, if it'll make you a hero and maybe knock Jackie down a few notches, we might be able to find something that'll work.เอาละ ถ้ามันจะทำให้คุณเป็นฮีโร่ และบางทีอาจจะน๊อคแจคกี้ลงด้วยรอยบากเล็กน้อย เราอาจจะสามารถหาบางอย่างที่มันใช้การได้ Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Gotta take it up a notch, gotta step it up. Who should I be?ฉันจะปรับปรุงตัวแบบเต็มที่ เอาใครเป็นแบบอย่างดีล่ะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
So, Sarah, let's turn this up a notch.ซาร่าห์ ไหนบอกผมหน่อย Chuck Versus the Helicopter (2007)
Take her down a notch.ให้บทเรียนเธอ Chapter Six 'The Line' (2007)
The only reason we haven't taken it up a notch is because of friendship.มิตรภาพ? ผมนำคุณเข้าม รับรองคุณ Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Kick it up a notch.ตั้งสมาธิให้ดี Chapter Thirteen 'Dual' (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัก[V] notch, See also: indent, cut notches, curve, curl, bend, be crooked, Example: เขาหยักหัวไม้เท้าให้เป็นปุ่ม, Thai definition: เฉือนหรือควั่นให้เป็นรอยคอด, ทำให้เป็นรอยเป็นแง่
บาก[V] chip off, See also: notch, Syn. ถาก, กรีด, Example: เขาบากต้นไม้เป็นขั้นบันไดโดยใช้มีดด้ามยาวที่มีความคมมาก, Thai definition: ใช้สิ่งมีคมฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นแผล เป็นรอย หรือเป็นทางเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาก[n.] (bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
บิ่น[v.] (bin) EN: be nicked ; get nicked ; chip ; be chipped ; get chipped ; be notched   FR: ébrécher
แฉก[n.] (chaēk) EN: prong ; notch ; v-shaped projection   
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
รอยบาก[n.] (røi bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked   FR: denteler ; cranter
หยัก[adj.] (yak) EN: wavy ; serrated ; notched ; curly ; undulated   FR: denté ; cranté

CMU English Pronouncing Dictionary
NOTCH    N AA1 CH
NOTCHED    N AA1 CH T
NOTCHES    N AA1 CH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
notch    (v) (n o1 ch)
notched    (v) (n o1 ch t)
notches    (v) (n o1 ch i z)
notching    (v) (n o1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Engpass {m}notch [Am.] [Add to Longdo]
Kerbe {f}; Aussparung {f}; Einschnitt {m}; Nut {f}; Nute {f}; Zahn {m}; Ausschnitt {m} | Kerben {pl}; Zähne {pl}notch | notches [Add to Longdo]
Kimme und Kornnotch and bead sights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
クシメ鏝[クシメごて, kushime gote] (n) (See 櫛目) notched trowel [Add to Longdo]
ノッチ[, nocchi] (n) notch [Add to Longdo]
ノッチドラペル[, nocchidoraperu] (n) notched lapel [Add to Longdo]
ノッチバック[, nocchibakku] (n) notchback [Add to Longdo]
ノッチフィルタ[, nocchifiruta] (n) notch-filter [Add to Longdo]
一刻み[ひときざみ, hitokizami] (n,adj-no) top-notch [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
一流大学[いちりゅうだいがく, ichiryuudaigaku] (n,adj-no) top-notch university [Add to Longdo]
紅葉卸し;紅葉おろし[モミジオロシ;もみじおろし, momijioroshi ; momijioroshi] (n) whole daikon with a chile pepper notched inside and then grated; grated daikon and grated carrot mixed together [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻痕[kè hén, ㄎㄜˋ ㄏㄣˊ, ] notch, #80,459 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notch \Notch\, v. t. [imp. & p. p. {Notched} (n[o^]cht); p. pr.
   & vb. n. {Notching}.]
   1. To cut or make notches in; to indent; also, to score by
    notches; as, to notch a stick.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit the notch of (an arrow) to the string.
    [1913 Webster]
 
       God is all sufferance; here he doth show
       No arrow notched, only a stringless bow. --Herrick.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Notch \Notch\ (n[o^]ch), n. [Akin to nock; cf. OD. nock, OSw.
   nocka. Cf. {Nick} a notch.]
   [1913 Webster]
   1. A hollow cut in anything; a nick; an indentation.
    [1913 Webster]
 
       And on the stick ten equal notches makes. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrow passage between two elevations; a deep, close
    pass; a defile; as, the notch of a mountain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 notch
   n 1: a V-shaped indentation; "mandibular notch"
   2: the location in a range of mountains of a geological
     formation that is lower than the surrounding peaks; "we got
     through the pass before it started to snow" [syn: {pass},
     {mountain pass}, {notch}]
   3: a V-shaped or U-shaped indentation carved or scratched into a
     surface; "there were four notches in the handle of his
     revolver"
   4: a small cut [syn: {notch}, {nick}, {snick}]
   v 1: cut or make a notch into; "notch the rope"
   2: notch a surface to record something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top