Search result for

nook

(46 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nook-, *nook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nook[N] มุม, See also: ซอก, ช่อง, โพรง, Syn. cranny, niche
nooky[N] กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง), Syn. nookie
nookie[N] กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง), Syn. nooky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nook(นูด) n. มุม,ซอก,ตำแหน่งหรือจุดที่อยู่ไกล
chinookn. ชาวอินเดียแดงที่อยู่บนฝั่งของแม่น้ำโคลัมเบีย
inglenook(อิง'เกิลนูค) n. มุมข้างเตาฝาผนัง,ข้างเตา
snooker(สนุค'เคอะ) n. การแทงบิลเลียดที่ใช้ลูกบิลเลียดสีแดง 15 ลูกและสีอื่น ๆ อีก 6 ลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
nook(n) มุม,ซอก
snook(vi) สูดดม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on, Nooks, he's still the president.แหม ที่รัก.. ยังไงท่านก็เป็นถึงประธานาธิบดีนะ Invictus (2009)
- Hi, Nooks.- เฮ้ ที่รัก Invictus (2009)
Oh. Look at this sun nook. Isn't it beautiful?ดูช่องรับแสงนี่สิ สวยจัง Showmance (2009)
The grand foyer is an extra $14,000, and the sun nook is an extra 24.แต่งห้องโถงคิดเพิ่ม $14,000 ช่องรับแสง $24,000 Showmance (2009)
Well, we certainly can't afford the grand foyer, and the sun nook.เราจ่ายค่าแต่งห้องโถง กับช่องรับแสง ไม่ไหวแน่ Showmance (2009)
I'm going to give up the sun nook for the grand foyer.ไม่เอาช่องรับแสงก็ได้ Showmance (2009)
"Cook's kitchen, hardwood floors, and a breakfast nook. ""ห้องครัวปูไม้เนื้อแข็ง และมีช่องวางอาหารเช้า" Fracture (2009)
Where's the reading nook? I was hoping it'd be next to the hearth.ไหนมุมอ่านหนังสือ ผมคิดว่าจะอยู่ใกล้เตาไฟ A Simple Christmas (2010)
In one of richard's nooks and crannies.ในซอกโพรงของริชาร์ดสักแห่ง Brave New World (2010)
Every nook and cranny, every which way, completely blocked.ทุกซอกทุกมุมทุกทิศทาง, บล็อกสมบูรณ์ Happy Feet Two (2011)
What's more likely to kill Howard's mother are the antibiotic-resistant superbugs festering in every nook and cranny of this hospital.ถ้ามีอะไรจะฆ่าแม่ฮาวเวิร์ดได้ ก็น่าจะเป็นแมลงโรคเพียบ ที่ต้านยาปฏิชีวนะ The Engagement Reaction (2011)
Your cameras hidden in every nook and cranny, I know.กล้องของนายแอบอยู่ตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมด และรอยต่อ ฉันรู้ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
ซอกเล็กซอกน้อย[N] nook, See also: cranny, Syn. ซอกซอย, Example: ฝูงคนนับล้านๆ ยังคงยากจนอยู่ตามแหล่งเสื่อมโทรม ในซอกเล็กซอกน้อย ไม่มีจะกิน
ซอก[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
ร่อง[N] nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count unit: ร่อง, Thai definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle   FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
สนุกเกอร์[n.] (sanukkoēr) EN: snooker   FR: snooker [m]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOOK    N UH1 K
NOOKS    N UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nook    (n) (n u1 k)
nooks    (n) (n u1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkel {m}; Ecke {f} | Winkel {pl}; Ecken {pl}nook | nooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
スヌーカー[, sunu-ka-] (n) snooker; (P) [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]
一隅[いちぐう(P);ひとすみ, ichiguu (P); hitosumi] (n) corner; nook; (P) [Add to Longdo]
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable [Add to Longdo]
隅(P);角[すみ(P);すま(隅), sumi (P); suma ( sumi )] (n,n-suf) (1) corner; nook; recess; (n) (2) (角 only) (obsc) (See 目付柱) downstage right (on a noh stage); (P) [Add to Longdo]
隅々(P);隈隈[すみずみ(P);くまぐま, sumizumi (P); kumaguma] (n) nooks; corners; (P) [Add to Longdo]
隅から隅まで[すみからすみまで, sumikarasumimade] (exp) every nook and corner; from A to Z; from head to toe; from cover to cover [Add to Longdo]
隅っこ[すみっこ, sumikko] (n) (col) corner; nook; recess [Add to Longdo]
隈;曲;阿[くま, kuma] (n) (1) corner; nook; recess; (2) a shadow; a shade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, ] nook; corner, #5,562 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nook \Nook\ (n[oo^]k; 277), n. [OE. nok; cf. Gael. & Ir. niuc.]
   A narrow place formed by an angle in bodies or between
   bodies; a corner; a recess; a secluded retreat.
   [1913 Webster]
 
      How couldst thou find this dark, sequestered nook?
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nook
   n 1: a sheltered and secluded place
   2: an interior angle formed by two meeting walls; "a piano was
     in one corner of the room" [syn: {corner}, {nook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top