Search result for

nook

(46 entries)
(0.8949 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nook-, *nook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nook[N] มุม, See also: ซอก, ช่อง, โพรง, Syn. cranny, niche
nooky[N] กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง), Syn. nookie
nookie[N] กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง), Syn. nooky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nook(นูด) n. มุม,ซอก,ตำแหน่งหรือจุดที่อยู่ไกล
chinookn. ชาวอินเดียแดงที่อยู่บนฝั่งของแม่น้ำโคลัมเบีย
inglenook(อิง'เกิลนูค) n. มุมข้างเตาฝาผนัง,ข้างเตา
snooker(สนุค'เคอะ) n. การแทงบิลเลียดที่ใช้ลูกบิลเลียดสีแดง 15 ลูกและสีอื่น ๆ อีก 6 ลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
nook(n) มุม,ซอก
snook(vi) สูดดม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- And some hot nooky.- และบาง nooky ร้อน Dante's Peak (1997)
but it sure reached every nook and cranny in Savannah....แต่มันก็ดังไปทั่วซาวันน่าห์ The Legend of Bagger Vance (2000)
And charming little rat droppings in the breakfast nook.และขี้หนูแสนสวยตกไปทั่ว ตรงมุมอาหาร The Perfect Man (2005)
This is Nook the Rook right here. He's also very much not a nice guy.นี่คือนุ๊กไอ้ตัวโกง หนึ่งในพวกคนไม่ดีมาก ๆ Rescue Dawn (2006)
The cook, Little Hitler and Nook the Rook and somebody I've never seen before.พ่อครัว ฮิตเล่อร์น้อย สารเลวนุ๊ก อีกคนใครไม่รู้ไม่เคยเห็น Rescue Dawn (2006)
Little Hitler's rifle and Nook's rifle in Hut A.ปืนของฮิตเล่อร์น้อยกับนุ๊กในกระท่อมเอ Rescue Dawn (2006)
Nook the Rook is coming back with his food.สารเลวนุ๊กกำลังถืออาหารกลับมา Rescue Dawn (2006)
And in the kitchen we have Nook the Rook,ในครัว สารเลวนุ๊ก Rescue Dawn (2006)
Maybe you'd like to snuggle in a nice little nook for the night, eh?นี่มาดูกันดีกว่าว่าข้าจะทำอะไรเจ้า มามะ มามะ Enchanted (2007)
But you know, boys have endured way worse things for nookie.แต่ก็นะ ผู้ชายทนได้เสมอเพื่อจะได้ มีอะไรกัน Juno (2007)
Come on, Nooks, he's still the president.แหม ที่รัก.. ยังไงท่านก็เป็นถึงประธานาธิบดีนะ Invictus (2009)
- Hi, Nooks.- เฮ้ ที่รัก Invictus (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
ซอกเล็กซอกน้อย[N] nook, See also: cranny, Syn. ซอกซอย, Example: ฝูงคนนับล้านๆ ยังคงยากจนอยู่ตามแหล่งเสื่อมโทรม ในซอกเล็กซอกน้อย ไม่มีจะกิน
ซอก[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
ร่อง[N] nook, See also: corner, niche, hole, cubbyhole, cavity, cave, Syn. ช่อง, รู, Count unit: ร่อง, Thai definition: รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle   FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
สนุกเกอร์[n.] (sanukkoēr) EN: snooker   FR: snooker [m]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOOK    N UH1 K
NOOKS    N UH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nook    (n) (n u1 k)
nooks    (n) (n u1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkel {m}; Ecke {f} | Winkel {pl}; Ecken {pl}nook | nooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
スヌーカー[, sunu-ka-] (n) snooker; (P) [Add to Longdo]
ナイルパーチ;ナイル・パーチ[, nairupa-chi ; nairu . pa-chi] (n) Nile perch (Lates niloticus); African snook; Capitaine; Victoria perch [Add to Longdo]
一隅[いちぐう(P);ひとすみ, ichiguu (P); hitosumi] (n) corner; nook; (P) [Add to Longdo]
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable [Add to Longdo]
隅(P);角[すみ(P);すま(隅), sumi (P); suma ( sumi )] (n,n-suf) (1) corner; nook; recess; (n) (2) (角 only) (obsc) (See 目付柱) downstage right (on a noh stage); (P) [Add to Longdo]
隅々(P);隈隈[すみずみ(P);くまぐま, sumizumi (P); kumaguma] (n) nooks; corners; (P) [Add to Longdo]
隅から隅まで[すみからすみまで, sumikarasumimade] (exp) every nook and corner; from A to Z; from head to toe; from cover to cover [Add to Longdo]
隅っこ[すみっこ, sumikko] (n) (col) corner; nook; recess [Add to Longdo]
隈;曲;阿[くま, kuma] (n) (1) corner; nook; recess; (2) a shadow; a shade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角落[jiǎo luò, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄛˋ, ] nook; corner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nook \Nook\ (n[oo^]k; 277), n. [OE. nok; cf. Gael. & Ir. niuc.]
   A narrow place formed by an angle in bodies or between
   bodies; a corner; a recess; a secluded retreat.
   [1913 Webster]
 
      How couldst thou find this dark, sequestered nook?
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nook
   n 1: a sheltered and secluded place
   2: an interior angle formed by two meeting walls; "a piano was
     in one corner of the room" [syn: {corner}, {nook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top