หรือคุณหมายถึง noiseleß?
Search result for

noiseless

(20 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noiseless-, *noiseless*, noiseles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noiseless[ADJ] ซึ่งไม่มีเสียง, See also: ซึ่งไร้เสียง, เงียบ, Syn. quiet, Ant. noisy
noiselessly[ADV] อย่างไร้เสียง, See also: อย่างเงียบเชียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
noiseless(adj) ไม่มีเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I entered my former residence noiselessly.I entered my former residence noiselessly. Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noiselessMuch to my surprise, the door opened noiselessly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet   
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen pao sāk) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse   
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ngat) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible   
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ngat) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed   
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noiseless    (j) (n oi1 z l @ s)
noiselessly    (a) (n oi1 z l @ s l ii)
noiselessness    (n) (n oi1 z l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geräuschlos {adj} | geräuschloser | am geräuschlosestennoiseless | more noiseless | most noiseless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノイズレス[, noizuresu] (n) noiseless [Add to Longdo]
無声[むせい, musei] (n,adj-no) voiceless; unvoiced; silent; noiseless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无声[wú shēng, ˊ ㄕㄥ, / ] noiseless; noiselessly; silent, #11,029 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noiseless \Noise"less\, a.
   Making, or causing, no noise or bustle; without noise;
   silent; as, the noiseless foot of time.
   [1913 Webster]
 
      So noiseless would I live.        --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Noise"less*ly}, adv. -- {Noise"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noiseless
   adj 1: making no sound; "th' inaudible and noiseless foot of
       time"- Shakespeare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top