Search result for

nickname

(64 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nickname-, *nickname*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nickname[N] ชื่อเล่น, See also: สมญานาม, สมญา, Syn. appellation, cognomen, name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nickname(นิค'เนม) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ชื่อล้อ. vt. ให้ฉายา,ตั้งชื่อเล่น., See also: nicknamer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nickname(n) ฉายา,ชื่อเล่น
nickname(vt) ตั้งฉายา,ตั้งชื่อเล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nicknamesชื่อเล่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know droids never like to be called by their nicknamesรู้มั้ยว่าพวกดรอยด์ ไม่ชอบให้เรียกชื่อเล่นของมัน Cloak of Darkness (2008)
He earned his nickname, "Le Coq", for reasons that cannot be stated on this program.เขาได้ฉายาว่า "เลอ ค้อก" ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถ พูดออกอากาศได้ The Love Guru (2008)
Kremlin is my nickname.เครเมนนั่นชื่อเล่นของผม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Barrow Harrow. It's his nickname.แบโรว ฮาโรว เป็นชื่อเล่นเขาน่ะ City of Ember (2008)
Thank you. That was actually my nickname in college.ขอบคุณ ที่จริงมันเป็นชื่อเล่นของผมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยล่ะ 500 Days of Summer (2009)
The event th earned him the nicknameจากเรื่องทั้งหมดเขาได้รับฉายาว่า Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Nickname stayed.เลยเรียกชื่อนั้นกันมาเรือย The Breath (2009)
- Oh! Roe's our nickname we gave you.- โอ้ว โรคือชื่อเล่นของพวกเรา ชั้นให้เธอ Princess Protection Program (2009)
We give all of our friends nicknames.เราให้ชื่อเล่นทั้งหมดของเพื่อนเรา. Princess Protection Program (2009)
They even had a nickname for him --แล้วก็ตั้งฉายาให้เขา After School Special (2009)
Jan Di, do you know what your nickname is?จันดี เธอรู้มั้ยชื่อเล่นของเธอคืออะไร Episode #1.1 (2009)
Don't you know Jiyeong's nickname? His nickname?จูบ? Episode #1.15 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nicknameChance is a nickname for Providence.
nicknameDon't apply that nickname to me.
nicknameI don't know. Is there a nickname for Tokyo?
nicknameI have a friend whose nickname is "Pencil."
nicknameJohn, the tallest boy in our class, is nicknamed "Mr High."
nicknameJohn, the tallest boy in our class, is nicknamed "Mr High".
nicknameOh no! I'm late again!! I'm going to get the nickname 'King of Late arrival'.
nicknameShe has reddish hair, whence comes her nickname "Carrot".
nicknameThat nickname fits him perfectly.
nicknameWe nicknamed her "Ann".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉายานาม[N] designation, See also: nickname, alias, Syn. สมญานาม, Example: เพื่อนๆ ตั้งฉายานามให้เขาว่า ไอ้บาก เพราะรอยแผลที่เป็นทางยาวบนหน้าของเขา, Count unit: ฉายา, Thai definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
ตั้งฉายา[V] nickname, See also: give a nickname to someone, Syn. ให้ฉายา, Example: พวกเราช่วยกันตั้งฉายาให้กับคุณครูทุกคนในโรงเรียน, Thai definition: ตั้งชื่อให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
สมญานาม[N] nickname, See also: alias, designation, Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา, Example: บรรดากรรมการในสนามซึ่งมักจะใส่เสื้อผ้าน่าเบื่อ จนได้รับสมญานามว่า สิงห์เชิ้ตดำ
ฉายา[N] alias, See also: nickname, designation, Syn. ชื่อ, นาม, สมญานาม, ชื่อเล่น, Example: เขายังเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้กว้างขวางในเพชรบุรีจนกระทั่งมหาดไทยให้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ, Thai definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
นามสมญา[N] nickname, See also: sobriquet, alias, assumed name, Syn. สมญานาม, ฉายานาม, Ant. นามจริง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ผู้อื่นตั้งให้ด้วยความยกย่อง
ชื่อเล่น[N] nickname, Example: เด็กหญิงแก้มป่องจนพ่อและแม่ขนานนามชื่อเล่นยุ้ย, Count unit: ชื่อ, Thai definition: ชื่อที่ตั้งตั้งแต่เด็ก เป็นที่รู้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias   FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation   

CMU English Pronouncing Dictionary
NICKNAME    N IH1 K N EY2 M
NICKNAMED    N IH1 K N EY2 M D
NICKNAMES    N IH1 K N EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nickname    (v) (n i1 k n ei m)
nicknamed    (v) (n i1 k n ei m d)
nicknames    (v) (n i1 k n ei m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitzname {m} | Spitznamen {pl} | Spitznamen gebendnickname | nicknames | nicknaming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニックネーム[, nikkune-mu] (n) nickname; (P) [Add to Longdo]
ハートビル法[ハートビルほう, ha-tobiru hou] (n) nickname of Building Access law (wasei [Add to Longdo]
ビッグアップル[, bigguappuru] (n) The Big Apple (nickname for New York City) [Add to Longdo]
異名[いみょう(P);いめい, imyou (P); imei] (n,adj-no) another name; nickname; alias; (P) [Add to Longdo]
月讀;月読;月夜見;月夜霊;月読み;月弓[つくよみ, tsukuyomi] (n) (1) nickname for the moon; (2) Tsukuyomi (god of the moon in Shinto and mythology) [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village [Add to Longdo]
字号[じごう, jigou] (n) nickname [Add to Longdo]
春坊[はるぼう, harubou] (n) nickname for such names as Haruo or Haruko [Add to Longdo]
通称[つうしょう, tsuushou] (n,vs) popular name; nickname; alias; (P) [Add to Longdo]
通称名[つうしょうめい, tsuushoumei] (n) alias; nickname [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外号[wài hào, ㄨㄞˋ ㄏㄠˋ, / ] nickname [Add to Longdo]
官老爷[guān lǎo ye, ㄍㄨㄢ ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] nickname for official [Add to Longdo]
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, ] nickname; diminutive; term of endearment [Add to Longdo]
混名[hùn míng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄧㄥˊ, ] nickname [Add to Longdo]
混号[hùn hào, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] nickname [Add to Longdo]
绰号[chuò hào, ㄔㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] nickname [Add to Longdo]
飞将军[fēi jiāng jūn, ㄈㄟ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / ] nickname of Han dynasty general Li Guang 李廣|李广 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nickname \nick"name`\, n. [OE. ekename surname, hence, a
   nickname, an ekename being understood as a nekename,
   influenced also by E. nick, v. See {Eke}, and {Name}.]
   A name given in affectionate familiarity, sportive
   familiarity, contempt, or derision; a familiar or an
   opprobrious appellation; as, Nicholas's nickname is Nick.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nickname \Nick"name`\, v. t. [imp. & p. p. {Nicknamed}; p. pr. &
   vb. n. {Nicknaming}.]
   To give a nickname to; to call by a nickname.
   [1913 Webster]
 
      You nickname virtue; vice you should have spoke.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I altogether disclaim what has been nicknamed the
      doctrine of finality.          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nickname
   n 1: a familiar name for a person (often a shortened version of
      a person's given name); "Joe's mother would not use his
      nickname and always called him Joseph"; "Henry's nickname
      was Slim" [syn: {nickname}, {moniker}, {cognomen},
      {sobriquet}, {soubriquet}, {byname}]
   2: a descriptive name for a place or thing; "the nickname for
     the U.S. Constitution is `Old Ironsides'"
   v 1: give a nickname to [syn: {dub}, {nickname}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top