Search result for

niche

(50 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -niche-, *niche*
Possible hiragana form: にちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niche[N] ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา, Syn. cranny, recess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
niche(n) ซอก,โพรง,เวิ้ง,ช่อง
niche(vt) วางไว้ในโพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nicheช่องเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, we don't think of it as a niche movie.แหม แต่ผมไม่คิดว่า เรื่องนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มนะ Loyal and True (2008)
"On the first landing, which was as small as the necessary turn of the stairs allowed, there was a niche in the column, about half a yard wide, and in this niche, the prince felt convinced that a man stood concealed.ในการร่อนลงครั้งแรก ซึ่งจำเป็นต้องใช้บันไดขนาดเล็ก มีโพรงกว้างประมาณครึ่งหลาอยู่ในเสา โพรงนี้เองที่เขาเชื่อว่าคนเข้าไปซ่อนตัวได้ The Next Three Days (2010)
Look, I know you hate it, Ope, but I've got maybe another year or two in this niche.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณเกลียดมันมาก โอ๊ป เเต่ฉันอาจจะทำได้ในไม่กี่ปี หรือสองปีในอาชีพนี้ Caregiver (2010)
It's not my niche.มันไม่ใช่ของของฉัน Home (2010)
You knew I wanted a chance out there. Working U.C. could have been my niche. Diaz didn't even want to do it.ฉันอยากทำงานนั้น ดิแอซไม่อยากทำด้วยซ้ำ Signals Crossed (2010)
Niche graffitiวาดสวยมาก 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche knowนี่ครับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche knew rudeข้าไม่กล้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche leaveข้าขอลา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I'm assuming it's gay and niche.แต่ฉันสันนิษฐานว่ามันคงเกย์สุดๆ Big Brother (2012)
Apparently she's trying to carve out a niche for herself by suing the State on behalf of inmates and ex-cons with grievances from their stay behind bars.ดูเหมือนว่าเธอจะพยายามสร้างช่องทางให้กับตัวเองนะ ฟ้องร้องรัฐผ่านผู้ต้องขังบ้างละ ผ่านช่องโหว่ของกฏหมายบ้างละ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพวกในสังคมระดับสูงนะ Legacy (2012)
They're total outsiders and misfits, which used to be our niche.พวกเขาคือคนที่เข้ากับสังคมไม่ได้ของจริง ซึ่งเคยเป็นจุดเด่นจองเรา เราคงไม่อาจสู้ A Katy or a Gaga (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nicheHe's adept at jumping into profitable niches.
nicheU.S. companies are working to find a niche in the Japanese economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับเกษตร[N] niche for an image of Buddha, See also: platform for the sitting Buddha image, Count unit: ด้าน, Thai definition: ส่วนบนของฐานที่รองรับพระพุทธรูปปางประทับนั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คอกสุนัข[n.] (khøk sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; rummage   FR: découvrir ; dénicher
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood   FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
กุฏิสุนัข[n. exp.] (kuti sunak) EN: doghouse ; kennel   FR: niche [f] ; chenil [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NICHE    N IH1 CH
NICHES    N IH1 CH AH0 Z
NICHELSON    N IH1 CH AH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niche    (n) (n i1 ch)
niches    (n) (n i1 ch i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nische {f} | Nischen {pl}niche | niches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッチ[, nicchi] (n,adj-na) niche [Add to Longdo]
ニッチ市場[ニッチしじょう, nicchi shijou] (n) niche market [Add to Longdo]
隙間市場;すき間市場[すきましじょう, sukimashijou] (n) niche market [Add to Longdo]
善悪二元論[ぜんあくにげんろん, zen'akunigenron] (n) good and evil dualism; Manicheanism [Add to Longdo]
壁龕[へきがん, hekigan] (n) niche (in Western architecture) [Add to Longdo]
[がん, gan] (n) niche or alcove for an image [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kān, ㄎㄢ, / ] niche; shrine, #49,571 [Add to Longdo]
佛龛[fó kān, ㄈㄛˊ ㄎㄢ, / ] niche for statue (esp. Buddhist, Christian etc), #76,147 [Add to Longdo]
壁龛[bì kān, ㄅㄧˋ ㄎㄢ, / ] niche, #103,402 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Niche \Niche\ (n[i^]ch), n. [F., fr. It. nicchia, prop., a
   shell-like recess in a wall, fr. nicchio a shellfish, mussel,
   fr. L. mytilus.]
   A cavity, hollow, or recess, generally within the thickness
   of a wall, for a statue, bust, or other erect ornament.
   Hence, any similar position, literal or figurative.
   [1913 Webster]
 
      Images defended from the injuries of the weather by
      niches of stone wherein they are placed. --Evelun.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 niche
   n 1: a position particularly well suited to the person who
      occupies it; "he found his niche in the academic world"
   2: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   3: an enclosure that is set back or indented [syn: {recess},
     {niche}]
   4: (ecology) the status of an organism within its environment
     and community (affecting its survival as a species) [syn:
     {niche}, {ecological niche}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 niche [niʃ]
   niche
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top