Search result for

nibble

(48 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nibble-, *nibble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nibble[VI] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble[VT] เล็ม, See also: แทะ, กัดทีละน้อย, กินทีละน้อย, Syn. bite, crumb, taste, tidbit
nibble[N] การแทะ, See also: การเล็ม, การตอด, Syn. bite, snack
nibble at[PHRV] แทะ, See also: ตอด, กัดทีละน้อย, Syn. peck at, pick at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We got a nibble!เค้าสนใจข้อมูลเรา! Bolt (2008)
So would you like something to nibble on before dinner?พวกเขาอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ก็ได้ พวกคุณอยากกินอะไรเล่น ก่อนมื้อค่ำกันมั้ยครับ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
And now, the nibble on the ears.แล้วก็ เล็มหูกัน Alpha and Omega (2010)
Okay, kids. Let us see if we can't get a nibble- เอาล่ะเด็กๆ เรารีบไปกันดีกว่า เดี๋ยวพลาดไม่ได้ดู ที่เขาตัดออกเป็นชิ้นๆ In This Home on Ice (2010)
Oh! I think I got a nibble.ฉันคิดว่าเปลากินเบ็ดแล้ว The Boyfriend Complexity (2010)
I've done punch and a bowl of nibbles.ฉันทำน้ำพันช์มาให้ กับของขบเคี้ยว The Blind Banker (2010)
You just nibbled on its butt. Don't let it go to your head.คุณบิตตูดของเขา ไม่ปล่อยให้ไปที่หัวของเขา Happy Feet Two (2011)
When a monkey nibbles on a penis, it's funny in any language.ลองให้ไอ้จ๋อกัดไอ้จ้อน รับประกันความฮาทุกภาษา The Hangover Part II (2011)
Push your food around, nibble, pretend to chew, whatever.เขี่ยอาหารเข้า จิ้มมัน แกล้งเคี้ยวเล่นๆ อะไรก็ได้ The End of the World as We Knew It (2011)
I-I nibbled. I was being playful.ฉันล้อเล่น The Infestation Hypothesis (2011)
Please help yourself to nibbles.เชิญทานของว่างค่ะ Open House (2011)
Not even a nibble for himself.ให้ลูกนกที่บอบบาง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช่ไหม ตัวเองไม่ยอมกินสักนิดเดียว Dream Reaper (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nibbleYou say you had a nibble, it looked to me like you'd polished it off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทะ[V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. แทะเล็ม, เล็ม, Example: ปลาสลิดหินมีฟันซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันกระต่ายเพื่อใช้แทะเล็มสาหร่ายตามหินปะการังกินเป็นอาหาร, Thai definition: เอาหน้าฟันกัดให้หลุดออกมาทีละน้อยๆ, เล็มกินทีละน้อยๆ
แทะเล็ม[V] nibble, See also: gnaw, bite, nip, peck, munch, Syn. และเล็ม, Example: ฝูงวัวควายเดินแทะเล็มหญ้าอยู่ตามทุ่งนา, Thai definition: กัดกินทีละน้อย
ละเลียด[V] nibble, See also: peck, eat little by little, gradually do something, Example: เธอค่อยๆ ละเลียดอาหารเหมือนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต, Thai definition: กินหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีละน้อยๆ
และเล็ม[V] nibble, See also: browse, Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ, Example: ฝูงวัวและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่ง
ตอด[V] nibble, See also: snap, bite, Syn. ฮุบ, Example: ปลากำลังตอดเหยื่อ, Thai definition: เอาปากงับกัดทึ้งโดยเร็วอย่างปลาตอด
การจิก[N] pecking (of an animal), See also: nibble, Example: ลูกไก่วิ่งหนีการจิกตีของแม่ไก่อันธพาล
หนุบ[ADV] nibble, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดานักรัฐประหารทั้งหลายก็เข้ายึดครองรัฐวิสาหกิจคนละหนุบคนละหนับ, Thai definition: ลักษณะอาการตอด
หัวนม[N] child's pacifier, See also: nibble, comforter, Syn. จุกนม, Example: เด็กดูดนมแล้วสำลักเพราะหัวนมแตก, Thai definition: ของที่ทำด้วยยางเป็นต้น มีรูปคล้ายหัวนม สำหรับสวมขวดบรรจุน้ำนมหรือน้ำเป็นต้นเพื่อให้เด็กดูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัด [v.] (kat) EN: bite ; nip ; nibble   FR: mordre
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite   FR: ronger ; grignoter ; mordiller

CMU English Pronouncing Dictionary
NIBBLE    N IH1 B AH0 L
NIBBLED    N IH1 B AH0 L D
NIBBLES    N IH1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nibble    (v) (n i1 b l)
nibbled    (v) (n i1 b l d)
nibbles    (v) (n i1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker [Add to Longdo]
ドクターフィッシュ[, dokuta-fisshu] (n) doctorfish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; doctorfishen; reddish log sucker [Add to Longdo]
食い付く;食いつく;食らい付く;食付く[くいつく(食い付く;食いつく;食付く);くらいつく(食らい付く), kuitsuku ( kui tsuku ; kui tsuku ; shoku tsuku ); kuraitsuku ( kura i tsuku )] (v5k,vi) (1) to bite at; to snap at; to nibble; (2) to get one's teeth into (metaphorically); to get to grips with; to really get into [Add to Longdo]
食い齧る[くいかじる, kuikajiru] (v5r,vt) (1) to nibble at; (2) to have a smattering of knowledge [Add to Longdo]
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻咬[qīng yǎo, ㄑㄧㄥ ㄧㄠˇ, / ] nibble [Add to Longdo]
零嘴[líng zuǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄨㄟˇ, ] nibbles; snacks between meals [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニブル[にぶる, niburu] nibble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nibble \Nib"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Nibbled}; p. pr. & vb. n.
   {Nibbling}.] [Cf. {Nip}.]
   To bite by little at a time; to seize gently with the mouth;
   to eat slowly or in small bits.
   [1913 Webster]
 
      Thy turfy mountains, where live nibbling sheep. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nibble \Nib"ble\, v. t.
   To bite upon something gently or cautiously; to eat a little
   of a thing, as by taking small bits cautiously; as, fishes
   nibble at the bait.
   [1913 Webster]
 
      Instead of returning a full answer to my book, he
      manifestly falls a-nibbling at one single passage.
                          --Tillotson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nibble \nib"ble\, n.
   1. A small or cautious bite.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: (Fig.) An expression of interest, often tentative,
    as at the beginning of a sale or negotiation process.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nibble
   n 1: a small byte [syn: {nybble}, {nibble}]
   2: gentle biting
   v 1: bite off very small pieces; "She nibbled on her cracker"
   2: bite gently; "The woman tenderly nibbled at her baby's ear"
   3: eat intermittently; take small bites of; "He pieced at the
     sandwich all morning"; "She never eats a full meal--she just
     nibbles" [syn: {nibble}, {pick}, {piece}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top