Search result for

newt

(71 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newt-, *newt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
newt[N] สัตวประเภทจิ้งจกซึ่งอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ, See also: ตัวนิวท์, Syn. triton
newt[SL] คนทึ่ม, See also: คนโง่, เจ้าโง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newt(นิวทฺ) n. ตัวซาลามานเดอร์ ที่มีสีสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
newtonนิวตัน, หน่วยของแรง  ใช้สัญลักษณ์ N  แรง 1 นิวตัน คือแรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร / วินาที2 ในทิศของแรงนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton's laws of motionกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นพื้นฐานของวิชากลศาสตร์มี 3 ข้อ คือ กฎข้อ 1 วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวตรง  นอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำ(กฎนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎความเฉื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newton-Raphson methodวิธีนิวตัน-ราฟสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
newtype (slang ) เป็นชื่อเรียกคนที่มีสัมผัสพิเศษ (สัมผัสที่ 6 อะไรเงี่ย) หรือจะเรียกว่ามีพรสวรรค์ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกมีสติปัญญาสูงกว่าคนทั่วไป แต่ติดนิสัยงี่เง่ามาด้วย เป็นศัพท์ที่มาจากการ์ตูนเรื่องกันดั้ม ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm more of a Helmut Newton girl myself, but they want vintage McMullan.ส่วนตัวฉันชอบแนวของ Helmut Newton มากกว่า แต่ก็นะ พวกเขาต้องการวินเทจ McMullan \ แหงล่ะฉันเป็นใครจะไปแย้งได้ The Lost Boy (2009)
Uh, you're the, um, the eye of newt soup, right?ลูกจะกินซุปตา ตัวนิวท์ใช่มั้ย? Black Swan (2009)
Um, Isaac Newton, Madame Curie and Niels Bohr.ไอแซ็ค นิวตัน มาดาม คูรี่ และนีลส์ บอห์ร The Guitarist Amplification (2009)
"Thomas Jerome Newton. ""โทมัส เจโรม นิวตัน" Grey Matters (2009)
Newton.นิวตัน Grey Matters (2009)
Thomas Jerome Newton was the name on record at Laston-Hennings Cryonics.โทมัส เจอโรม นิวตัน อยู่บนรายชื่อ ในที่ แลนตัน-เฮนนิงส์ ไครโยนิคส์ Grey Matters (2009)
Newton's next move.การเคลื่อนไหวคราวหน้า ของนิวตันได้ Grey Matters (2009)
I don't know what Newton's up to, but I know what I have to do.ฉันไม่รู้หรอกว่า นิวตันจะทำอะไรต่อไป แต่ฉันรู้ว่า ฉันต้องทำอะไร Grey Matters (2009)
But Newton-แต่ นิวตัน-- Grey Matters (2009)
So the surgeries that Newton performed...นั่นคือการผ่าตัด ที่เป็นฝีมือของนิวตัน... . Grey Matters (2009)
Bell told you that Newton wants to open a door to the other side, right?เบลล์บอกคุณว่า นิวตันต้องการเปิดประตู ไปยังโลก อีกด้านหนึ่ง ใช่มั้ย? Grey Matters (2009)
So then how does Newton read them?แล้วนิวตันทำอย่างไรกันล่ะ ถึงจะอ่านมันได้? Grey Matters (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newtThe boy wants to become a Newton.
newtHe is a Newton of our day.
newtPerry is mistaken in thinking that Emmet's theory was constructed without reference to Newtonian physics.
newtWe were taught that Newton discovered the law of gravity.
newtNewton saw an apple fall off a tree.
newtNewton established the law of gravity.
newtWe learned that Newton discovered the law of gravitation.
newtThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.
newtOf course Darwin, like many of his contemporaries, wished to be seen as following the Newtonian method.
newtHe will be a Newton in the future.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
กฎการเย็นตัวของนิวตัน[n. exp.] (kot kān yen tūa khøng Niūtan) EN: Newton's Law of Cooling   FR: loi de refroidissement de Newton [f]
นิวตัน[n.] (niūtan) EN: newton (N)   FR: newton (N) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEWT    N UW1 T
NEWTS    N UW1 T S
NEWT'S    N UW1 T S
NEWTON    N UW1 T AH0 N
NEWTOWN    N UW1 T AW2 N
NEWTON'S    N UW1 T AH0 N Z
NEWTOWNE    N UW1 T AW2 N
NEWTONIAN    N UW0 T OW1 N IY0 AH0 N
NEWTONCHIK    N UW1 T AA2 N CH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
newt    (n) (n y uu1 t)
newts    (n) (n y uu1 t s)
Newtown    (n) (n y uu1 t ou n)
Newtonian    (n) (n y uu1 t ou1 n i@ n)
Newtonians    (n) (n y uu1 t ou1 n i@ n z)
Newton Abbot    (n) - (n y uu2 t n - a1 b @ t)
Newton Mearns    (n) - (n y uu2 t n - m i@1 n z)
Newton Aycliffe    (n) - (n y uu2 t n - ei1 k l i f)
Newton-le-Willow    (n) -- (n y uu2 t n - l i - w i1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Newtonsches AxiomNewton's law [Add to Longdo]
Newton-Cotes-Formel {f} [math.]Newton-Cotes formula [Add to Longdo]
Newton-Verfahren {n} [math.]Newton's method [Add to Longdo]
Newtonsche GesetzeNewton's laws of motion [Add to Longdo]
Newtonraupenfänger {m} [ornith.]Reunion Greybird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ニュートン力学[ニュートンりきがく, nyu-ton rikigaku] (n) Newtonian mechanics [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]
作用反作用の法則[さようはんさようのほうそく, sayouhansayounohousoku] (n) (See 運動の法則) action-reaction law (Newton's third law of motion) [Add to Longdo]
鮫肌井守[さめはだいもり;サメハダイモリ, samehadaimori ; samehadaimori] (n) (uk) rough-skinned newt (Taricha granulosa) [Add to Longdo]
赤腹[あかはら, akahara] (n) (1) (uk) brown-headed thrush (Turdus chrysolaus); (2) (uk) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (3) (uk) (col) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster); (4) (col) (See 赤痢) dysentery [Add to Longdo]
日本井守[にほんいもり;ニホンイモリ, nihon'imori ; nihon'imori] (n) (uk) (See 井守) Japanese fire belly newt (Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]
牛顿力学[niú dùn lì xué, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Newtonian mechanics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Newt \Newt\, n. [OE. ewt, evete, AS. efete, with n prefixed, an
   ewt being understood as a newt. Cf. {Eft}.] (Zool.)
   Any one of several species of small aquatic salamanders. The
   common British species are the crested newt ({Triton
   cristatus}) and the smooth newt ({Lophinus punctatus}). In
   America, {Diemictylus viridescens} is one of the most
   abundant species.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newt
   n 1: small usually bright-colored semiaquatic salamanders of
      North America and Europe and northern Asia [syn: {newt},
      {triton}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEWT
     NeWS Terminal, "NeWT"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top