หรือคุณหมายถึง nevertheleß?
Search result for

nevertheless

(46 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nevertheless-, *nevertheless*, nevertheles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nevertheless[ADV] แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless

English-Thai: Nontri Dictionary
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย, Suspiria (1977)
Nevertheless, it is my duty to sentence you to six years' imprisonment.ศาลต้องตัดสิน จำคุกคุณ 6 ปี Gandhi (1982)
Nevertheless, you must leave within two days. "แต่คุณต้องออกจาก ภายในสองวัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, not much, but, nevertheless...มันก็... ไม่มาก แต่ ยังไงก็มี The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Born a Quaker, he was nevertheless...Born a Quaker, he was nevertheless... . Maid in Manhattan (2002)
Nevertheless, I shall investigate any hidden qualities it may possess.ยังไงก็ตาม ... I must investigate any hidden qualities it may possess Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
All right, but I would nevertheless have liked he see it first.ได้ครับ... แต่จะดีกว่า ถ้าให้ท่านฮาเดสเห็นมันก่อน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
as a great and powerful man, but a man nevertheless.ผู้ทรง พลังแต่ก็ยังเป็นมนุษย์ The Da Vinci Code (2006)
Nevertheless the government of the United States has deemed that you are seriously breaking the law, and is determined to immediately and definitively deport you.ไม่น่าเชื่อนะ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา กำลังคิดว่าคุณทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรง และได้ทำการตัดสินในทันที และสุดท้ายจะส่งคุณกลับประเทศ Babel (2006)
- Not quite as good a degree as mine... but a fine one nevertheless.- ภูมิใจมาก - อาจจะได้เกรดไม่ดีเท่าพ่อ แต่.. ก็ถือว่าดีเชียวล่ะ The Last King of Scotland (2006)
Nevertheless, may I just...?ผมขอเข้าไปได้มั้ย The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neverthelessI am tired, nevertheless, I must finish my homework.
neverthelessI was very tired, but I was nevertheless unable to sleep.
neverthelessNevertheless, devout conversation on spiritual things helps no little with spiritual progress.
neverthelessNevertheless, many are choosing early retirement.
neverthelessNevertheless, the topic is worth discussing.
neverthelessWe thought it would rain; nevertheless, we started on our trip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างไรก็ตาม[CONJ] however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น[CONJ] nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม[CONJ] nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
กระนั้น[CONJ] nevertheless, See also: so thus, thus, if so, in that case, then, therefore, well then, now that, Example: แม้เครื่องยนต์ของรถไม่ค่อยอยู่ในสภาพที่ดี กระนั้นคนขับรถยังกล้าขับไปต่างจังหวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless   
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
NEVERTHELESS    N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nevertheless    (a) (n e2 v @ dh @ l e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
にも関わらず(P);にも拘らず(P);にも拘わらず;にも関らず;にも掛かわらず(iK)[にもかかわらず, nimokakawarazu] (exp,conj) (uk) in spite of; nevertheless; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总要[zǒng yào, ㄗㄨㄥˇ ㄧㄠˋ, / ] nevertheless [Add to Longdo]
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] nevertheless; although [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nevertheless \Nev`er*the*less"\, adv. & conj. [Never + the (see
   {The} by that) + less.]
   Not the less; notwithstanding; in spite of that; yet.
   [1913 Webster]
 
      No chastening for the present seemeth to be joyous, but
      grievous; nevertheless, afterward it yieldeth the
      peaceable fruit of righteousness.    --Heb. xii.
                          11.
   [1913 Webster]
 
   Syn: However; at least; yet; still. See {However}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nevertheless
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top